KHO: Puolustusvoimien lentomatkustusetu oli verovapaa

KHO: Puolustusvoimien lentomatkustusetu oli verovapaa

Ratkaisussa KHO 2016:139 on otettu kantaa etuun, jota tyypillisesti käsiteltäisiin tuloverolain 69 §:n verovapaita henkilökuntaetuja koskevien säännösten nojalla. Puolustusvoimien työntekijälle tai hänen perheelle tarjoamaa lentomatkustusetua ei pidetty ratkaisussa työntekijän veronalaisena ansiona.

1000

Tapauksen kuvaus

Puolustusvoimien palveluksessa olevat työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja lähiomaisensa voivat tilauksen tekemällä matkustaa vapaa-ajallaan Ilmavoimien virkakuljetuksiin liittyvillä lennoilla edellyttäen, että kuljetustehtävää suorittavassa lentokoneessa on tilaa. Näitä lentoja ei suunnitella eikä toteuteta vapaa-ajan matkustajien tarpeiden mukaisesti. Koko puolustushallinnon henkilöstöllä on tasapuolinen mahdollisuus pyytää oikeutta päästä lennolle eikä matkustamisesta peritä erillistä korvausta.

Matkustusedun toteutuminen ei ole jatkuvaa tai säännöllistä, ja on aina riippuvainen Puolustusvoimien kuljetustarpeesta, lentojen toteutumisesta suunnitelman mukaisesta sekä siitä, onko koneessa ylipäätään tilaa matkustajille. Matkustaminen tapahtuu täysin matkustajan omalla vastuulla. Kuljetuksen peruuntuessa tai muuttuessa matkustajille ei järjestetä korvaavaa kuljetusta eikä heille korvata muutoksesta mahdollisesti aiheutuvia kuluja.

Aiemmin verovapaaksi rajattiin kohtuullinen ja tavanomainen vapaa- tai alennusmatkaetu

Aikaisemman verotus- ja oikeuskäytännön mukaan verovapaaksi on voitu tuloverolain 69 §:n nojalla katsoa ainoastaan liikenteenharjoittajan tarjoama kohtuullinen ja tavanomainen vapaa- tai alennusmatkaetu. Muun kuin liikennetoimialalla toimivan työnantajan tarjoamaa matkustusetua ei ole pidetty verovapaana.

Verohallinnon ohjeen Etu liikenteenharjoittajan antamasta vapaa- tai alennuslipusta mukaan verovapaana ei voida pitää edes konsernisuhteessa olevalta liikenteenharjoittajalta saatua matkaetua edes siinä tapauksessa, että matkan saajan työnantaja ei ole liikenteenharjoittaja.

KHO: matkustusetu tavanomainen ja vähäinen sosiaalietuus

Päätöksessä matkustusedun todetaan olevan tavanomainen ja vähäinen sosiaalietuus, jollaisen työnantaja voi antaa verovapaasti. Perusteluissa viitataan osittain tuloverolain 29 §:n yleisiin tulon veronalaisuutta koskeviin säännöksiin ja osittain tuloverolain 69 §:n mukaisille verovapaille henkilökuntaeduille asetettuihin vaatimuksiin. Nähtäväksi jää, vaikuttaako ratkaisu muutoin tulon veronalaisuuden ja verovapauden väliseen rajanvetoon ja lisääkö se näihin kysymyksiin liittyvien hakemusten määrää.

 

Lisätiedot:

 

Kaisa Mensonen 

+358 20 7603 177

 

Anna-Leena Rautajuuri

+358 20 7603 995

 

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä