Verovelvollisella oikeus saada verotarkastajien haastattelumuistiinpanot

Verotarkastuksen taustamateriaalien julkisuus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 13.9.2016 kaksi verotarkastuksen tausta-aineistoja käsittelevää ratkaisua. Molemmat ovat merkittäviä verotarkastuksen taustamateriaalien julkisuuden kannalta.

1000

Vuosikirjaratkaisun KHO 2016:131 mukaan verotarkastajien haastatteluissa tekemiä muistiinpanoja ei pidetty julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävinä muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina. Tästä syystä Verohallinto ei voinut kieltäytyä antamasta asiakirjoja yhtiölle sillä perusteella, että ne eivät olleet julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. 

Sen sijaan ratkaisussa KHO 13.9.2016/3803 verotarkastajien laatimia muistiinpanoja pidettiin julkisuuslain ulkopuolelle jäävinä asiakirjoina, joita Verohallinnon ei tarvinnut luovuttaa verovelvolliselle.

Parannusta verovelvollisten oikeusturvaan verotarkastuksissa

KHO:n ratkaisuissa korostuu se, että haastatteluista laadittuja muistiinpanoja ei voida pitää julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle jäävinä asiakirjoina, jos haastatteluista ei ole laadittu muuta dokumentaatiota kuin kyseiset muistiinpanot. Ratkaisu KHO 2016:131 lisääkin verovelvollisten oikeusturvaa verotarkastuksissa, koska verovelvollisilla on oikeus saada ratkaisujen taustalla olevat asiakirjat haltuunsa. Tämä myös lisää Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä. 

Verohallinto antoi 14.9.2016 tiedotteen KHO:n ratkaisujen seurauksena. Tiedotteen mukaan Verohallinto on muuttanut linjaansa vastaamaan KHO:n antamia ratkaisuja jo ennen 13.9.2016 annettuja päätöksiä.

KHO 2016:131

Tapauksessa Verohallinto oli kieltäytynyt antamasta verotarkastuksen kohteena olleelle yhtiölle verotarkastuskertomuksen tietolähteenä käytettyjen henkilöhaastattelujen haastattelukysymyksiä ja verotarkastajien haastatteluista tekemiä muistiinpanoja. Yhtiö valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi osittain Verohallinnon päätöksen. 

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus oli katsonut, että yhtiöllä ei ollut oikeutta saada tietoa kaikista haastattelumuistiinpanoista. Kaikki haastattelumuistiinpanot olivat asiakirjoja, joihin oli kirjattu viranomaisen saama suullinen selvitys ja joita on käytetty verotarkastuksen tausta-aineistona. Tästä syystä Verohallinto ei voinut kieltäytyä antamasta asiakirjoja yhtiölle. KHO kuitenkin hylkäsi yhtiön vaatimuksen haastattelujen kysymysrunkojen osalta. 

KHO 13.9.2016/3803

Tapauksessa oli kyse siitä, tuliko Verohallinnon luovuttaa verotarkastajien laatimat muistiinpanot, Excel-taulukot sekä Orbis-tietokantaan tehtyjen hakujen tulokset verovelvolliselle. KHO:n mukaan kyseiset asiakirjat olivat kuitenkin sellaisia hahmotelmia, asiakysymyslistoja sekä muita muistiinpanoja ja luonnoksia valmisteltavana olevasta asiasta, joihin ei sovellettu julkisuuslakia. Siten Verohallinto oli voinut kieltäytyä luovuttamasta asiakirjoja verovelvollisille.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä