Työterveyshuoltoon liittyvä työpaikkaselvitys arvonlisäverotonta terveydenhuoltoa

Työpaikkaselvitys arvonlisäverotonta terveydenhuoltoa

Korkein hallinto-oikeus katsoi (äänin 3-2) vuosikirjaratkaisussaan KHO:2016:126, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamat työpaikkaselvitykset ovat arvonlisäverosta vapautettuja terveydenhoitopalveluita, lukuun ottamatta samassa yhteydessä mahdollisesti tehtäviä tarkempia mittauksia, kartoituksia ja muita selvityksiä.

1000

Työpaikkaselvityksen luonne ja tarkoitus

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta, ja vuoden 2016 alusta lukien Kelan asettama edellytys työterveyshuollon kustannusten korvattavuudelle.

Käsiteltävänä olleessa tapauksessa työpaikkaselvityksellä tarkoitettiin työstä, työympäristöstä ja yhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista ja arviointia, kuormitustekijöiden kartoitusta ja parannusehdotusten tekemistä. Selvityksen teki tarpeen mukaan joko työterveyslääkäri, -hoitaja, -psykologi tai -fysioterapeutti.

KHO: työpaikkaselvitys veroton terveydenhoitopalvelu

Työpaikkaselvityksellä ei KHO:n mukaan ollut sellaista itsenäistä merkitystä, että sitä olisi arvonlisäverolakia sovellettaessa pidettävänä omana erillisenä palvelunaan, vaan se oli osa varsinaisen työterveyshuollon järjestämistä. Tästä syystä työpaikkaselvityksen osuus katsottiin arvonlisäverolain 35 §:ssä tarkoitetuksi verottomaksi terveydenhoitopalveluksi. KHO:n ratkaisun lopputulos vastaa Verohallinnon ohjeessa Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus esitettyä Verohallinnon tulkintaa.

Tässä tapauksessa kyse on hieman erilaisesta tilanteesta kuin KHO:n aiemmassa ratkaisussa KHO:2014:123. Tuolloin työterveyspsykologien ja -fysioterapeuttien suorittamat työyhteisöselvitykset, jotka oli hinnoiteltu ja laskutettu varsinaisista työterveyspalveluista erikseen, katsottiin arvonlisäverollisiksi. 

Merkitys yrityksille

Jos yritys on suorittanut tällaisista työpaikkaselvityksistä arvonlisäveroa, aiheetta maksettua veroa on mahdollista hakea palautuksena Verohallinnolta. Palautushakemus tulee jättää Verohallintoon kolmen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä, eli esimerkiksi 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta palautusta on haettava viimeistään 31.12.2016.

Tämän KHO:n ratkaisun jälkeenkin erilaisten työterveyshuoltoon liittyvien palvelujen alv-käsittelyyn saattaa liittyä tulkintaepävarmuutta, ja palvelujen tuottajien onkin tapauskohtaisesti harkittava oman toimintansa alv-käsittelyjen varmistamista esimerkiksi ennakkoratkaisua hakemalla.

Lisätietoja

Eveliina Mustajärvi P. 020 760 3005

Matti Lindholm P. 020 760 3235

Marko Ojala P. 020 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä