Merkittävä päätös sivullisen tiedonantovelvollisuudesta

Merkittävä päätös sivullisen tiedonantovelvollisuudesta

Verokonsultointia harjoittava yhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan asiakkaansa toimeksiannosta laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle verotarkastuksen yhteydessä. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen (KHO:2016:127), joka on merkittävä sivullisen tiedonantovelvollisuuden näkökulmasta.

1000

Tapauksen kuvaus

A Oy on tilintarkastusyhteisö, jonka toimialaan kuuluu muun muassa verokonsultointi. Yhtiön asiakkailleen laatimat muistiot ja selvitykset ovat tyypillisesti luottamuksellisia. A Oy oli laskuttanut K Oy:tä sille laatimastaan muistiosta, joka koski pikavippitoiminnan arvonlisäverokäsittelyä. K Oy oli tämän jälkeen ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ryhtynyt kesken tilikauden ilmoittamaan ja tilittämään arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden alaisista palveluostoistaan.

Yhtiön menettelyssä oli ollut virheitä ja Verohallinto oli katsonut muistiolla olevan merkitystä arvioitaessa virheiden vaikutusta yhtiön verotukseen. Verohallinto oli tekemällään päätöksellä sivullisen tiedonantovelvollisuuteen vedoten kehottanut A Oy:tä esittämään tarkastettavaksi A Oy:n K Oy:lle laatiman asiakirjan.

Ulkopuolisen asiantuntijan laatimasta muistiosta ei sivullisen tiedonantovelvollisuutta

Oikeus katsoi, että verotuksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot ovat olleet verotarkastajien saatavilla. Muistion ei katsottu muodostavan verotuksen perusteena olevia tosiseikkoja, vaan esittävän asiantuntijamielipiteitä ja arvioita. Lisäksi, kun huomioon otetaan verotusmenettelyssä sovellettavat suhteellisuusperiaate sekä objektiivisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteet, muistion katsottiin olevan rajoitetumman tiedonantovelvollisuuden piirissä eikä A Oy:llä siksi ole velvollisuutta luovuttaa muistiota.

Asiakirjan tarpeellisuus verotuksen toimittamisessa keskeistä

Olennaista Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella vaikuttaa olevan se, onko luovutettavaksi vaadittava asiakirja tarpeen verotuksen toimittamista varten. Verosuunnitteluun tarkoitettua muistiota tai vastaavia asiakirjoja, joissa esitetään asiantuntijamielipiteitä, suunnitelmia, vertailuja tai arvioita, ei voitane yleisemminkään pitää tarpeellisena verotuksen toimittamiseen liittyen.

KHO:2016:127

 

Lisätietoja:

Hanna Höglund, P. 020 760 3278

Antti Leppänen, P. 020 760 3247

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä