Maksuperusteinen arvonlisäverotus helpottaa pienyritysten maksuvalmiutta

Pienyritysten maksuvalmiuteen helpotusta

Maksuperusteinen arvonlisäveromenettely on tulossa pienyritysten käytettäväksi ensi vuoden alusta alkaen. Kauan odotettua lakimuutosta koskeva hallituksen esitys annettiin 15.9.2016.

1000

Pienyritysten maksuvalmius paranee

Maksuperusteinen arvonlisäveromenettely tulee koskemaan yrityksiä, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Maksuperusteisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että myynnistä suoritettava arvonlisävero tulee raportoida ja tilittää siltä kuukaudelta, jolla maksu myydystä tavarasta tai palvelusta saadaan. Menettelyyn lähivuosina siirtyviä yrityksiä arvioidaan olevan noin 190 000 kappaletta.

Verovelvollisen näkökulmasta muutoksella on positiivinen kassavirtavaikutus, kun arvonlisävero tilitettäisiin valtiolle vasta, kun kyseinen vero saadaan ostajalta. Muutos helpottaa näin yritysten maksuvalmiutta. Menettelyn soveltaminen on vapaaehtoista, mutta jos verovelvollinen valitsee maksuperusteisen tilityksen, tulee maksuperusteista raportointia soveltaa sekä myynteihin että ostoihin. Käytännössä myös ostosta tehtävä arvonlisäveron vähennys voitaisiin tällöin tehdä vasta kun osto on tosiasiassa maksettu.

Verovelvollisella itsellään on oikeus päättää, milloin hän siirtyy käyttämään maksuperusteista arvonlisäverotusta tai alkaa uudelleen noudattaa arvonlisäverolain pääsääntöjen mukaista menettelyä. 500 000 euron raja-arvon ylittyessä ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä verovelvollinen voi jatkaa menettelyn soveltamista tilikauden loppuun. 

Maksuperustetta sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin myynteihin ja ostoihin

Maksuperustetta tulee soveltaa vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Maksuperustetta ei tule soveltaa tuonnin tai viennin eikä yhteisömyyntien tai -hankintojen ajalliseen kohdistamiseen. Maksuperustetta ei tule myöskään soveltaa käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa, joissa on kyse rajat ylittävien palveluiden myynneistä. 

Maksuperusteinen järjestelmä käytössä laajalti Euroopassa

Useat muut Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat jo aikaisemmin alkaneet soveltaa pienyrityksiin maksuperusteista arvonlisäverojärjestelmää. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin eroja sen suhteen, minkä kokoisiin yrityksiin ja kuinka laajalti maksuperusteista arvonlisäveroa sovelletaan, miten erityisiä tilanteita ja liiketoimia on rajattu järjestelmän ulkopuolelle ja mitä tarkempia edellytyksiä järjestelmän soveltamiselle on asetettu.

Hallituksen esitys 139/2016: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta 

Lisätietoja:

Sari Hakapää, 020 7603 709

Joonas Paavolainen, 020 7603 567

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä