KHO hyväksyi ennakkopäätösvalituksen digitaalisten palvelujen myyntitulon jaksottamisesta

Digitaalisten palveluiden myyntitulon jaksottaminen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 29.4.2016 myönteisen ratkaisunsa (KHO 2016:62) ennakkopäätös-valitukseen, joka koski sovelluskauppojen kautta mobiilipelissä hankittavan pelinsisäisen valuutan ja tällä ostettavien virtuaalihyödykkeiden myyntitulon tuloutusajankohtaa verotuksessa. KPMG avusti asiakasyhtiötään ennakkopäätösvalituksen laatimisessa ja tähän liittyvässä prosessissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

1000

Ennakkopäätösvalitus

Vuoden 2014 alusta verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä on ollut mahdollista hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Tämä tarkoittaa poikkeamista verotuksen tavanomaisesta muutoksenhakujärjestyksestä siten, että hallinto-oikeusvaihe ohitetaan. Menettely edellyttää KHO:n myöntämää valituslupaa, joka voidaan myöntää vain keskeisissä, ennakkopäätösluonteisissa oikeudellisissa kysymyksissä oikeus- ja verotuskäytännön yhtenäistämiseksi (ns. prejudikaattiperuste). Lisäksi menettely edellyttää oikeudenkäynnin toisen osapuolen suostumusta. Verovelvollisen valittaessa veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on annettava kirjallinen suostumuksensa, jotta asia voidaan käsitellä ennakkopäätösvalituksena suoraan KHO:ssa.

Ennakkopäätösvalituksen keskeisenä tavoitteena on, että ennakkopäätösluonteisesta asiasta saataisiin KHO:n ratkaisu nopeammin, mikä edistäisi verotuksen ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta. KHO:lla on kuitenkin mahdollisuus olla myöntämättä lupaa ennakkopäätösvalituksen käsittelyyn, vaikka tähän olisi saatu oikeudenkäynnin vastapuolen suostumus. Nyt ratkaistu tapaus on ensimmäinen KHO:n ratkaisemista ennakkopäätösvalituksista tuloverotusta koskien ja siten osoitus uudistetun verotuksen prejudikaattimenettelyn toimivuudesta.

Virtuaalihyödykkeiden myyntitulon tulouttamisajankohta

Ennakkopäätösvalituksen kohteena oli pelialan yhtiön saaman myyntitulon tulouttamisajankohta yhtiön verotuksessa. Yhtiö kehitti mobiilipelejä, joita varten pelaaja pystyi maksua vastaan hankkimaan Applen ja Googlen sovelluskaupoista pelinsisäistä valuuttaa. Valuutalla pelaaja pystyi ostamaan pelin sisällä joko kertakäyttöisiä kulutushyödykkeitä, jotka pelaaja menetti käytön jälkeen, tai kestohyödykkeitä, jotka säilyivät pelaajalla koko tämän peli-iän ajan. Valuuttaa voitiin käyttää myös nopeuttamaan pelinsisäisten hyödykkeiden valmistumista. Yhtiö hakemuksesta kirjanpitolautakunta oli lausunnossaan hyväksynyt yhtiön noudattaman jaksottamiskäytännön hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Tämä ilmaispelin maksullisten, pelinsisäisten lisäpalveluiden myyntiin perustuva ansaintamalli on pelialalla hyvin tavanomainen.

KHO:n ratkaistavaksi tuli, katsotaanko pelaajan pelinsisäistä valuuttaa hankkiessaan maksama määrä yhtiön veronalaiseksi tuloksi sinä verovuonna, jona pelaaja hankkii valuutan pelitililleen, vai vasta sitä mukaa kuin pelaaja hankkii valuutalla pelinsisäisiä hyödykkeitä. Toisin sanoen, katsotaanko yhtiön suoritusvelvollisuus tulleen täytetyksi silloin kun pelinsisäinen valuutta luovutetaan pelaajalle vai vasta silloin kun pelinsisäiset lisäpalvelut luovutetaan pelaajalle. KHO hyväksyi yhtiön valituksen ja katsoi, että tulo ei muodostu vielä silloin, kun pelaaja hankkii valuutan, vaan vasta pelaajan ostaessa hyödykkeen pelin sisällä. Tuloutusajankohta määräytyy siten sen ajankohdan mukaan, jolloin yhtiö luovuttaa pelinsisäisellä valuutalla ostetut digitaaliset lisäpalvelut pelaajalle. Ratkaisun mukaan yhtiön kirjanpidollisen tuloksen ja verotuksessa laskettavan tuloksen välille ei ole syytä muodostaa tarpeettomia eroja. Ratkaisu vahvistaa Suomen verojärjestelmän kansainvälistä kilpailukykyä digitaalisia palveluja tarjoavien yhtiöiden kannalta, koska verotettavan tulon realisoituminen määräytyy Suomessakin kirjanpidon jaksotusratkaisujen mukaisesti.

KHO 2016:62

 

Lisätietoja:

Jussi Järvinen P. 020 760 3077

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Tero Vainio P. 020 760 3953

email: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä