KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä eri maissa

KPMG:n tutkimus: Global Family Business Tax Monitor

KPMG:n kattava kansainvälinen Tax Monitor -tutkimus vertailee sukupolvenvaihdosten verotuskohtelua 42 maassa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös korkean verotuksen vaikututusta perheyritysten maastamuuttoon.

1000

Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka verolainsäädäntö poikkeaa merkittävästi eri maissa, monet maat tukevat alhaisella verotuksella perheyritysten investointeja, kasvua sekä sukupolvenvaihdoksia. Perheyritysten verotus on yleisesti ottaen korkeampaa kehittyneissä maissa, mutta samalla yritysten verohuojennukset ovat huomattavat kehittyviin markkinoihin verrattuna.

Tutkimus nostaa esiin, että ankara verotuskohtelu vauhdittaa perheyritysten liiketoiminnan siirtämistä naapurimaahan. Hallitusten veropolitiikassa tämä asia tulisi ottaa huomioon, sillä taloudelliset vaikutukset voivat olla hyvinkin suuria.

– Suomalaisille perheyrityksille keskeisimpiä huolenaiheita ovat toisaalta työmarkkinoiden joustavuuteen liittyvät kysymykset ja toisaalta sukupolvenvaihdosten tarve. Verokysymykset muodostavat tärkeän osan sukupolvenvaihdosten suunnittelua. Mikäli muutostilanteisiin ei valmistauduta riittävän ajoissa, voivat verovelvoitteet olla yritykselle hyvinkin ankaria. Ensisijaisena tavoitteena tietysti on, että yritys voi menestyksekkäästi toimia myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen, kertoo Kirsi Adamsson, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

Avainlöydöksiä tutkimuksesta

Yleisesti ottaen maat tukevat ja rohkaisevat perheyritysten investointeja ja kasvua.

Vaikka useat korkean ja alhaisen verotuksen maat sijaitsevat maantieteellisesti vierekkäin, ei ole ongelmatonta ja yksiselitteistä siirtää yrityksen liiketoimintaa alhaisemman verotuksen maahan.

Korkea verotus vähentää investointihalukkuutta, edistää yritysten maastamuuttoa ja sitä kautta heikentää tulevaisuuden talouskasvua.

Poikkeukset ja huojennukset säännöksissä ovat usein monimutkaisia, mutta hyödyt yritykselle voivat olla suuria.

Verotuskohtelu vaikuttaa merkittävästi sukupolvenvaihdoksen ajankohtaan.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä