EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

Komissio antoi 9 päivänä joulukuuta 2015 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi, jotka koskevat tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä sekä digitaalisen sisällön toimittamista, ja direktiiviehdotuksiin liittyvän tiedonannon. Yrityksen kannattaa ennakoivasti tutustua ehdotusten sisältöön, mikäli sen toimialaan kuuluu tavaroiden verkkokauppa tai digitaalisen sisällön toimittaminen kuluttaja-asiakkaille.

1000

Kiristyksiä nykyisiin säännöksiin 

Tavaran kauppaa koskevaa direktiiviehdotusta sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin tavaran kaupan etäsopimuksiin. Direktiivi aiheuttaisi joukon muutoksia nykyisiin säännöksiin.

Merkittävin parannus yrityksen asemaan koskee elinkeinonharjoittajan vastuun rajautumista kahteen vuoteen tavaran etämyynnissä. Toisaalta yrityksen asemaa heikentäisi nykyisestä se, että kuluttajalla ei olisi jatkossa enää velvollisuutta ilmoittaa tavarassa olevasta virheestä määräajassa.

Lisäksi tavarassa oletetaan olleen virhe, jos se nykyisen kuuden kuukauden sijasta ilmenee kahden vuoden aikana kaupasta. Edelleen, kuluttajalla olisi purkuoikeus silloinkin, kun tavarassa oleva virhe on vähäinen.  

Edellä mainitut muutokset merkitsivät merkittävää kiristystä yrityksille verrattuna nykyisiin säännöksiin. Suomen oikeusjärjestelmä ei sisällä erityisiä säännöksiä digitaalista sisältöä koskevista sopimuksista, vaan toimittamiseen sovelletaan tällä hetkellä kuluttajansuojalakia ja muuta sopimusoikeudellista lainsäädäntöä sekä yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Uudet yksityiskohtaiset pakottavat säännökset koskien määräajan poistamista kuluttajan reklamoidessa toimituksesta, asiakkaalle annettua sopimuksen laajaa purkuoikeutta viivästystapauksissa ja kuluttajan oikeutta irtisanoa myös määräaikainen sopimus, aiheuttaisivat verkkokauppaa harjoittaville yrityksille vastuun lisääntymistä ja siihen liittyviä lisäkustannuksia.

Yritysten kannalta parannusta merkitsisi elinkeinonharjoittajalle direktiiviehdotuksen mukaan annetut tiettyjen edellytysten täyttyessä nykyistä laajemmat mahdollisuudet yksipuolisesti muuttaa sopimusta sen voimassa ollessa.   

Miten KPMG voi auttaa? 

Komission uudet direktiiviehdotukset toisivat muutoksia yrityksen vastuuasemaan tavaran verkkokaupassa ja digitaalisen sisällön toimittamisessa kuluttajille. KPMG Lakipalvelut avustaa ja neuvoo verkkokaupan alalla toimivia yrityksiä säännösmuutoksissa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä