Verohallinnolta laaja koulutuspalvelujen arvonlisäverotusta koskeva ohje

Verohallinto koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta

Verohallinto on julkaissut kauan odotetun ohjeen koulutuspalvelujen sekä niihin läheisesti liittyvien tavara- ja palveluluovutusten arvonlisäverovelvollisuudesta.

1000

Verohallinnon ohjeen mukaan koulutustoimen harjoittajan tuottama koulutus on arvonlisäverotonta silloin, kun koulutus toteuttaa koulutustoimen harjoittajalle laissa tai lain mukaisessa toimiluvassa määriteltyä koulutustehtävää.

Sen sijaan koulutuspalvelut, jotka eivät suoraan liity koulutustoimen harjoittajan laissa tai lainmukaisessa luvassa määriteltyyn koulutustehtävään, tai joihin koulutustoimen harjoittaja ei saa lain nojalla avustusta valtion varoista, ovat Verohallinnon mukaan arvonlisäverollisia silloin, kun niiden myynti tapahtuu kilpailuolosuhteissa. 

Aiemman oikeus- ja verotuskäytännön mukaisesti lakisääteistä koulutusta antava oppilaitos on voinut myydä arvonlisäverottomasti myös muita kuin koulutuksen järjestämislupaansa suoraan liittyviä koulutuspalveluja. Viime vuosina oikeus- ja verotuskäytännössä on tosin esiintynyt tästä poikkeavia tulkintoja, ja oikeustila on ollut niiden jälkeen jossain määrin vakiintumaton.

Nyt annetun ohjeen valossa on selvää, ettei Verohallinto enää noudata vanhoja käytäntöjä. Verottomana ei siten voi pääsääntöisesti enää käsitellä sellaista koulutusta, jota ei järjestetä tai avusteta valtion varoin lain nojalla, vaikka koulutuksenjärjestäjänä olisi myös verotonta lakisääteistä koulutusta antava oppilaitos. 

Ohjeessa on otettu kantaa myös muun muassa koulutuspalvelujen myynnin verotusvaltion määräytymiseen erilaisissa myyntitilanteissa, koulutuspalvelujen myynnin arvonlisäverollisuuteen alihankintatilanteissa sekä opetushenkilökunnan vuokrauksen verokäsittelyyn. 

Siltä osin kun ohjeen tulkinnat merkitsevät muutosta aiemmin voimassa olleeseen käytäntöön, ohjeessa ei ole nimenomaisesti mainittu, mistä ajankohdasta lukien muuttunutta verotuskäytäntöä on sovellettava.

Ohjeen merkitys yrityksille ja muille koulutuksenjärjestäjille

Käytännössä kaikkien koulutuksenjärjestäjien on syytä tutustua tarkemmin Verohallinnon uuteen ohjeeseen ja käydä yksityiskohtaisesti läpi ohjeen ja tuoreimman oikeuskäytännön vaikutukset toimintansa alv-käsittelyihin.

Mikäli näiden perusteella ei ole mahdollista tehdä selkeitä johtopäätöksiä harjoitetun toiminnan arvonlisäverotuksesta, on suositeltavaa kääntyä arvonlisäveroasiantuntijan puoleen. 

Toiminnan muuttuminen joiltain osin arvonlisäverolliseksi saattaa heikentää koulutuksenjärjestäjän kilpailuasemaa markkinoilla ja/tai toiminnan taloudellista tulosta, ellei kilpailutilanne mahdollista arvonlisäveron vyöryttämistä hintoihin.

Toiminnan verollisuus tuo toisaalta mukanaan arvonlisäveron vähennysoikeuden verolliseen toimintaan kohdistuvista hankinnoista. Näin ollen on myös mahdollista, että verollisuus voi johtaa koulutuksenjärjestäjän kannalta aiempaa parempaan lopputulokseen erityisesti, jos palveluja myydään arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen oikeutetulle ostajalle.

Koulutuksenjärjestäjien on syytä lisäksi arvioida, mahdollistaako koulutuspalvelujen muuttuminen arvonlisäverolliseksi alv-vähennyksen tekemisen myös tietyistä koulutuksenjärjestäjän aiemmista hankinnoista. 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä