Valtion tukeman asuntokannan lainsäädäntöön tulossa merkittäviä muutoksia

Valtion tukeman asuntokannan lainsäädäntöön muutoksia

Hallitus on laatinut lakiesityksen (HE 99/2015 vp), jonka tavoitteena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus esittää muutoksia ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määräytysmisperusteisiin, selkeytyksiä ARA:n ja valtionkonttorin väliseen tehtävänjakoon, sekä muutoksia hallintoasioiden muutoksenhakusäännöksiin korkotuki- ja aravalainoitusta koskevissa asioissa.

1000

Vuokrien ja käyttövastikeiden määräytymisen täsmentäminen Omakustannusvuokraa koskevia korkotukilain ja aravarajoituslain säännöksiä hallitus esittää muutettavaksi siten, että arava- tai korkotukilainoitettujen kiinteistöjen ja asuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista ei voitaisi jatkossa toteuttaa suoralla tulorahoituksella, vaan asukkailta perittäviin vuokriin voitaisiin sisällyttää vain näitä toimenpiteitä varten otetuista lainoista aiheutuvat menot.

 

Lakiesityksessä todetaan myös, että vuokrien tasaus kiellettäisiin omakustannusvuokrasäännösten alaisten ja niiden soveltamisalan ulkopuolella olevien ARA-asuntojen kesken, jos tasaus nostaisi vuokrasäännösten piirissä olevien asuntojen vuokria. Vuokrien tasausta rajoitettaisiin myös siten, että arava- tai korkotukilainoitettujen normaalien vuokra-asuntojen vuokria ei saisi tasata investointiavustuslaissa tarkoitettujen erityisryhmäasuntojen kanssa.

 

Korkotukilakiin ja aravarajoituslakiin lisättäisiin myös säännös vuokratalon omistajan velvollisuudesta laatia koko yhteisöä koskeva ja tasausryhmittäin tehtävä jälkilaskelma. Jälkilaskelmalla varmistettaisiin, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia.

 

Lisäksi hallitus esittää, että omakustannusvuokrassa perittävän, omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron enimmäismäärä alennettaisiin nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Toimivaltainen viranomainen korkotukilainojen laina-aikaisissa muutoksissa Korkotukilakia esitetään muutettavaksi myös siten, että korkotukilainojen maksuohjelmiin ja vakuuksiin lainakauden aikana tehtävistä muutoksista päättäisi ARA:n sijasta Valtiokonttori. ARA:n tehtävänä olisi edelleen päättää maksuohjelmista ja vakuuksista korkotukilainaa myönnettäessä. Muutokset on ilmoitettu tulevan voimaan 1.1.2016.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä