EU-tuomioistuimelta ratkaisu palvelun myynnin käsitteestä

EU-tuomioistuimelta ratkaisu palvelun myynnistä

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 3.9.2015 tuomion asiassa C-463/14 (Asparuhovo Lake Investment Company OOD), jossa pääkysymys koski arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvan palvelun luovutuksen käsitettä.

1000

Asparuhovo Lake Investment Company OOD (ALIC) oli tehnyt neljän eri yrityksen (konsulttiyhtiöiden yhteyshenkilönä yksi ja sama henkilö) kanssa konsulttipalveluja koskevan sopimuksen rahoitukseen, liiketoiminnan kehittämiseen, oikeudellisen neuvontaan ja tietosuojaan liittyen. Sopimuksissa konsulttiyhtiöt mm. sitoutuivat olemaan ALIC:n käytettävissä ja osoittamaan pätevät henkilöstöresurssit erilaista neuvontaa, tapaamisia ja toimenpiteitä varten työpäivinä ja tarvittaessa toimistoajan ulkopuolellakin (käytettävissäolopalvelu). Lisäksi konsulttiyhtiöt sitoutuivat olemaan solmimatta vastaavia sopimuksia ALIC:n kilpailijoiden kanssa. Sopimuksen mukaan ALIC maksoi tähän toimintaan liittyvät korvaukset konsulttiyhtiöille viikoittain seuraavan viikon maanantaina.

 

Mainittujen palvelujen tilaamisesta ja suorittamisesta ei ollut sovittu muodollisesti asiakirjojen avulla, vaan kulloisiakin tehtäviä ja ongelmia oli käsitelty tapaamisissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Veroviranomaisten mukaan palvelujen laadusta, määrästä ja luonteesta ei ollut esitetty mitään näyttöä eikä käytettyjen työtuntien määrästä ollut mitään ensi käden asiakirjaa, minkä lisäksi palvelujen hintojen määrittämistavasta ei ollut annettu mitään tietoa. ALIC oli vähentänyt konsulttiyhtiöiden laskuun sisältyneen arvonlisäveron, ja asiassa oikeudellisena kysymyksenä tuli arvioitavaksi, oliko näissä oloissa tapahtunut verotettava ja ALIC:lle vähennysoikeuden muodostava palvelujen suoritus.

 

EUT:n mukaan se, että suoritettuja palveluja ei ole etukäteen määritelty tai yksilöllisesti mitoitettu ja että korvaus maksetaan kiinteämääräisen maksun muodossa, ei heikennä suoraa yhteyttä suoritettujen palvelujen ja niistä saadun, etukäteen vahvistettujen perusteiden mukaan määräytyvän, vastikkeen välillä. Arvonlisäverodirektiivin mukainen palvelujen suorituksen käsite kattaa siis myös mm. tällaiset konsulttiyhtiöiden tarjoamat käytettävissäolopalvelut.

 

Toisena kysymyksenä asiassa oli arvioitavana se, milloin veron suoritusvelvollisuus tällaisen käytettävissäolopalvelun osalta muodostuu. Koska palvelujen suorituksen kohteena ei ollut tarkasti määritelty neuvonta vaan asiakkaan käytettävissä oleminen neuvontaa varten ja kiinteämääräistä maksua vastaan, EUT:n mukaan palvelujen suorittaja suorittaa palvelut juuri olemalla tällä tavalla käytettävissä tilaussopimuksessa sovittuna aikana. Sopimuksen puitteissa ajanjaksolla todellisuudessa suoritettujen konsulttipalvelujen määrällä tai laadulla ei tältä osin ole vaikutusta. Palvelu katsottiin näin ollen suoritetun maksuun liittyvän ajanjakson aikana riippumatta siitä, suorittiko konsulttiyhtiö kyseisellä ajanjaksolla todellisuudessa konsulttipalveluja asiakkaalleen vai ei.

 

Merkitys yrityksille ja muille yhteisöille

Ratkaisun perusteella tämän kaltainen käytettävissä oleminen neuvontaa tms. palvelua varten tulisi aiempaa selkeämmin katsoa arvonlisäverodirektiivin ja –lain soveltamisalaan kuuluvaksi palvelun myynniksi. Suomen näkökulmasta katsottuna tämän ratkaisun voidaan nähdä parantavan esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen mahdollisuuksia päästä vapaaehtoisen alv-hakeutumisen kautta verovelvolliseksi jäsenistölleen luovuttamien neuvonta- tms. palvelujen osalta.

 

Ratkaisun perusteluiden mukaan arvonlisävero tulee tällaisen, kiinteämääräistä maksua vastaan myytävän, käytettävissäolopalvelun luovuttamisesta suoritettavaksi kunkin laskutuskauden päättymisajankohdan mukaan eli kyse on arvonlisäverolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jatkuvana suorituksena tapahtuvasta palvelun myynnistä. Toki jos asiakas maksaa palveluntuottajalle laskutuskauden palvelut ennen laskutuskauden päättymistä (ennakkomaksu), veron suoritus (ja vähennys) kohdennetaan arvonlisäverotuksessa maksuajankohdalle.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä