Nestekaasu muuttuu verolliseksi polttoaineeksi vuoden 2016 alussa – oletko valmis?

Nestekaasu muuttuu verolliseksi polttoaineeksi

Nestekaasun verottomuus poistuu, kun muutos lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) astuu voimaan 1.1.2016.

1000

Tämän jälkeen nestekaasusta kannetaan energiasisältövero, hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu muiden polttoaineiden tapaan. Lainmuutoksen myötä nestekaasun käyttö muun muassa lämmityksessä, elintarviketeollisuuden paistouuneissa, kotitalouskäytössä sekä työkoneiden polttoaineena on verollista. Nestekaasun verotuksessa noudatetaan valmisteverotuksen menettelyitä.

Verottomana säilyy kuitenkin enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksessa oleva nestekaasu, mutta siihen sovelletaan valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä. Nestekaasuun sovelletaan myös muita nestemäisten polttoaineiden verottomuutta koskevia säännöksiä.

KPMG:n asiantuntemus avuksi valmisteverotuksessa

Kun nestekaasu muuttuu verolliseksi, yrityksenne voi tarvita uuden valmisteverotuksen luvan tai jo olemassa olevaa lupaa tulee päivittää koskemaan myös nestekaasua. Nestekaasun valmistajien, maahantuojien ja tukkukauppiaiden kannattaa varautua hyvissä ajoin lain voimaantuloon hakemalla tai päivittämällä tarvittavat viranomaisluvat sekä varmistamalla, että tietojärjestelmät vastaavat valmisteverotuksen vaatimuksia. Nestekaasun valmisteverolupaa koskeva hakemus on hyvä toimittaa Tullille viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä riittävän käsittelyajan varaamiseksi.

Avustamme kaikissa valmisteverotukseen liittyvissä kysymyksissä kuten tullilupien tarpeellisuuden arvioinnissa sekä itse luvanhakuprosessissa.© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä