Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon arvonlisäverotus - selkeyttä transaktiokustannuksiin ja palkkionpalautuksiin

Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon arvonlisäverotus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi vuosikirjapäätöksessään (KHO:2015:70), ettei täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluita tarjoavan A Oy:n ollut suoritettava arvonlisäveroa arvopapereiden välityspalkkioista ja rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkioista, kun palkkiot veloittivat sijoittajalta ulkopuolinen arvopaperinvälittäjä tai rahastoyhtiö.

1000

A Oy:n ei ollut myöskään suoritettava arvonlisäveroa arvopaperivälittäjän ja rahastoyhtiön sille maksamista kaupankäynnin kustannuksiin liittyvistä palkkionpalautuksista.

 

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluita tarjoava A Oy sijoitti ko. omaisuudenhoitosopimuksen piirissä olevia asiakkaan (sijoittaja) varoja yhtiön verovelvollisuusryhmän ulkopuolisten rahastoyhtiöiden hallinnoimiin rahastoihin ja arvopaperivälittäjien välittämiin arvopapereihin. Rahastoyhtiö veloitti sijoittajalta rahasto-osuuksien kaupasta lunastus- ja merkintäpalkkion ja arvopaperivälittäjä arvopaperikaupasta välityspalkkion. Omaisuudenhoitaja nosti sijoittajan varoja asiakasvarojen tililtä toimeksiantoja varten ja tilitti ne välittäjälle tai rahastoyhtiölle. Omaisuudenhoitopalveluita tarjoava yritys saattoi saada rahastoyhtiöltä tai arvopaperinvälittäjältä palkkiona (ns. palkkionpalautus) osan tai kokonaan rahastoyhtiölle/arvopaperivälittäjälle ao. sijoittajalta kertyneistä merkintä-, lunastus- tai välityspalkkioista.

 

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta poiketen KHO katsoi, ettei yrityksen tarvitse suorittaa arvonlisäveroa rahasto-osuuksien tai arvopaperien kaupankäynnin kustannuksista, kun ne veloittaa sijoittajalta ulkopuolinen arvopaperivälittäjä tai rahastoyhtiö. Palkkiot maksettiin asiakasvarojen tilillä olevista sijoittajan varoista. Tapahtumia ei ollut kirjattu yrityksen kirjanpitoon vaan erilliseen asiakaskohtaiseen kirjanpitoon eivätkä ne ole yrityksen taseessa.

 

KHO ei muuttanut keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun lopputulosta siltä osin kuin kysymys oli ns. välitys-, merkintä- ja lunastuspalkkionpalautuksista. KHO kuitenkin täsmensi sitä, mihin palkkionpalautuksen verottomuus perustui. Palkkionpalautus on vastiketta A Oy:n arvopaperinvälittäjälle tai rahastoyhtiölle suorittamasta verottomasta rahoituspalvelusta.

 

Käsityksemme mukaan omaisuudenhoitoon liittyvät transaktiokustannukset ovat siis osa verollista omaisuudenhoitopalkkiota lähtökohtaisesti vain silloin, kun omaisuudenhoitaja maksaa ne omilla varoillaan. Merkitystä ei näkemyksemme mukaan voi olla sillä, veloittaako transaktiokustannukset sijoittajalta omaisuudenhoitajan kanssa samaan verovelvollisuusryhmään kuuluva tai sen ulkopuolinen rahastoyhtiö/arvopaperivälittäjä.

 

KHO:n ratkaisu selventää myös palkkionpalautusten verokohtelua merkittävällä tavalla, joskin ns. hallinnointipalkkioiden palautuksiin KHO ei tässä päätöksessä nimenomaisesti ottanut kantaa. Käsityksemme mukaan rahastoyhtiön omaisuudenhoitajalle ja muille jakelijoilleen maksamia hallinnointipalkkionpalautukset ovat niin ikään verottomia, koska niiden peruste on sama kuin tässä käsitellyissä välitys-, merkintä- ja lunastuspalkkioidenpalautuksissa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä