Ennakkomaksujen arvonlisäverovähennysten oikaisuvelvollisuudesta

Ennakkomaksut ja ALV-vähennysten oikaisuvelvollisuus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 23.12.2014 kaksi ratkaisua, joiden mukaan ostajalla ei ole arvonlisäverolakiin perustuvaa velvollisuutta korjata ennakkomaksuista tekemiään vähennyksiä silloin, kun myyjä ei pystynytkään toimittamaan tavaroita eikä myöskään palauttamaan ennakkomaksuja.

1000

Tapauksessa KHO:2014:190 oli kyse tilanteesta, jossa arvonlisäverollista leasingtoimintaa harjoittava ostaja oli tilannut myyjältä koneen. Ostaja oli maksanut myyjälle ennakkomaksuja, jotka ostaja oli vähentänyt asianmukaisesti arvonlisäverotuksessaan. Ennen koneen luovutusta ostajalle myyjä ajautui selvitystilaan eikä maksukyvyttömyytensä vuoksi pystynyt luovuttamaan konetta ostajalle eikä palauttamaan ostajan maksamia ennakkomaksuja.

 

Myös tapauksessa 23.12.2014/4055 oli kyse siitä, että ostaja oli tilannut myyjältä koneen arvonlisäverollista liiketoimintaansa varten ja ostaja oli ehtinyt maksaa myyjälle ennakkomaksuja, jotka ostaja oli vähentänyt omassa arvonlisäverotuksessaan ennen myyjän joutumista konkurssiin. Konkurssiin joutunut myyjä ei pystynyt luovuttamaan konetta tai palauttamaan maksettuja ennakkomaksuja mutta kauppaan oli liitetty myyjän ostajan hyväksi ottama pankkitakaus, jonka perusteella ostaja sai kuitenkin pankilta ennakkomaksuja ja niihin lisättyä arvonlisäveroa vastaavan määrän.

 

Molemmissa tapauksissa oli kyse siitä, oliko ostajan oikaistava ennakkomaksuista tekemiänsä arvonlisäverovähennyksiä kaupan peruuntumisen johdosta ja molemmissa tapauksissa KHO katsoi, että tällaista velvollisuutta ei ollut. Vaikka arvonlisäverodirektiivin säännökset (2006/112/EY, artiklat 184 ja 185) sisältävät tällaisen velvollisuuden ja säännösten pätevyys on tunnustettu myös Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (C-107/13, FIRIN), vastaavaa säännöstä ei ole kuitenkaan sisällytetty Suomen arvonlisäverolakiin. Kun kummassakaan tapauksessa ei ollut kyse myöskään arvonlisäverolain 78 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 118 §:ssä tarkoitetusta myyjän ostajalle antamasta alennuksesta tms. hyvityksestä, ostajilla ei ollut velvollisuutta oikaista tekemiään vähennyksiä. Sillä, että ostaja oli jälkimmäisessä tapauksessa saanut arvonlisäverollisia ennakkomaksuja vastaavan määrän pankkitakauksen perusteella ei ollut asiassa merkitystä.

 

Ratkaisut rajaavat hyvin selkeästi sen, että silloin kun sovittu kauppa peruuntuu mutta myyjä ei maksukyvyttömyyden tai konkurssin johdosta pysty palauttamaan jo saamiaan ennakkomaksuja, ennakkomaksun suorittamisen synnyttämä AVL 102 §:n mukainen vähennysoikeus ei ilman nimenomaista arvonlisäverolain säännöstä peruunnu tai velvoita vähennyksen oikaisemiseen. Kyseessä ei tällöin ole myöskään arvonlisäverolaissa tarkoitetusta oikaisuerästä. Näin ollen ostaja ei ole velvollinen oikaisemaan ennakkomaksuista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä muissakaan samanlaisissa tilanteissa, ellei arvonlisäverolakia vastaisuudessa tältä osin muuteta.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä