BEPS-projekti etenee: Keskustelupapereita julkaistu kuudesta toimenpiteestä

BEPS-projekti etenee: Keskustelupapereita julkais...

OECD on BEPS-projektin puitteissa julkaissut 16.–19.12.2014 kuuteen eri toimenpiteeseen liittyviä keskustelupapereita. Julkaisujen tarkoituksena on, että toimenpiteistä käytäisiin julkista keskustelua ja että OECD saisi eri intressiryhmiltä palautetta ehdotuksistaan ennen lopullisten toimenpidesuositusten antamista. Palautteen pohjalta pidetään tammi-maaliskuussa 2015 julkisia keskustelutilaisuuksia, jotka taas ovat pohjana lopuille syys-joulukuussa 2015 julkaistaville toimenpidesuosituksille.

1000

Toimenpide 4: Korkojen ja muiden rahoituskulujen vähennyskelpoisuus

Toimenpiteellä pyritään torjumaan ylikansallisten konsernien mahdollisuuksia konserninsisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan selvästi enemmän korkomenoja kuin mitkä niiden tosiasialliset, ulkopuolisilta tahoilta otettujen lainojen korkomenot ovat. Keskustelupaperissa esitetään vaihtoehdoksi esimerkiksi nettokorkomenojen vähennysoikeuden rajoittamista määrättyyn osuuteen yhtiön tuloksesta tai omasta pääomasta. Toisena vaihtoehtona esitetään konserniyhtiön vähennyskelpoisten nettokorkomenojen enimmäismäärän sitomista määrättyyn osuuteen konsernin nettokorkomenoista, jolloin tämä osuus voitaisiin määrittää esimerkiksi vertaamalla yhtiön nettokorkomenojen ja tulojen suhdetta konsernin vastaavaan lukuun.

 

Toimenpiteet 8-10: Siirtohinnoittelun ja todellisen arvonmuodostuksen yhteys

Siirtohinnoitteluun liittyvillä toimenpiteillä halutaan estää konsernien mahdollisuus siirtää keinotekoisesti riskejä tai pääomaa konserniyhtiöistä toiseen ja siten epäasianmukaisesti kerryttää tuloa yhtiöihin, jotka eivät ole osallistuneet varsinaiseen arvonmuodostukseen, vaan vain kantaneet sopimusperusteista riskiä tai antaneet pääomaa. Tällöin esimerkiksi yhtiön, jossa on vain vähän taloudellista toimintaa mutta joka on saanut suuria tuloja muista konserniyhtiöistä, tuloja voitaisiin kohdentaa kyseisen yhtiön sijasta siihen konserniyhtiöön, jossa lisäarvoa luova toiminta tosiasiassa tapahtuu. Lisäksi keskustelupaperissa esitetään tarkennuksia etuyhteysyritysten välisten oikeustointen uudelleenluonnehdintaan sekä aineettomien oikeuksien arvostamista koskeviin ohjeisiin.

 

Toimenpiteen 1 alaosio: Kuluttajahyödykkeiden arvonlisäverotus rajat ylittävissä tilanteissa

Keskustelupaperin tarkoitus on tarkentaa syyskuussa 2014 julkaistun digitaaliseen talouteen liittyvän toimenpidesuosituksen arvonlisäverotusta koskevaa alakohtaa sekä OECD:n ALV-ohjeita. Julkaisussa vahvistetaan jo aiemmin esiin tuotu periaate siitä, että arvonlisävero tulee maksaa kuluttajan asuinvaltioon. Palveluntarjoajien, jotka eivät asu kuluttajan kotivaltiossa, tulisi rekisteröityä kyseiseen valtioon, jonka taas tulisi varmistaa rekisteröintiprosessin sujuvuus.

 

Toimenpide 14: Keskinäisen sopimusmenettelyn tehostaminen

Liiketoiminnan ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi keskustelupaperissa ehdotetaan verosopimuksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseen tarkoitetun keskinäisen sopimusmenettelyn (Mutual Agreement Procedure, MAP) tehostamista ja sen esteiden poistamista. Eräänä mahdollisuutena pidetään myös, että kaikki BEPS-projektiin osallistuvat maat velvoitetaan ottamaan käyttöön ennakollinen sopimusmenettely (Advance Pricing Arrangement, APA), jossa ylikansalliset konsernit voivat etukäteen varmistua soveltamansa siirtohinnoittelun markkinaehtoisuudesta.

 

Seuraukset

Vaikka keskustelupaperien ehdotuksia ei ole vielä tässä vaiheessa tarkoitettu lopullisiksi kannanotoiksi, voi riskinä olla erityisesti kansainvälisesti toimiville konserneille, että eri maissa paikalliset veroviranomaiset alkavat proaktiivisesti soveltaa keskustelupaperien alustavia kannanottoja verotuskäytännössä. Verovelvollisen kannalta julkaistujen ehdotusten perusteella positiivisena seurauksena voidaan pitää etenkin APA- ja MAP-menettelyjen tehokkaampaa soveltamista eri maiden veroviranomaisten välillä. Jatkossa on erityisen tärkeää seurata, millaisen hyväksynnän jo julkaistut toimenpide-ehdotukset ja keskustelupaperit saavuttavat poliittisella tasolla niin OECD:n jäsenvaltioiden kuin kolmansien maiden keskuudessa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä