• Juha Sutelainen, Asiantuntija |
2 mins read

Digitalisaation hyödyntäminen on ollut ja on edelleen haastavaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Vaikka digitaaliset ratkaisut ovat tarjonneet paljon mahdollisuuksia tehokkuuden ja palveluiden laadun parantamiseen, niiden laajempi käyttöönotto ja integrointi osaksi perustason palveluita ovat kohdanneet monia esteitä. Nostan tässä blogissa esiin muutamia julkisessa keskustelussa yllättävän vähäiselle huomiolle jääneitä haasteita ja niiden ratkaisuehdotuksia.

Digiratkaisun käyttöönotossa on huomioitava niiden vaikutus koko palveluketjuun

Yksi tärkeimmistä haasteista liittyy digiratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Usein ei arvioida riittävästi sitä, miten uusi digitaalinen ratkaisu vaikuttaa koko palveluketjuun ja sen rinnalla säilyvään perinteiseen palvelukanavaan. Esimerkiksi etävastaanoton käyttöönotto voi vaikuttaa perinteistä vastaanottotyötä tekevien potilasprofiileihin ja työn sisältöön. On tärkeää arvioida huolellisesti, miten uusi digitaalinen ratkaisu vaikuttaa koko organisaatioon ja sen toimintaan. 

Digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia on arvioitava pitkällä aikajänteellä

Toinen haaste on digiratkaisujen vaikuttavuuden arviointi. Digitaalisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, laatuun ja kokonaiskustannuksiin on haastavaa arvioida ja todentaa. Vaikutukset syntyvät usein sosiaali- ja terveyspalveluissa pitkällä aikajänteellä, eikä niitä voida arvioida luotettavasti kehittämishankkeen aikana.

Ylläpitoon ja jatkokehittämiseen on investoitava resursseja

Kolmas haaste liittyy rahoitukseen. Usein digiratkaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön ulkopuolisella hankerahoituksella. Rahoituksen loppuessa organisaatiossa ei kuitenkaan ole varattu resursseja kehitetyn ratkaisun käytön jatkamiseen, arviointiin, edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa organisaatiot käyttävät paljon resursseja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, mutta niiden ylläpito ja jatkokehittäminen ovat jääneet vähälle huomiolle. Digitalisaatioon panostaminen on nähtävä investointina, jonka hyötyjen realisoitumista mitataan vuosissa.

Digiratkaisujen kehittämisvastuuta on jaettava organisaatiossa laajemmin

Neljäs haaste liittyy digiratkaisujen kehittämiseen ja vastuun jakamiseen organisaatiossa. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on usein organisaatioiden tietohallinnon vastuulla. On tärkeää muuttaa valmiudet ja vastuut siten, että substanssilla olisi osaamista arvioida uusien digiratkaisujen mahdollisuuksia ja soveltuvuutta osaksi omaa perustoimintaa ja sen pohjalta toimia uusien ratkaisujen tilaajana tietohallinnolle.

Miten digitaaliset ratkaisut integroidaan osaksi peruspalveluita?

Digitaalisten ratkaisujen laajempi käyttöönotto ja integrointi osaksi peruspalveluita vaativat strategista ohjausta, huolellista suunnittelua, riittävää rahoitusta ja tehokasta yhteistyötä organisaation eri osastojen välillä. On tärkeää arvioida huolellisesti digiratkaisujen vaikuttavuutta ja vaikutuksia palvelujärjestelmään sekä varmistaa niiden käytön jatkuvuus ja kehittäminen. Lisäksi vastuiden jakaminen organisaatiossa ja substanssiosaamisen vahvistaminen ovat avainasemassa.