• Veronica Palmgren, Director |

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on yksi aikamme suurimmista yhteiskunnallisista haasteista. Ilmastotoimien tavoitteena on globaalin ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5  asteeseen, mikä vaatii, että Pariisin ilmastosopimuksen osapuolet ovat hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Päästöneutraalissa tai nettonollatilanteessa CO2e-päästöt ja -nielut ovat yhtä suuret. Osana Green Deal -pakettia EU on asettanut tavoitteekseen CO2e-päästöjen vähenemisen 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä taloudellisille toiminnoille ja sen tavoitteena on tukea EU:ta saavuttamaan ympäristötavoitteensa. Luomalla standardin ympäristötavoitteiden mukaisille toiminnoille EU-taksonomia vähentää viherpesun riskiä yrityksille ja rahoitusmarkkinoilla.

Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeuttamiseen liittyvät tavoitteet ovat kaikkein kriittisimpiä ympäristötavoitteista. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu, vesivarojen ja merten kestävä käyttö ja suojelu, kiertotalouden edistäminen, ja ympäristön pilaantumisen estäminen ovat EU:n keskeisiä ympäristötavoitteita. Ilmastoon liittyvät EU-taksonomiakriteerit ovat jo osa yritysraportoinnin lainsäädäntöä, ja muiden ympäristötavoitteiden osalta EU:lta odotetaan arvioinnin kriteerejä vielä vuoden 2022 aikana.

Mitä talouden sektoreja EU-taksonomia koskee?

EU-taksonomian piirissä olevat talouden sektorit aiheuttavat yli 90 prosenttia EU:n CO2e-päästöistä. Taksonomian piirissä ovat muun muassa energiantuotanto, valmistava teollisuus, rakentaminen, liikenne ja metsätalous. Edellä mainittujen sektoreiden kaikki toiminnot eivät kuitenkaan lukeudu EU-taksonomian piiriin, vaan ainoastaan tietyt toiminnot, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen kannalta kriittisiä. EU-taksonomian piiriin kuuluvat talouden toiminnot ovat taksonomiakelpoisia – toiminnot ovat puolestaan EU-taksonomian mukaisia, jos tuotanto täyttää kaikki ympäristökriteerit sekä muut kriteerit.

Suuret pörssiyhtiöt raportoivat vuonna 2022 ensimmäistä kertaa EU-taksonomiakelpoisuudestaan

Ei-taloudellisten tietojen raportointivelvollisuuden piirissä olevat suuret yhtiöt ovat tänä vuonna raportoineet ensimmäistä kertaa, kuinka suuri osa heidän liikevaihdostaan, investoinneistaan ja operatiivisista kuluistaan ovat EU-taksonomiakelpoisia. Rahoituslaitokset, jotka toimivat näiden yhtiöiden rahoittajina ovat omalta osaltaan raportoineet, kuinka suuri osuus lainakannasta rahoittaa reaalitalouden yhtiöiden EU-taksonomiakelpoisia toimia.

Onkin selvää, että EU-taksonomia on vaatinut monelta yhtiöiltä toimintojen arvioimista aivan uudesta näkökulmasta, uuden datan keräämistä ja uusien raportointiprosessien luomista mukaan lukien IT-järjestelmät. Muutokset ovat myös edellyttäneet henkilöstön osaamisen kehittämistä. Lisäksi prosessin aikana on tulkittu raportointivaatimuksia sekä pohdittu, mitkä yhtiön toiminnoista ovat EU-taksonomiakelpoisia.

Hyvissä ajoin varautuminen kasvaviin raportointivaatimuksiin onkin yhtiön kannalta ehdottoman tärkeää. Usean yhtiön johtoporras on myös miettinyt, miten taksonomia vaikuttaa ulkoiseen rahoitukseen ja sen hinnoitteluun. Osalle yhtiöistä on taas ollut helpotus ymmärtää, ettei EU-taksonomian soveltumattomuus tee yhtiöstä ’huonoa’ – luokitusjärjestelmähän kohdistuu vain kaikkein CO2e-päästöintensiivisimpiin talouden toimintoihin. 

Miten tuemme yrityksiä ja finanssialan toimijoita EU-taksonomian soveltamisessa ja raportoinnissa?

Olemme tukeneet useita suomalaisia yhtiöitä EU-taksonomiakelpoisuuden arvioinnissa sekä raportoinnissa. Olemme vertailleet lähes 30:n suuren suomalaisen ei-finanssialan yhtiön vuoden 2021 EU-taksonomiaraportointia. Kaikki vertailussa mukana olleet yhtiöt raportoivat EU-taksonomiasta, mutta raportoinnin laajuudessa oli suurta vaihtelua, eivätkä kaikki yhtiöt löytäneet omasta toiminnastaan relevantteja taksonomiakohtia. Yhtiöiden EU-taksonomiakelpoinen liikevaihtoprosentti sekä CapEx-prosentti vaihteli siten 0 prosentin ja 100 prosentin välillä. Peräti kuusi yhtiötä katsoi olevansa jommassakummassa ääripäässä. Yhtiöiden toiminnot löytyivät useista EU-taksonomian piiriin kuuluvista sektoreista, mutta eritoten valmistavasta teollisuudesta ja energiasektorista.

Enemmistö yrityksistä pyrki myös kertomaan, miten he olivat päätyneet omiin taksonomialukuihinsa. Ensi vuoden raportoinnissa vuoden 2022 osalta yhtiöt ovat myös velvollisia raportoimaan, kuinka suuri osa yhtiön toiminnoista on EU-taksonomian mukaisia. Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD)  edellyttää myös  EU-taksonomiatietojen rajattua varmennusta – näillä näkymin suurten yritysten tulee raportoida tämän mukaisesti vuonna 2025 vuoden 2024 tiedoista.

Ota yhteyttä

EU-taksonomian painoarvo osana yrityksen strategista vastuullisuustyötä kasvaa siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Taksonomia tarjoaa yrityksille vastuullisuusstandardin innovatiivisen vastuullisuustyön kehitykseen sekä ympäristöllisen kestävyyden raportointiin.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää, miten KPMG voi auttaa yrityksiä ja finanssialan toimijoita taksonomian soveltamisessa ja raportoinnissa.