• Miko Puuskari, Asiantuntija |

Toteutin viimevuoden loppupuolella tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli saada lisää tärkeää dataa urheilu- ja liikunta-alan markkinoiden nykytilanteesta. Tavoitteena oli kerätä tietoa esimerkiksi toimialan kasvusta sekä liiketoiminnan alueista, joita alalla halutaan kehittää tulevaisuudessa. Tutkimuksen tavoitteena on myös tukea KPMG Sports Advisoryn uutta liiketoimintasuunnitelmaa, sillä KPMG haluaa jatkossa käydä entistä aktiivisempaa vuoropuhelua yhteiskunnan sekä urheilutoimialan kanssa. Tämä tutkimus tuo Sports Advisory’lle suuntaviivoja, joiden avulla liiketoiminnan laajuus ja kasvu rakennettaisiin selkeämmäksi ja entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Tutkimus osoittaa selkeästi, että kolmannen sektorin asiantuntijapalvelulle on urheilussa tarvetta. Kysely lähetettiin 743 eri urheilulajeja edustavalle johtajatason henkilölle, joista 105 henkilöä osallistui tutkimukseen.

Urheiluorganisaatioilla halu kehittää toimintaansa

Osana tutkimusta haluttiin selvittää, mikä on urheiluorganisaatioiden oma näkemys kyvyistään ja halustaan kasvaa sekä kehittää toimintaansa tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 94 % oli sitä mieltä, että he pystyvät kasvattamaan toimintaansa tulevaisuudessa. Toisaalta vain noin prosentilla vastaajista puuttui omasta mielestään halu ja kyvykkyys kasvattaa toimintaa. Loput 5 % eivät olleet täysin varmoja, mihin suuntaan toiminta voisi kehittyä. 

Toiminnan kehittäminen ja alan kasvu tulevaisuudessa eivät ole tuulesta temmattuja toiveita, sillä liikunta- ja urheiluala on kasvanut vakaasti jo pidemmän aikaa. Vuosien 2015 ja 2019 välisellä ajanjaksolla kasvua on ollut yhteensä 12,1 % organisaatioiden määrässä ja 6,1 % työntekijöiden lukumäärässä. Tämän lisäksi kyseisellä ajanjaksolla koko alan yritysten kokonaisliikevaihto on kasvanut jopa 14,7 % ja työntekijöiden palkatkin ovat nousseet 19,5 %. Tilastot koostuvat Tilastokeskuksen kahdeksasta urheilu- ja liikunta-alan toimialaluokasta.

Alan tulevaisuuden fokusalueet ovat selkeät

Tutkimuksessa käsiteltiin myös urheilu- ja liikunta-alan kehitys- ja fokusalueita urheiluorganisaatioiden näkökulmasta. Kyselyn perusteella, seurojen ja lajiliittojen edustajat pitivät operatiivisen toiminnan sekä talouden kasvua tärkeimpinä kehityksen kohteina. Kärkisijoille nousivat myös organisaatioiden jäsenmäärän kasvattaminen sekä alueellisen vaikuttavuuden kasvu. Jokaisella kyselyyn osallistujalla oli mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto.

Alan tarpeet ovat suoraan verrannollisia muidenkin alojen nykytrendeihin. Kyselyyn vastanneet kokivat isoimmiksi kehityksen kohteiksi tulevaisuudessa kilpailullisen urheilun, kestävän kehityksen ja vaikuttavuuden teemat samoin kuin organisaatioiden näkyvyyden sekä taloudellisen puolen kehittämisen. 

Suomalaiset seurat haluavat kehittyä

Seurojen ja lajiliittojen halu kehittää toimintaansa ja kasvaa kovan kansainvälisen kilpailun mukana on selkeä. Urheilu- ja liikunta-alan edustajat haluavat olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin ja toimia myös edelläkävijänä uusien trendien toteuttamisessa. On selvää, että koronapandemialla on vaikutusta organisaatioiden liiketoimintaan, sillä jo kyselyyn vastanneista 66 % koki sen tuovan ongelmia toiminnalleen pitkällä aikavälillä. Kriisien aikana korostuu KPMG:n kaltaisen toimijan osaaminen ja tuki oikeiden työkalujen avulla. Kehittyminen vaatii myös pitkäjänteisyyttä. Ala on oikeilla raiteilla, kuten tilastot kertovat. Nyt on aika muuttaa tavoitetila ja tilastot konkreettisiksi teoiksi tulevaisuudessa.

 

Blogin toisessa osassa käyn läpi urheilu- ja liikunta-alaa tukevien asiantuntijayritysten, kuten KPMG:n, osaamisen hyödyntämistä urheiluorganisaatioiden näkökulmasta. 

Blogin kirjoittajana: Miko Puuskari, KPMG Sport Advisory