Organisatsiooni jätkusuutlikkus ja pikaajaline edu sõltub paljuski sellest, kuidas tullakse toime sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja turukeskkonna muutuste ja mõjudega. Oluline on leida organisatsiooni huve arvestavad lahendused tööjõuturu, keskkonnaressursside kallinemise ning organisatsiooni tegevuse ühiskondliku mõjuga seotud probleemidele. Samuti tuleb vastata huvigruppide (avalikkus, kliendid, koostööpartnerid, rahastajad, kohalik elanikkond jt) ootustele ning üha karmistuvatele seadusenõuetele.

KPMG jätkusuutlikkuse nõustajad aitavad teil leida võimalusi tugevdada oma organisatsiooni kuvandit, võita turuosa, kasvatada tulusid ja vähendada kulusid ning luua usaldusväärsed suhted huvigruppidega.

Kuidas me saame aidata?

Jätkusuutlikkuse aspektid, riskid ja võimalused

 • Määratleme teie organisatsiooni konkurentsivõimelisust ja pikaajalist edu mõjutavad aspektid.
 • Kaardistame riskid ja võimalused ning koostame strateegilise tegevusplaani.
 • Teeme võrdlusanalüüsi (benchmarking).
 • Selgitame välja ja kaasame huvigrupid ning kogume sisendi.

Strateegia arendamine ja elluviimine

 • Aitame seada jätkusuutlikkuse strateegia fookuse.
 • Abistame tegevuskava koostamisel.
 • Aitame välja töötada mõõdikud tulemuste hindamiseks.
 • Anname nõu, kuidas optimeerida protsesse, saavutada kuluefektiivsust, parandada töökeskkonda ja suurendada tööohutust, koostada kogukonnaprojekte ja arendada muid valdkondi. 
 • Aitame korraldada sisekommunikatsiooni kampaaniad ja sisekoolitusi ning vajaduse korral nõustame vastutavaid töötajaid/meeskondi personaalselt.

Aruandlus

 • Loome teie organisatsiooni jätkusuutlikkuse, säästva arengu, sotsiaalse vastutuse, keskkonna- ja integreeritud aruande struktuuri ja/või koostame aruande.
KPMG
KPMG

Standardite rakendamine

 • Nõustamisel lähtume rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditest (GRI, ISO 26000, ISO 14001, OHSAS 18001, AccountAbility AA1000 jt).

Audit ja kindlustandvad teenused

 • Teeme organisatsiooni jätkusuutlikkuse, keskkonna ja sotsiaalse vastutuse alase auditi ja/või aitame valmistuda välisauditiks.
 • Teeme aruande sõltumatu ja kindlustandva kontrolli.

Analüüsid (due diligence, ROI)

 • Teeme keskkonnaalase, sotsiaalse ja hea juhtimistava alase tehingueelse analüüsi (due diligence).
 • Hindame teie organisatsiooni jätkusuutlikkusele suunatud tegevuse mõju ja tasuvust (ROI).

Maksuläbipaistvus

 • Analüüsime ettevõtte maksupoliitikat või töötame välja eesmärkidele vastava maksupoliitika.
 • Teeme kindlaks ja analüüsime maksuriske ning tuvastame olulised lüngad kontrolliraamistikus.
 • Teeme maksuläbipaistvuse võrdlusanalüüse.
 • Koostame maksumõju aruande või analüüsime teie olemasolevat maksumõju aruannet.

Loe lähemalt: Maksuläbipaistvus. Maksumõju aruandlus.