Maailmamajanduse ülevaade

Möödunud aasta lõpus ilmus KPMG H2 2021 „Global Economic Outlook“. Kui sel ajal kirjeldati möödunud 12 kuud kui ebakindlat ja rahutut perioodi, kus üks katsumus ja oht järgnes teisele, siis täna tuleb paraku öelda, et ajad on muutunud veelgi ärevamaks. Kui COVID-19 piirangud kogu maailmas järk-järgult leevenesid, paistis lootusekiir, et majandus hakkab aeglaselt taastuma ja riigid pöörduvad tagasi pikaajalise jätkusuutliku kasvu rajale. Sõda Ukrainas andis aga rahvusvahelisele kindlustundele ja majandusstabiilsusele ränga hoobi ning sundis meid kõiki taaskord keskenduma riskide kindlakstegemisele, kriisikavadele ja vastupanuvõime suurendamisele. On sõnadetagi selge, et nii ebakindlal ajal on majandusprognoosi tegemine uskumatult keeruline, kuid see on siiski endiselt tõhus töövahend, mis aitab meil planeerida oma tegevust järgmistel kuudel ja aastatel.

Eraisikukindlustuse tulevik

Maailm muutub aina kiiremini. Muutused haaravad meie elu üha laiemalt ning nende mõju on aina pöördelisem. Eraisikute riske kindlustavate ettevõtete tulevik on harva tundunud nii ebakindel kui praegu. Muutusi paistab kõikjalt: riikidele ja globaalsetele turgudele jätkuvalt muret tegevast majanduse ebakindlusest ja ettearvamatusest; klientide kiiresti muutuvatest ootustest; keskkonna-, sotsiaalsetele ja juhtimisteguritele (ESG) omistatavast järjest suuremast tähtsusest; turule toodavatest uutest innovaatilistest mudelitest ja tehnoloogiatest ning pidevalt muutuvast konkurentsi- ja regulatiivsest keskkonnast.

KPMG

Ent kindlustusettevõtted teavad hästi, et ebakindlus ja riskid loovad ka võimalusi. Ja võimalustest tänasel turul puudust ei tule – eriti sellistel ettevõtetel, kes saavad aru, kuidas kindlustusmaastik muutub, millised uued mudelid on kujunemas ning kuidas nad saavad neid muutusi enda kasuks tööle rakendada, et luua omaenda võidukas tegevusmudel. 

Esitame siin aruandes KPMG visiooni eraisikukindlustuse tulevikust. Uurime, kuidas need muutuste tuuled aitavad luua kindlustusettevõtetele paljutõotavaid ärivõimalusi. Vaatleme tänaseid parimaid ärimudeleid ja kirjeldame mõningaid uusi tegevusmudeleid, millest meie arvates sõltub edu tulevikus. 

KPMG

Kiiremini pandeemiast välja

AIMA ja KPMG uuringu tulemused näitavad, et riskifondide arengu järgmises peatükis mängivad olulist rolli pandeemia ajal omandatud teadmised sellel alal tegutsevate inimeste ja kasutatavate tehnoloogiate osas ning oluliste suhete kohta investoritega, samuti selles valdkonnas valitseva unikaalse kultuuri osas. Need õppetunnid aitasid riskifondidel strateegiliselt kohaneda, vajadusel teha kannapöördeid ja valmistuda ees ootavateks investeerimis-võimalusteks. Ehkki kõigi nende strateegiliste pöörete taga on muutused, mis mõjutavad ka äritegevuse mudelit, on riskifondid väljakutsetega toimetulekuks hästi ette valmistunud. 2021.a. sügisel korraldasid KPMG International ja AIMA (Alternative Investment Management Association) riskifondide juhtide seas iga-aastase ülemaailmse uuringu, millele vastas 162 riskifondi juhti, kes kokku valitsesid vara hinnanguliselt 1 triljoni USD väärtuses. 

 Lisaks kogusid KPMG International ja AIMA valdkonnateavet intervjuude käigus riskifondide, investorite ja muude riskifondide ökosüsteemi osalistega, näiteks tehnoloogiaettevõtete, maaklerite, fondihaldurite ja advokaadibüroodega.

Uuringust selgus, et 2020.a. ilmnenud trendid – „agiilne“ ja „vastupidav“ – on omandamas uusi mõõtmeid ja veelgi suuremat tähtsust, et aidata riskifondidel kiiremini pandeemiaolukorrast väljuda.

Kaugtöö suundumused

Praegusel kiirete muutuste ajal mõtlevad paljud organisatsioonid muutustele, mida tulevik toob kaasa töötamises. Üks on selge: kaugtööl on meie uues tööelus tähtis roll. Organisatsioonid peavad oma tegevust ja töötavasid kiiresti kohandama ning mõtlema, kui paindlikuks töökohad muuta, kuidas hallata vastavus-kontrolli ja riskidega seotud küsimusi ning milline valik on ettevõtte jaoks parim. Kui endiselt on kogu maailmas tunda COVID-19 mõjusid ja paljud on alles teel taastumise suunas, murravad ettevõtted pead selle üle, milline näeb välja tuleviku töömaailm. Töötajad võivad leida parema tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Tööandjad võivad saada kasu suuremast talentide valikust, võimalusest rakendada võimekaid töötajaid tööle just seal, kus vaja, ning samuti hoida kokku kulusid ja vähendada süsinikuheidet. 

KPMG

Kaugtööst saab arvatavasti uue töömaailma lahutamatu osa. Ent paljude ettevõtete jaoks vajab endiselt vastust küsimus: kuidas ja mil määral tuleks paindlikkust rakendada? Küsisime ülemaailmselt 46 riigis asuvalt 530 ettevõttelt arvamust kaugtööst osas ja milliseid otsuseid on langetatud. Vastused räägivad praegustest ülemaailmsetest kaugtöö trendidest ja nende arengust, pidades silmas mobiilsust, maksupoliitikat, juhtimist, tehnoloogiat jm.

„ESG Regulatory Essentials“: kokkuvõte finantsettevõtteid mõjutavatest keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimistegureid (ESG) käsitlevatest uusimatest seadustest ja eeskirjadest

  

„ESG Regulatory Essentials“ on KPMG Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna (EMA) finantsteenuste regulatsiooni teabekeskuse (RIC) uus väljaanne, mis annab ülevaate finantsteenuseid pakkuvaid ettevõtteid mõjutavatest uusimatest regulatiivsetest muutustest ESG valdkonnas.


Ei ole üllatav, et Glasgow kliimakonverentsi tuules on tehtud arvukalt kliimateemalisi avaldusi ja seadusemuudatusi. Reguleerivad asutused on välja töötanud uusi ja täiendanud olemasolevaid suuniseid ja nõudeid teabe avalikustamise, järelevalveliste ootuste, stressitestimise ja võimalike tulevaste kapitalinõuete kohta.


Glasgow konverentsil pandi rõhku ennekõike ESG E-osale ehk keskkonnale: teatati rahvusvahelise kestlikkusstandardite nõukogu loomisest, kõigile Ühendkuningriigi börsifirmadele tehti kohustuseks avaldada 2023. aastal netonullheitele ülemineku kavad ja rohepanganduse võrgustiku (NGFS) liikmed kinnitasid taas oma valmidust täita Pariisi 2015. aasta kokkuleppe eesmärke.


Jätkub töö ESG-raamistike ja standardite väljatöötamisega. Globaalsel tasandil on IOSCO avaldanud soovitusi riikide reguleerivatele asutustele ja poliitikakujundajatele varade valitsemise valdkonnas ja kutsunud üles rakendama järelevalvet ESG reitingute ja andmetoodete pakkujate üle. Baseli komitee koostab pankadele ja järelevalveasutustele põhimõtete eelnõu kliimaga seotud finantsriskide tõhusaks juhtimiseks ja järelevalveks. Rahvusvaheline Kindlustusjärelevalve Assotsiatsioon (IAIS) on võtnud kohustuse kiirendada kliimamuutustega seotud riskide ja võimaluste alast tööd.


Euroopa Komisjoni uue panganduspaketiga kehtestatakse pankadele täiendavad ESG-nõuded. Samuti teeb komisjon ettepaneku suurendada Solventsus II alusel EIOPA (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) mandaati jätkusuutlikkuse valdkonnas. Euroopa järelevalveasutused on välja töötanud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, mis reguleerivad teabe esitamist jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse alusel. EIOPA on teatanud, et 2022. aastal valmib esimene üleeuroopaline looduskatastroofide vastase kindlustuskaitse tulemustabel ning Euroopa Keskpank on avaldanud 2021. aasta järelevalvetegevuse tulemused ja stressitestimise metoodika aastaks 2022.