Juuli algusest kehtima hakanud erikordadega muutus lõpptarbijatega (B2C, ingl.k. business to consumer) tehtavate müügitehingute maksustamine. Euroopa Liidu üleste muudatuste eesmärgiks on maksustada lõpptarbija müügid selle riigi käibemaksuga, kus tarbija reaalselt asub ning käibemaks tasutakse edaspidi üldjuhul ostja riigis. Sealjuures pole oluline, kas kaup, mis ostjale müüdi tuli EL-ist või imporditi kolmandatest riikidest. 

Uus piirmäär on 10 000 eurot

1. juulist kehtivaks piirmääraks on 10 000 eurot, mille ületamisel tuleb käibemaks tasuda ostja asukoha riigis. Seda 10 000 eurot nimetatakse uueks EL-i siseseks one-stop-shop ehk OSS piirmääraks. 10 000 euro täitumise piirmäära sisse arvestatakse kauba müük teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale ja digiteenuste osutamine näiteks juhul, kui ettevõtte tegevus on samaaegselt nii füüsilise kauba müük kui ka digitaalsete teenuste osutamine teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale. 10 000 euro piirmäära sisse ei arvata kauba importi kolmandatest riikidest, millele hakkab kehtima teist tüüpi import one-stop-shop ehk IOSS erikord.

Kui ettevõttel on käibemaksunumber kahes või enamas ELi riigis ning neist pole võimalik loobuda, siis antud juhul 10 000 euro piirmäär ei kehti. Sel juhul võib käibemaksu tasumise kohustus mõnes teises riigis tekkida juba enne 10 000 euro piirmäära ületamist, näiteks järgmistes olukordades:

 • Eesti äriühingule kuuluvate kaupade ladustamine teises riigis,
 • lisaks siinsele käibemaksunumbrile Eestis on samal äriühingul käibemaksunumber registreeritud mõnes teises riigis seoses muude tegevustega - näiteks on teises riigis registreeritud püsiva tegevuskohana müügiesindus,
 • seoses varem kehtinud kaugmüügi piirmäärade ületamisega on olemas käibemaksunumber ostja riigis. See piirmäär oli enamikes EL-i riikides 35 000 eurot ning mõningatel juhtudel 100 000 eurot, kuid juulist alates on mõlemad nimetatud piirmäärad kehtetud.

OSS erikord

OSS erikorra eesmärk on võimaldada ettevõttel täita kõik oma EL-i müükidega seotud käibemaksukohustused asukohariigis - Eestis. See on võimalik juhul, kui kaupu ei ladustata teistes riikides ja kaubad lähetatakse ostjale otse Eestist ilma kaupa vahepeal Euroopa ladudes ladustamata. Sellisel juhul toimub käibemaksu tasumine lõpptarbijale tehtud müükidelt Eestis maksu- ja tolliametile esitatavas OSS deklaratsioonis. See on EL-is asuvate kaupade müügiaruanne ja esimese deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 31. oktoober (edaspidi kvartaalne deklaratsioon).

Erikorra rakendamiseks on vajalik esitada eraldi avaldus maksu- ja tolliametile. Sõltuvalt sellest, kas müüakse üksnes liidus asuvaid kaupu või ka teenuseid,  tuleb esitada avaldus uutele erikordadele üleminekuks. E-MTA-s on registreerimise avalduse esitamisel järgmised valikud:

 1. Liidu erikorra avaldus – OSS müükidele, kui müüakse ELis asuvaid kaupu teises liikmesriigis asuvatele lõpptarbijatele,
 2. Liiduvälise erikorra avaldus – OSS teenused ettevõtjale, kes müüb lisaks kaupadele digiteenuseid teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale.

IOSS maksustamise erikord

Alates 1. juulist on kõik EL-i imporditavad kaubad käibemaksuga maksustatavad, seni kehtinud maksuvabastus kuni 22-eurosele importkaubale kaotatakse. IOSS erikord rakendub, kui imporditava kauba väärtus ei ületa 150 eurot. Ettevõtja, kes müüb lõpptarbijale ainult kolmandatest riikidest imporditud kaupu vajab vaid IOSS erikorra registreeringut.

Kolmandatest riikidest imporditud EL lõpptarbijale müüdud kuni 150-euroselt kaubalt impordilt tasumisele kuuluv käibemaks tasutakse IOSS deklaratsiooni esitamisega. Esimese deklaratsiooni tähtaeg on 31. august (edaspidi igakuine deklaratsioon).

Erikorra rakendamiseks tuleb esitada avaldus e-MTA-s. Võimalikud on järgmised valikud:

 1. Impordi erikorra avaldus – IOSS müükidele, kui kaubad imporditakse kolmandatest riikidest müügiks lõpptarbijale ELis,
 2. vahendaja ja vahendatavaga seotud avaldused - need avaldused on kaupu importivale kolmanda riigi ettevõtjale ja tema poolt valitud vahendajale. Neid registreeringuid oma nimel kaupu müüval Eesti ettevõtjal ei ole vaja. 

Kauba ladustamine enne müüki

Juulist kehtima hakanud muudatused ei puuduta kauba ladustamist ja selle lattu toimetamisega seotud maksukohustusi, kui kaubad ladustatakse Eesti äriühingu nimel. Seega senised ladustamisega seotud käibemaksuregistreeringud on endiselt vajalikud teistes riikides.

Kauba importimisel Eestisse või mõnda teise liikmesriiki tasutakse deklaratsiooni alusel impordimaksud, üldjuhul enne kauba vabastamist vabasse ringlusesse. Senine kord jääb kehtima üle 150-euroste kaupade impordil, impordi vormistamisel ja maksude tasumisel. Kui kauba import toimub riigis, kus kaubad ladustatakse, on võimalik kohalikul käibedeklaratsioonil importimisel tasumisele kuulunud käibemaks sisendkäibemaksuna maha arvata.

Näiteks: kui kaubad toimetatakse Eestist Saksamaale, Poola või mõne teise riigi lattu on endiselt vajalik käibemaksunumber ladustamise riigis. Kauba lattu paigutamine tuleb kajastada maksuarvestuses lao asukohariigi nõudeid silmas pidades (deklaratsiooni esitamisel, maksude tasumisel, arvete ja dokumentide vormistamisel, säilitamisel). OSS tehinguks ei loeta siseriiklikke müüke laost samas riigis asuvale lõpptarbijale.

Platvormi maksukohustus

Platvorm (näiteks Amazon) saab olla müüja asemel käibemaksu maksja üksnes järgmistel juhtudel:

 • kuni 150-eurosed kaubad toimetatakse lõpptarbijale otse kolmandast liikmesriigist

või

 • kauba müüja on kolmanda riigi isik, kes ei ole juba ise end mõnes EL-i riigis käibemaksukohustuslasena registreerinud.

Kui platvormi kaudu müüdavad kaubad on kolmanda riigi päritolu, kuid ladustatud mõnes liikmesriigis laos, siis ei saa platvorm olla käibemaksu maksja sellistelt kolmandatest riikidest imporditud kaupadelt. Need kaubad peavad olema enne ladustamist vabasse ringlusse deklareeritud ja on seega juba impordikäibemaksuga maksustatud. 

Uus süsteem võimaldab loobuda käibemaksunumbritest teistes riikides

OSS või IOSS registreering annab võimaluse loobuda mõnest olemasolevast teise riigi käibemaksu registreeringust või vältida teistes riikides uute registreerimiskohustuse tekkimist. Seda juhul kui müüakse kaupu lõpptarbijale teises liikmesriigis ja:

 • kaubad toimetatakse lõpptarbijale teise riiki Eestist ja ületatakse 10 000 euro piirmäär (arvestatuna alates 1. juulist),
 • kaup imporditakse kolmandatest riikidest müügiks lõpptarbijale ja selle kauba väärtus ei ületa 150 eurot.

Üleminek OSS ja/või IOSS erikorrale annab võimaluse lõpetada teise riigi käibemaksu registreering, kui seda oli vaja kaugmüügi piirmäära ületamise tõttu. Kui kaupa hoitakse teise riigi laos, siis on käibemaksunumber nendes riikides vaja säilitada. See tähendab, et endiselt tuleb arvestada võimalike erisustega reeglite tõlgendamisel eri riikides.

 

Allikas: Äripäev