Kõik olulised IFRS standardite arengud ühest kohast

jaanuar - aprill 2021

  • 1.1.2021 jõustunud IFRS standardite muudatused
  • IFRS standardite tõlgenduskomitee (IFRIC) otsused
  • Kokkuvõte tulevikus jõustuvatest muudatustest

1. jaanuaril 2021 jõustunud IFRS standardite muudatused

IFRS 16 muudatus: COVID-19 põhjustatud rendisoodustuste lihtsustatud
kajastamise kasutusvõimaluse pikendamine kaugemale kui 30.06.2021

Muudatus mõjutab kõiki rentnikke, kes on saanud COVID-19 tagajärjel rendisoodustusi. 2020. aasta mais lisas IASB standardisse IFRS 16 Rendiarvestus lihtsustava erandi, mis tegi rentnike jaoks oluliselt lihtsamaks COVID-19 otseselt tulenevate rendisoodustuste kajastamise. Lihtsustav erand kaotas nõude käsitleda rendisoodustust lepingu muudatusena, kui rendisoodustus on saadud COVID-19 tagajärjel. Seda lihtsustavat erandit võis kasutada aga ainult selliste rendisoodustuste puhul, kus rendimakseid vähendati ainult kuni 30.06.2021 ja mitte kaugemale. IFRS 16 täiendav muudatus laiendab lihtsustava erandi kasutamist selliselt, et seda saab nüüd kasutada ka rendisoodustuste puhul, kus vähendatakse rendimakseid kuni 30.06.2022, kuid mitte kaugemale. Muudatust võib rakendada tagasiulatuvalt.

NB! Euroopa Liit ei ole muudatust veel heaks kiitnud, kuid teeb seda tõenäoliselt lähinädalail, mille järel muutub see ka ametlikult Euroopa Liidu poolt vastu võetud IFRS standardite osaks.

Loe lähemalt

KPMG

Kindlustuslepingute standardi IFRS 4 muudatus seoses IFRS 17 ja IFRS 9 
kohustusliku rakendumise edasilükkumisega

IASB otsustas edasi lükata IFRS 17 Kindlustuslepingud standardi rakendumise kahe aasta võrra ning uus rakendumise kuupäev on 1.1.2023. Seoses sellega muudeti ka seni kehtivat kindlustuslepingute standardit IFRS 4 selliselt, et kindlustusettevõtjatel on lubatud kuni 1.1.2023 kasutada finantsinstrumentide kajastamiseks IAS 39 standardit, mitte hetkel kehtivat IFRS 9 standardit.

Standardite IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 muudatused –
intressimäärade võrdlusaluste (IBOR-ite) reform (teine etapp)

Intressimäärade võrdlusaluste reform mõjutab kõige enam finantsasutusi, arvestades nende otsest kokkupuudet intressimäärade võrdlusalustega (näiteks LIBOR, EURIBOR) seotud finantsinstrumentidega. Samuti võib reform mõjutada neid ettevõtteid, kellel on selliseid finantsinstrumente, mis on seotud IBOR-iga (näiteks ujuva intressimääraga laenud, IBOR-iga indekseeritud rendilepingud, IBOR-põhised tuletisinstrumendid jne).

Muudatused käsitlevad küsimusi, mis võivad intressimäärade võrdlusaluste reformi tagajärjel mõjutada finantsaruandlust, sealhulgas intressimäära võrdlusaluselt alternatiivsele võrdlusalusele üleminekust tulenevate lepinguliste rahavoogude või riskimaandamissuhete muutuse mõjusid. Muudatused teevad ettevõtete raamatupidamisarvestuse lihtsamaks võimaldades praktilise abinõuna vabastust IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 teatud nõuetest, mis on seotud järgnevaga:

  • muudatused finantsvarade ja -kohustiste ning rendikohustiste lepinguliste rahavoogude määramise aluses;
  • riskimaandamisarvestus.

IFRS standardite tõlgenduskomitee (IFRIC) otsused

IFRIC on Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) tõlgendav organ. IFRICu otsused sisaldavad sageli teavet, mille eesmärk on anda juhiseid IFRS standardite järjepidevaks ja ühtlustatud rakendamiseks. IFRICu lõplikke otsuseid (final agenda decisions) tuleb järgida, et tagada täielik vastavus IFRS standarditele.

Meie kokkuvõtte eesmärk on anda IFRS aruannete koostajatele vajalikku infot, et olla kursis, kas IFRIC otsused võivad mõjutada nende ettevõtte arvestuspõhimõtteid ja kas on vaja arvestuspõhimõtteid muuta. IFRIC poolt tehtavad otsuseid rakendatakse kui arvestuspõhimõtete muudatused ehk tagasiulatuvalt.

IFRIC lõplikud otsused 2021 jaanuari - aprilli jooksul

Pilvepõhiste teenuslepingute konfiguratsioonikulude kajastamine

IFRIC sai 2020. aasta detsembris küsimuse, kuidas ettevõte peaks kajastama pilvepõhiste teenuslepingute konfiguratsioonikulusid. IFRIC leidis, et konfiguratsioonikulud tuleb üldjuhul kajastada kasumiaruandes kuluna, sest pilvepõhist teenust kasutav ettevõte ei oma kasutatava vara üle kontrolli. IFRIC arutas täiendavalt kulude kajastamise ajastust ning leidis, et:

  • kui pilveteenust pakkuvalt ettevõttelt (tarnija) saadav konfigureerimise teenus on eraldiseisva kasuga (määramine on sarnane IFRS 15 Tulud Müügilepingutest defineeritud eraldiseisva kasuga, mida ettevõte kasutaks müügitulu komponentide eristamisel), kajastab ettevõte kulusid samal ajal kui tarnija seadistab või kohandab tarkvara;
  • kui ettevõtte poolt pakutavad teenused ei ole eraldiseisva kasuga, kajastab ettevõte kulu lepingu kehtivuse aja jooksul, mil tarnija pakub juurdepääsu tarkvarale;
  • kui aga konfigureerimise teenust osutab mõni kolmas osapool, kajastab ettevõte kulu samal ajal kui kolmas osapool seadistab või kohendab tarkvara.

Kas oled hiljuti hakanud mõnda pilvepõhist SaaS tarkvara kasutama? Kui jah, siis soovitame üle vaadata, kas sellega seonduvad kulud on õigesti kapitaliseeritud.

IFRIC arutelu ja selle hetkeseisu saab lähemalt lugeda siit.

Finantstingimusega (-kovenandiga) laenukohustise liigitamine lühi- või pikaajaliseks

(IASB poolt veel kinnitamata)

1.1.2023 rakenduvad IAS 1 muudatused, mis selgitavad, kuidas ettevõte peab liigitama finantskohustusi lühi- ja pikaajaliseks (vaata lähemalt tulevikus jõustuvate muudatuste osast). IFRIC arutas, kuidas ettevõtted peaksid rakendama IAS 1 muudatusi konkreetsete olukordade suhtes. IFRIC selgitas, et kui ettevõtte õigus laenu tasumist edasi lükata vähemalt 12 kuu jooksul pärast aruandekuupäeva on seotud tuleviku finantsolukorraga, peaks laenuvõtja aruandekuupäeval tegema hüpoteetilise vastavuse testi, kasutades aruandekuupäeva seisul põhinevat finantsinformatsiooni. Hüpoteetilise testi kasutamine tähendab, et see, kuidas laen aruandekuupäeval raamatupidamise eesmärgil liigitatakse, ei pruugi kajastada lepingupoolte lepingulisi õigusi ja kohustusi vaid võtab arvesse ka järgmise 12 kuu jooksul tekkivad õigusi ja kohustusi.

See vaheotsus võib oluliselt muuta olemasolevat praktikat laenukohustiste liigitamisel lühi- ja pikaajaliseks. Samuti soovitame selle eelseisva muudatuse valguses üle vaadata ettevõtte laenulepingute tingimused, kui finantskovenantide täitmine on piiri peal, et vältida üllatust, et 2023. aastal muutuvad pikaajalised kohustised lühiajaliseks.

KPMG pikemat kommentaari selle IFRIC arutelu kohta saab lugeda siit

IFRIC arutelu koos näidetega saab vaadata siit.

Tulevikus jõustuvad muudatused

Vastu on võetud mitmeid IFRS standardite muudatusi ja üks uus IFRS standard. Muudatuste sisuga saad lähemalt tutvuda meie IFRS Instituudi lehel

Webinar

KPMG äärmiselt positiivse tagasiside saanud veebikoolitus COVID-19 mõjud finantsaruandlusele on nüüd järele vaatamiseks kõigile kättesaadav

Koolitusel käsitleme kõiki aktuaalseid raamatupidamisteemasid ettevõtete jaoks, kes 2020. aastaaruannet EFSi või IFRSi järgi koostavad ja koroonaviiruse pandeemia mõju arvesse peaksid võtma. Veebikoolitus „COVID-19 mõjud finantsaruandlusele“ aitab paremini mõista, kuidas kajastada pandeemiaga seotud tehinguid nagu näiteks erinevad valitsusepoolseid abipakette ja rendisoodustusi ning kuidas pandeemia mõjutab raamatupidamislikke hinnanguid ja finantsinfo avaldamist. Samuti annab koolitus kasulikke soovitusi avalikustatava teabe sisu ja vormi kohta ning lisaks toome hulganisti praktilisi näiteid.

Koolitus on mõeldud nii finantsjuhtidele, raamatupidajatele, finantskontrolleritele ja kõikidele teistele raamatupidamishuvilistele.

Loe lähemalt ja vaata järele

Võta meiega ühendust