InfoKuller - mai 2020

InfoKuller - mai 2020

InfoKuller on KPMG uudiskiri, mis ilmub kord kuus ning annab asjatundliku ülevaate peamistest muudatustest maksu- jm seadustes ning ettevõtjale olulistest kohtulahenditest.

1000
Infokuller

Kokkuvõte Riigikohtu otsusest E-Piim vs. MTA:

Äriühingu omakapitali tehtud sissemakse õigel ajal deklareerimata jätmise mõju selle arvessevõtmisele siis, kui sissemakse võetakse välja.

Kokkuvõte Riigikohtu 12. mai 2020 otsusest nr 3-18-989

Eesti eriline ettevõtte tulumaksusüsteem tähendab seda, et kasumit maksustatakse tulumaksuga vaid selle äriühingust väljaviimisel. Kuivõrd kasumit on võimalik välja võtta muu hulgas aktsia- või osakapitali vähendamise kaudu, näeb tulumaksuseaduse § 50 lõike 2 esimene lause ette, et tulumaksu tuleb maksta ka sellelt omakapitalist tehtud väljamaksete summa osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid. Alates 2015. aasta algusest on äriühingud kohustatud deklareerima kõik omakapitali tehtud sissemaksed tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonil (TSD), täpsemalt selle lisas 7. Kõik sissemaksed, mis olid tehtud enne 1. jaanuari 2015, tuli deklareerida 2015. aasta jaanuari TSD-l, mis pidi olema esitatud 10. veebruaril 2015.

Värske Riigikohtu otsus puudutab olukorda, milles äriühing ei täitnud enne 1. jaanuari 2015 omakapitali tehtud sissemakse deklareerimise kohustust õigel ajal, s.o hiljemalt 10. veebruaril 2015, ning pärast selle avastamist ei kasutanud võimalust parandada 2015. aasta jaanuari TSD lisa 7, ehkki see võimalus oli toona veel täiesti olemas. Selle asemel deklareeris AS E-Piim Tootmine aastatel 2011–2012 omakapitali tehtud sissemaksed (kokku üle 14 miljoni euro) 2018. aasta jaanuari TSD-l. Maksu- ja Tolliamet (MTA) ei nõustunud sellega, öeldes, et omakapitali sissemakseid ei tehtud jaanuaris 2018, ning eemaldas oma maksuotsusega need sissemaksed deklaratsioonilt. See toimus aprillis 2018, mil ei saanud enam parandada 2015. aasta jaanuari TSD-d. Nii tekkis mitu erinevat küsimust, mis kõik taandusid lõppkokkuvõttes sellele, kas formaalse nõude täitmata jätmine muudab sisutühjaks tulumaksuseaduse § 50 lõike 2 esimeses lauses sätestatud võimaluse võtta välja äriühingu omakapitali enne 2015. aasta algust sisse makstud summa ulatuses maksuvabalt. Kaks aastat kestnud vaidlus jõudis Riigikohtusse.

Kohus selgitas oma 12. mai 2020 otsust järgmiselt.

  • Kohus nõustus MTA-ga, et AS-il E-Piim Tootmine ei olnud õigust deklareerida aastatel 2011–2012 tehtud omakapitali sissemakseid 2018. aasta jaanuari TSD lisas 7, vaid need tulnuks deklareerida 2015. aasta jaanuari TSD-l.
  • Kohus kinnitas, et 2015. aasta jaanuari deklaratsiooni ei saa enam parandada: maksukorralduse seadus ei anna MTA-le õigust maksudeklaratsiooni (sh parandusdeklaratsiooni) esitamise tähtaega ennistada.
  • Kohus märkis aga seda, et tulumaksuseaduse säte, mis kohustas äriühinguid deklareerima kõik enne 2015. aasta algust omakapitali tehtud sissemaksed 10. veebruaril 2015 esitataval TSD-l, ei tekitanud ega muutnud tulumaksukohustust. Selle normi mõte oli üksnes hõlbustada kontrolli maksukohustuse korrektse arvestuse üle. Ka asjaolu, et seletuskirjas eelnõu juurde, millega see paragrahv seadusesse lisati, väideti, et deklareerimata sissemakseid ei saa hiljem maksuvabastuseks ega -vähenduseks kasutada, ei muuda seda järeldust. Kohus rõhutas, et omakapitalist tehtavate väljamaksete puhul on tulumaksuga maksustamise alus tulumaksuseaduse § 50 lõige 2. See säte ei seo omakapitali tehtud sissemakse(te) arvessevõtmist maksukohustuse suuruse kindlaksmääramisel vastava(te) sissemakse(te) deklareerimisega.
  • Samas paneb deklareerimiskohustuse rikkumine maksukohustuslasele kontrollimenetluses kõrgema tõendamiskoormuse ja annab maksuhaldurile pikema tähtaja maksukohustuse määramiseks.

Praktiliselt tähendab see seda, et kui äriühingu omakapitali on enne 2015. aastat tehtud sissemakseid, mis on jäänud 2015. aasta jaanuari TSD-l ekslikult deklareerimata, siis võib neid sissemakseid tulumaksukohustuse arvutamisel ikka veel arvesse võtta. Valmis tasub aga olla selleks, et sissemaksete tegemisest on vaja MTA-d võimaliku kontrollimenetluse käigus teavitada ning seda ka tõendada.

MTA on avaldanud oma veebilehel seisukoha, mille järgi saab selline olukord olla üksnes erandlik. Meie selle seisukohaga nõus ei ole ning soovitame kõikidel äriühingutel oma õiguste eest julgelt seista.

Kohtulahendiga saab tutvuda siin.

© 2023 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust