Pythoni programmeerimise algkursus

KPMG python

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad

Ülevaade

• 24 akadeemilist tundi (st 3 päeva auditoorselt toimuvat koolitust), lisaks 4 harjutustundi

• 07-09.02.2022 & 12.02.2022

• Koolitus toimub veebivahendusel

• Kuni 6 osalejat

• Koolituse sihtrühm on Pythoni programmeerimise oskuseid omandada soovivad täiskasvanud

• Koolituse õppekeel on eesti keel, koolituse materjalid on ingliskeelsed

• 990 EUR + KM

• Kursuse läbiviija on Raul Nugis, PCAP sertifitseeritud programmeerija (Pythoni Instituut), OpenEDG akadeemia instruktor.

•  Koolitus toimub koostöös BCS Koolitusega.

Kirjeldus

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele. Kursust korraldab KPMG Baltics OÜ, kes on OpenEGD Akadeemia koolituspartner.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta.

Täiendavalt on kursuse lõppedes on võimalik sooritada PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) sertifitseerimiseksam. Sertifitseerimiseksam sooritatakse Pythoni Instituudi poolt sätestatud tingimustel ja korras (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute). Sertifitseerimiseksami sooritamine ei ole vajalik kursuses osalemiseks ja ei ole hinna sees.

Kursuse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit piisavate kasutajaõigustega Pythoni installeerimiseks. Koolituseks sobiva arvuti puudumisel palume võtta ühendust.

Vajalikud eelteadmised: Ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks, ei ole vaja osata programmeerimist.

Programm:

Esimene päev (07.02.2022)

Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse

Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted

 

Teine päev (08.02.2022)

Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted

Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga

 

Kolmas päev (09.02.2022)

Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt

 

Neljas päev (12.03.2022)

Lisakonsultatsioonid ja harjutamine

Neljas koolituspäev toimub veebikeskkonnas, palume kohale mitte tulla

 

PS! Soovitame teil koolitusel osaleda enda arvutiga. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10 personaalarvuti koos piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite installeerimiseks.

Eelteadmised: Ei ole vaja osata programmeerimist. Ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

• on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas

• oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Püütonis kirjutatud arvutiprogramme

• lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid

• on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks

• tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

 

 

KPMG Baltics OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

informative image