• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

Eesti suurimatel põllumajandussaaduste tootjatel läheb väga hästi. Kui võtta ette viimane täisaasta ning võrrelda neid tulemusi 2021. aastaga, siis kõik kümme suurimat tootjat kasvatasid käivet kahekohalistes protsentides ning kolm neist omakorda tõstsid käivet üle 50% (Peetri Põld ja Piim 69%, Metstaguse Agro 51% ja Vao Agro 59%).

Vaadates suurimate tootjate kasuminumbreid, on tulemuste muutus veelgi drastilisem – kõik viis suurimat kasvatasid kasumit vähemalt 50% ning neli suurimat sadades protsentides.

Kui vaadata sektorit veidi laiemalt, siis on nii käive kui ka kasumlikkus hüppeliselt kasvanud, kuid mitte ainult. Vaadates efektiivsusnäitajaid, siis on nii käive kui ka kasumlikkus töötaja kohta läbi teinud suure hüppe (vastavalt aastane käibe kasv 40% ja aastane kasumi kasv töötaja kohta 129%) ning üldine lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud aastaga 59%.

Kas selline kasvutempo on jätkumas ka käesoleval aastal? Suurimad tootjad on käibeid kasvatamas, viis suurimat tootjat jällegi kahekohaliste numbrite võrra ning osad ka oluliselt enam (2023. esimese kuue kuu käibe kasv Peetri Põld ja Piim 43%, Adavere Agro 72% ning Jaagumäe 57%).

Suurem kasumlikkus annab võimaluse investeerimiseks ning säästude kogumiseks raskemate aastate tarbeks. Käesoleva aasta keerulised ilmaolud ning mitmete sisendhindade kasv (näiteks silo ja muu sööt) on sundinud tootjaid investeeringuid edasi lükkama. Lisaks tuleb hakata arvestama Euroopa Liidu rohepöörde nõuetega vähendades nii emissioone kui ka taimemürkide osakaalu põldudel. Viimane nõue saab olema eriti karm Kesk-Euroopa farmeritele, kes on kõrgemate dotatsioonide tingimustes kasutanud oluliselt suuremal määral taimemürke kui Eesti farmid: Euroopa Liidu ootus on vähendada pestitsiidide kasutust 2030. aastaks 50%. Mingi negatiivne mõju saab nii emissioonide kui ka taimemürkide vähendamisel olema ka Eesti tootjatele.

Kokkuvõtteks põllumajandussaaduste tootjad näitavad keskmiselt head rentaablust. Edasine sektori areng on lühiajaliselt paljuski kinni käesoleva aasta saagikusest ning kuidas reageerivad maailmaturu hinnad sõjauudistele, pikaajaliselt põllumajandusmaa kättesaadavusest. Sektor on olemuslikult turbulentne ning mõjutatud sageli välistest asjaoludest. Valdkonna volatiilsust aitaks tasakaalustada headel aastatel kogutud varud, millega tuleviku kahjumeid katta.