Lovforslag påvirker udlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerordningen

Lovforslag

Regeringen har den 2. juni 2020 fremsat et lovforslag. Lovforslaget tilsigter en mere lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. På personskatteområdet søger lovforslaget at afbøde de skattemæssige konsekvenser for de personer, der på grund af et ændret arbejds-/opholdsmønster som følge af COVID-19, risikerer at blive fuldt skattepligtige til Danmark, at diskvalificere sig fra skattelempelse efter ligningsloven § 33A og at diskvalificere sig fra beskatning under den såkaldte forskerskatteordning.

1000

Kontakter

Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

I forlængelse af udskydelsen af betalingsfristerne for april, maj og juni 2020 (se vores nyhed af 13. marts 2020 her.) har regeringen foreslået yderligere at udskyde betalingsfristerne for august, september og oktober 2020, således at den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales henholdsvis 4½, 5½ og 6½ måned senere end normalt.

 

Termin                              Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder
  Før frist                                 Ny frist                              Før frist                                  Ny frist                                 
August 10. september 2020 29. januar 2021           31. august 2020 15. januar 2021
September 12. oktober 2020 31. marts 2021 30. september 2020 16. marts 2021
Oktober 10. november 2020 31. maj 2021 30. oktober 2020 17. marts 2021

 

Der foreslås ingen ændringer i fristerne for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Yderligere udskydelse af betalingsfrister for moms

For kvartalsafregnende virksomheder (årlig omsætning mellem 5 og 50 mio. kr.) foreslås det, at angivelsesperioden for 3. og 4. kvartal 2020 sammenlægges. Det indebærer, at de to kvartaler skal angives og betales senest 1. marts 2021.

En virksomhed kan dog undgå sammenlægning af afgiftsperioderne – gælder navnlig i tilfælde af negativ moms for 3. kvartal 2020 - ved at angive moms for 3. kvartal 2020 senest den 1. december 2020.

For månedsafregnende virksomheder (årlig omsætning over 50 mio. kr.) foreslås der en mindre udskydelse af angivelses- og betalingsfristen for juli 2020 og august 2020. Angivelses- og betalingsfristen for juli 2020 udskydes fra 25. august 2020 til 9. september 2020 og for august 2020 fra 25. september 2020 til 2. oktober 2020.

Indtræden af fuld skattepligt

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en midlertidig ordning, hvor den fulde skattepligt til Danmark ikke indtræder, selv om en person overskrider de grænser, der er fastsat for ophold i Danmark, når personen har en bolig til rådighed i Danmark.

Efter de gældende regler vil der indtræde fuld skattepligt for en person, der har bolig til rådighed i Danmark, såfremt vedkommende har opholdt sig uafbrudt i Danmark i over tre måneder eller samlet set har opholdt sig i Danmark i 180 dage inden for en 12-måneders periode. Såfremt personen udfører arbejde i Danmark, som går ud over, hvad der kan anses for "enkeltstående og sporadisk", vil den fulde skattepligt til Danmark indtræde, uafhængigt af længden af opholdet i Danmark.

Ifølge lovforslaget vil der blive set bort fra ophold i perioden 9. marts 2020 - 30. juni 2020, således at den fulde skattepligt til Danmark ikke vil indtræde, selv om grænserne for ophold overskrides, og/eller såfremt der udføres arbejde i Danmark. Løn m.v., der kan henføres til perioden med ophold i Danmark, vil blive beskattet i Danmark. Dette gælder, uanset om medarbejderen faktisk udfører arbejde i Danmark i perioden. Det bemærkes, at Danmarks ret til at beskatte indkomsten i den angivne periode kan være begrænset af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Der er tale om en midlertidig ordning, som det er valgfrit at anvende. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021. Valget kan omgøres til og med 30. juni 2022.

Lempelse efter ligningsloven § 33A

Ifølge de gældende regler vil fuldt skattepligtige personer diskvalificere sig fra skattelempelse efter ligningsloven § 33A, såfremt de under ophold i udlandet i mindst seks måneder opholder sig mere end 42 dage i Danmark. Der må i de 42 dage ikke udføres andet arbejde i Danmark end nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet.

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en midlertidig ordning, hvor der i perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2020 ses bort fra perioder med ophold i Danmark, samtidig med at arbejde i Danmark tillades, til trods for at arbejdet går ud over, hvad der anses for nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet.

Personer, der ikke har opholdt sig i udlandet i mindst seks måneder inden 9. marts 2020, skal efter 30. juni 2020 opholde sig i udlandet i en periode, der mindst opfylder den "resterende" 6-måneders periode. Har en medarbejder fx opholdt sig i udlandet i tre måneder inden 9. marts 2020, skal vedkommende efter 30. juni 2020 mindst opholde sig i udlandet i tre måneder.

Løn m.v., der kan henføres til perioden med ophold i Danmark, vil blive beskattet i Danmark. Dette gælder, uanset om medarbejderen faktisk udfører arbejde i Danmark i perioden.

Der er tale om en midlertidig ordning, som det er valgfrit at anvende. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021. Valget kan omgøres til og med 30. juni 2022.

Beskatning under forskerskatteordningen

På området for beskatning under forskerskatteordningen foreslås, at der i en tilsvarende periode mellem 9. marts 2020 – 30. juni 2020 ses bort fra:

-  Ophør af begrænset skattepligt

-  Overskridelse af 30-dages reglen

-  Ikke-opfyldelse af minimumslønkravet

-  Påbegyndelse af ny ansættelse.

Reglerne gælder alene, hvor det pågældende ansættelsesforhold er indgået senest 8. marts 2020

 

Ophør af begrænset skattepligt

Reglen om, at der ses bort fra perioder med ophør af begrænset skattepligt, sigter på de situationer, hvor en medarbejder – fordi COVID-19 fører til en afbrydelse af kontinuerligt arbejde i Danmark (og derved til afbrydelse af en kontinuerlig begrænset skattepligt til Danmark) – måtte blive begrænset skattepligtig af anden indkomst end indkomst omfattet af forskerbeskatning, fx honorarindkomst. Modtager en medarbejder sådan anden indkomst i en periode, hvor medarbejderen ikke er skattepligtig til Danmark under forskerskatteordningen, vil vedkommende under de gældende regler falde ud af ordningen og være udelukket fra at anvende en resterende forskerskatteperiode i mindst 10 år.

Reglen giver mulighed for, at der ses bort fra ophør af skattepligt i perioden. Perioden vil i så fald indgå ved opgørelsen af maksimumsperioden, som ordningen kan anvendes for (84 måneder i henhold til gældende regler).

 

Overskridelse af 30-dages reglen

Reglen om, at overskridelse af 30-dages reglen tillades, sigter på den situation, hvor en medarbejder er tvunget til at opholde sig i udlandet i et omfang, der medfører, at beskatningsretten til lønindkomst m.v. overgår til et land, med hvilket Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, for mere end 30 dage.

Reglen medfører, at en medarbejder kan beholde retten til beskatning under forskerskatteordningen, selv om beskatningsretten overgår til det andet land for mere end 30 dage. Perioden indgår ved opgørelsen af maksimumperioden for ordningens anvendelse.

 

Ikke-opfyldelse af minimumslønkravet

Reglen om ikke-opfyldelse af minimumslønkravet sigter på de situationer, hvor en medarbejder for en periode vil være underlagt nedsat eller ingen løn. Det foreslås, at der i perioden 9. marts – 30. juni 2020 ses bort fra, om medarbejdere opfylder minimumslønkravet.

 

Dispensation fra 1-måneds krav ved nyt ansættelsesforhold

Sidste led i lovforslaget vedrørende forskerskatteordningen indebærer en midlertidig dispensation fra kravet om, at der ikke må gå mere end en måned fra afslutning af et ansættelsesforhold, til et nyt ansættelsesforhold tiltrædes, såfremt der ønskes beskatning under ordningen for begge ansættelser. Et nyt ansættelsesforhold, der skulle have været tiltrådt i perioden 9. marts – 30. juni 2020, vil kunne omfattes af forskerskatteordningen, såfremt ansættelsesforholdet tiltrædes senest en måned efter den nævnte periodes udløb, dvs. den 1. august 2020.

Reglen sigter særligt på de tilfælde, hvor en forsker eller nøglemedarbejder afskediges, og COVID-19 forhindrer udrejse af Danmark og/eller mindsker chancen for hurtigt at finde nyt arbejde i Danmark.

 

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte vores eksperter:

Partner i Indirect Tax Flemming Lind

Director i Mobility & People Services Pernille Paisen 

Manager i Mobility & People Services Joachim Henius Dreijer

Connect with us