Najděte v ESG příležitost a přizpůsobte se regulacím

Banky, pojišťovny a investiční i penzijní fondy jsou hlavním zdrojem externího financování evropských i českých firem, a proto je EU pověřila podporou přechodu celého evropského trhu k udržitelnosti.

Evropská komise, Evropská bankovní autorita či Evropská centrální banka už nyní kladou na účastníky finančního trhu specifická očekávání a plánují vydávat další regulace.

Usnadníme vám orientaci v požadavcích, které jsou nebo budou kladeny na vaši instituci. Pomůžeme vám nastavit cestu k dosažení souladu s externími předpisy, jako je např. EU taxonomie – nastavíme procesy, předpisy, výkaznictví, datové požadavky a metodiku. Zhodnotíme vaši produktovou nabídku a identifikujeme obchodní příležitosti.

 

 

S čím vám pomůžeme

Ilustrační obrázek

Obchodní model a strategie

Nejprve porovnáme současný přístup vaší firmy k ESG se stávajícími a budoucími požadavky regulátorů, ostatními bankami a finančními institucemi, které jsou lídry v ESG v ČR i zahraničí, vašimi investory, ratingovými agenturami a dalšími stakeholdery. Následně stanovíme vhodná KPI (key performance indicators) / KRI (key risk indicators) a navrhneme optimální ESG strategii, vaši cestu k udržitelnosti a uhlíkové neutralitě včetně produktové nabídky. Pomůžeme vám zlepšit nebo získat ESG ratingy a identifikujeme quick wins pro rychlé zlepšení a růst. 

  

ilustrační obrázek

Nefinanční výkaznictví a regulatorní reporting

Rozdílovou analýzou posoudíme připravenost vaší společnosti na stávající a budoucí požadavky regulátorů (EU taxonomie, směrnice NFRD/CSRD, třetí pilíř EBA, TCFD/SASB/ISSB). Zrevidujeme vaše stávající reportingové procesy, nástroje i data, doporučíme vám vhodné metodiky a pomůžeme s implementací nefinančního reportingu.

Vypočteme vaši uhlíkovou stopu včetně Scope 3 financovaného portfolia a pomůžeme vám s automatizací výpočtu a implementací technických řešení.

Ilustrační obrázek

Řízení rizik

Provedeme rozdílovou analýzu připravenosti vaší společnosti na budoucí požadavky při řízení jednotlivých rizik (úvěrové, tržní a operační) a nastavíme funkce řízení rizik jako celku. Pomůžeme vám nastavit vhodný apetit rizik, systém limitů a KRI (key risk indicators).

Nastavíme úvěrový proces zohledňující ESG. Vytvoříme, nastavíme a implementujeme ESG dotazník, případně kvantitativní/kvalitativní score card, a v neposlední řadě zavedeme nebo zkontrolujeme řízení klimatického rizika, a to jak fyzického, tak i přechodového. 

ilustrační obrázek

ESG příležitosti a produkty

Identifikujeme obchodní příležitosti a navrhneme nové produkty v souladu s vaší strategií a klientskou základnou. Rozdílovou analýzou posoudíme připravenost vaší firmy na jejich zavedení a postaráme se o to, aby plnily regulatorní požadavky. Po provedení potřebných analýz dohlédneme na jejich správné uvedení do praxe. 

Zvolíme pro vás vhodné dotační programy a připravíme vás na podání žádosti.

  

ilustrační obrázek

Finanční produkty – financování a úvěry

Plánujete rozšířit a diverzifikovat své zdroje financování? Pomůžeme vám s emisí zelených dluhopisů a nastavením vhodné produktové nabídky zelených/udržitelných nebo sustainability-linked úvěrů, investic a depozitních produktů.

ilustrační

Data a infrastruktura

Zrevidujeme vaši stávající datovou základnu a srovnáme ji se současnými i budoucími požadavky danými nefinančním výkaznictvím, regulátory a managementem, který očekává efektivnější řízení společnosti a vyhodnocování KPI.

Podle obchodního plánu změříme stávající i očekávanou uhlíkovou stopu vaší organizace a identifikujeme oblasti pro zlepšení. 

Ilustrační obrázek

Řídicí a kontrolní systém (governance)

Zhodnotíme, porovnáme s tržními lídry, doporučíme a ve vaší společnosti nastavíme řídicí a kontrolní systémy, organizační uspořádání, komunikační schémata a školicí programy pro vaše zaměstnance.  S cílem zvýšit regulatorní kompetence („fit and proper“) v oblasti udržitelnosti proškolíme vaše vedení zodpovědné za ESG.

  

Komentář: Klimatické stres testy jsou inspirací i pro ČNB

Ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi mohou být v důsledku klimatických změn enormní.

Upozornila na to hongkongská centrální banka, která jako jedna z prvních v Asii uskutečnila klimatický stres test bankovního sektoru. Podobný test spustila na konci ledna ECB. Průkopnictví asijského tygra a ECB by mohlo být inspirací i pro ČNB.

 

 

 

Spojte se s námi