Průzkum KPMG: České firmy dostatečně neinvestují do protikorupčních opatření

Průzkum KPMG: České firmy dostatečně neinvestují ...

Největší překážkou v potírání korupce je pro české firmy nedostatek finančních i personálních zdrojů. Chybí jim také specifické nástroje pro odhalování podplácení. Vyplývá to z průzkumu KPMG v zemích střední a východní Evropy. Pro společnosti v ostatních zemích regionu je naopak největším problémem kontrola dodržování protikorupční legislativy u třetích stran, jako jsou poradci, zprostředkovatelé nebo obchodní zástupci.

1000

Více než třetina (36 %) českých společností, které se zúčastnily průzkumu, nemá kodifikovaná protikorupční pravidla, nebo o nich respondenti nevědí. To je více než středoevropský (29 %), i celosvětový průměr (20 %). Řada společností v regionu také nezapojuje všechny prvky komplexní protikorupční strategie. Jen necelé dvě třetiny (59 %) firem umožňují whistleblowing, což je výrazně pod celosvětovým průměrem (81,5 %).

Přesto, že většina dotazovaných firem má nějakou formu protikorupčního programu, mnohým z nich chybí potřebné zdroje a specifické prostředky k prevenci a odhalování korupčního jednání. Například pozici compliance officer obsazují na plný úvazek jen dvě z pěti středoevropských společností. „Zdá se, že čeští podnikatelé dostatečně neinvestují do svých protikorupčních programů. Jako by měli za to, že ‚se to může stát každému, jen ne jim‘. Takový přístup je bezpochyby krátkozraký,“ komentuje Maroš Holodňák, Director, Forensic, KPMG Česká republika.

Důležitým protikorupčním opatřením je analýza transakčních dat, např. v podobě sledování podezřelých plateb do off-shore zemí. Datový monitoring ale provádí průběžně jen 27 % firem ve střední a východní Evropě ve srovnání se 42 % celosvětově.

Postupující globalizace přináší pro podnikatele nové výzvy v oblasti řízení rizika úplatkářství a korupce. Stávající protikorupční předpisy se zpřísňují a řada států přijímá nové, a to i exteritoriálně. S mezinárodním rozměrem podnikání roste i role třetích stran. Jejich angažování ale přináší zvýšené riziko, že podnikatelé ponesou odpovědnost za jejich případné korupční jednání. Podle průzkumu více než polovina středoevropských společností (51 %) neposuzuje korupční riziko protistran nebo si respondenti nejsou vědomi, že by takové posuzování probíhalo. Jen dvě pětiny společností z mála těch, které mají ve smlouvách zakotveno právo prověřovat soulad jednání smluvních partnerů s protikorupční legislativou, toto právo skutečně využívá.

O průzkumu

Analýza „Anti-Bribery and Corruption in CEE“ je součástí globálního průzkumu, který KPMG provedla mezi 659 respondenty ze 64 zemí. Regionální studie se zaměřuje na odpovědi respondentů z 93 středoevropských obchodních společností, které jsou kotovány mimo burzy ve Spojených státech a Spojeném království, nebo nejsou kotovány vůbec. Důvodem tohoto omezení je předpoklad, že u společností kotovaných ve Spojených státech a Spojeném království lze očekávat výrazně vyšší míru protikorupčních opatření danou tlakem tamějších regulačních orgánů.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi