Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Μάιος 2022

Ο δείκτης αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2022 κατά 23,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο, μήνα ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 12,9% και ο δείκτης όγκου αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: May 2022

The turnover value index of retail trade for May 2022 increased by 23,9% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the turnover volume index of retail trade increased by 12,2% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-May 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 12,9% and the volume index an increase of 3,4% compared to the same period of 2021.

Souce:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας βιομηχανίας 2020

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2020, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 1,5% στις 39,1 χιλιάδες σε σύγκριση με 39,7 χιλιάδες το 2019. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 34,5 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,5 χιλιάδες, στην παροχή ηλεκτρισμού 2,2 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 1,9 χιλιάδες άτομα.

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 5,2% στα €4.719,2 εκατομμύρια το 2020 σε σύγκριση με €4.976,8 εκατομμύρια το 2019. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής μειώθηκε κατά 2,2% στα €3.586,1 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία κατά 3,4% στα €66,0 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 17,4% στα €740,4 εκατομμύρια και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 5,3% στα €326,7 εκατομμύρια.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 4,3% στο σύνολο της βιομηχανίας και έφτασε στα €1.751,1 εκατομμύρια το 2020 από €1.830,2 εκατομμύρια το 2019. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 1,9% στα €1.318,7 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία κατά 5,0% στα €26,0 εκατομμύρια και στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 19,0% στα €245,0 εκατομμύρια. Αντίθετα, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 3,2% στα €161,3 εκατομμύρια.

Πηγή:Cystat
 

Results of the survey on industrial production 2020

According to the results of the Survey on Industrial Production 2020, employment in the broad industrial sector decreased in 2020 by 1,5% to 39,1 thousand compared to 39,7 thousand in 2019. In manufacturing employment reached 34,5 thousand, in mining and quarrying 0,5 thousand, in electricity supply 2,2 thousand and in water supply, sewerage and waste management 1,9 thousand persons.

In the whole of the industrial sector, production value at current prices recorded a decrease of 5,2% to €4.719,2 million in 2020 compared to €4.976,8 million in 2019. In manufacturing, production value decreased by 2,2% to €3.586,1 million, in mining and quarrying by 3,4% to €66,0 million, in electricity supply by 17,4% to €740,4 million and in water supply, sewerage and waste management by 5,3% to €326,7 million.

Value added at current prices decreased by 4,3% in the total of industry and reached €1.751,1 million in 2020 compared to €1.830,2 million in 2019. In manufacturing, value added decreased by 1,9% to €1.318,7 million, in mining and quarrying by 5,0% to €26,0 million and in electricity supply by 19,0% to €245,0 million. On the contrary, in water supply, sewerage and waste management value added increased by 3,2% to €161,3 million.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούνιος 2022

  Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2022, έφτασε τα 12.332 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκε στα 13.319 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.956 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 14.362 προσώπων ή 53,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 3.222), του εμπορίου (μείωση 3.015), των κατασκευών (μείωση 947), της μεταποίησης (μείωση 871), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 733), καθώς και στη μείωση 1.153 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:
Cystat
 

Registered unemployed: June 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of June 2022, reached 12.332 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for June 2022 increased to 13.319 persons in comparison to 12.956 in the previous month.

In comparison with June 2021, a decrease of 14.362 persons or 53,8% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (a decrease of 3.222), trade (a decrease of 3.015), construction (a decrease of 947), manufacturing (a decrease of 871), transportation and storage (a decrease of 733), as well as to the decrease of 1.153 persons recorded in newcomers to the labour market.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Απρίλιος 2022

Κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, ο Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έφθασε στις 161,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 19,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Απρίλιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 164,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 58,4% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 23,0%. Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων σημείωσε μείωση κατά 7,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Industrial turnover index: April 2022

In April 2022, the industrial turnover index reached 161,4 units (base 2015=100), recording an increase of 12,7% compared to April 2021. For the period January-April 2022, the index recorded an increase of 19,4% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the industrial turnover index for April 2022 reached 164,8 units, recording an increase of 6,7% compared to April 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+58,4%) and water supply and materials recovery (+23,0%). The mining and quarrying sector recorded a decrease of 7,9% compared to April 2021.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου 2020

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2020 κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2019.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 4,8% στα €12.673,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €13.319,4 εκατομμύρια το 2019. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,5% στα €906,3 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 5,8% στα €5.872,2 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 3,4% στα €5.895,2 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2020 στα €3.260,0 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση 4,3% σε σύγκριση με το 2019.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 2,2% στα €2.072,7 εκατομμύρια το 2020 από €2.118,3 εκατομμύρια το 2019. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,9% στα €187,4 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,2% στα €922,0 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 3,9% στα €963,3 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 2,0% στις 72,1 χιλιάδες από 73,6 χιλιάδες το 2019. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 8,8 χιλιάδες, στο χονδρικό εμπόριο 24,6 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 38,7 χιλιάδες άτομα.

Πηγή:Cystat
 

Results of the wholesale and retail trade survey 2020

According to the results of the wholesale and retail trade survey, the main aggregates of the trade sector in 2020 registered a negative growth rate compared to 2019. In particular, turnover in the broad trade sector decreased in 2020 by 4,8% to €12.673,7 million compared to €13.319,4 million in 2019.

At division level, in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles turnover decreased by 7,5% to €906,3 million, in wholesale trade by 5,8% to €5.872,2 million and in retail trade by 3,4% to €5.895,2 million.

Production value in 2020 reached €3.260,0 million, registering a decrease of 4,3% over 2019. In the whole of the trade sector, value added at current prices decreased by 2,2% to €2.072,7 million in 2020 compared to €2.118,3 million in 2019.

In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, value added decreased by 3,9% to €187,4 million, in wholesale trade increased by 0,2% to €922,0 million and in retail trade decreased by 3,9% to €963,3 million.

Employment in the trade sector decreased in 2020 by 2,0% to 72,1 thousand compared to 73,6 thousand in 2019. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles employment reached 8,8 thousand, in wholesale trade 24,6 thousand and in retail trade 38,7 thousand persons.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2022 έφθασαν τα €185,1 εκ. σε σύγκριση με €31,7 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Απρίλιο 2021.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €322,0 εκ. σε σύγκριση με €46,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €115,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020.

Πηγή:Cystat

Revenue from tourism

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €185,1 mn in April 2022 compared to €31,7 mn in April 2021.

 For the period of January – April 2022, revenue from tourism is estimated at €322,0 mn compared to €46,3 mn in the corresponding period of 2021, and to €115,3 mn during the period of January – April 2020.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας υπηρεσιών και μεταφορών 2020

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας παρουσίασε μικτή εικόνα το 2020 σε σχέση με το 2019, με κάποιους επί μέρους τομείς να αναπτύσσονται και άλλους να συρρικνώνονται.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής το 2020 παρουσίασε μείωση 9,5% στις μεταφορές και αποθήκευση (τομέας Η), 53,9% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τομέας Ι) και 10,2% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (τομέας Ν). Αντιθέτως, παρουσίασε αύξηση 19,1% στην ενημέρωση και επικοινωνία (τομέας J), 0,8% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (τομέας L) και 4,4% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (τομέας Μ).

Στην προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές παρατηρήθηκε μείωση στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 27,0% στα €653,4 εκατομμύρια, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 71,1% στα €380,9 εκατομμύρια, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4,8% στα €126,1 εκατομμύρια και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 13,3% στα €394,3 εκατομμύρια. Άνοδος παρατηρήθηκε στην ενημέρωση και επικοινωνία της τάξης του 18,8% στα €1.645,6 εκατομμύρια και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1,8% στα €1.398,8 εκατομμύρια.

Το 2020 ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στις μεταφορές και αποθήκευση ήταν 16.402 παρουσιάζοντας μείωση 18,4%, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 36.099 (-29,0%), στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.847 (-1,6%) και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 13.980 άτομα (-5,2%). Αύξηση παρουσιάστηκε στην ενημέρωση και επικοινωνία με 14.090 άτομα (+3,9%) και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 32.884 άτομα (+4,0%).

Πηγή:Cystat
 

Results of the services and transport survey 2020

According to the results of the Services and Transport Survey, the tertiary sector of the economy presented a mixed picture in 2020 compared to 2019, with some sectors expanding and other shrinking.

In particular, production value showed a decrease of 9,5% in transportation and storage (sector H), 53,9% in accommodation and food service activities (sector I) and 10,2% in administrative and support service activities (sector N). On the contrary, an increase of 19,1% was displayed in information and communication (sector J), 0,8% in real estate activities (sector L) and 4,4% in professional, scientific and technical activities (sector M).

Value added at current prices recorded a decrease of 27,0% to €653,4 million in transportation and storage, 71,1% to €380,9 million in accommodation and food service activities, 4,8% to €126,1 million in real estate activities and 13,3% to €394,3 million in administrative and support service activities. An increase of 18,8% to €1.645,6 million was observed in information and communication and 1,8% to €1.398,8 million in professional, scientific and technical activities.

Employment in transportation and storage stood at 16.402 persons recording a decrease of 18,4%, in accommodation and food service activities 36.099 (-29,0%), in real estate activities 2.847 (-1,6%) and in administrative and support service activities 13.980 persons (-5,2%). The number of persons engaged in information and communication increased to 14.090 (+3,9%) and in professional, scientific and technical activities to 32.884 persons (+4,0%).

Source:Cystat

Άδειες οικοδομής: Απρίλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Απρίλιο 2022 ανήλθε στις 560. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €144,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 127,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 601 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, εκδόθηκαν 2.511 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.524 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 0,5%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά 1,6% και το συνολικό εμβαδόν κατά 6,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε μείωση της τάξης του 7,4%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat
 

Building permits: April 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during April 2022 stood at 560. The total value of these permits reached €144,8 million and the total area 127,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 601 dwelling units.

During the period January – April 2022, 2.511 building permits were issued compared to 2.524 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 0,5%. The total value of these permits decreased by 1,6% and the total area by 6,7%. The number of dwelling units recorded a decrease of 7,4%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούνιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκε κατά 0,87 μονάδες και έφτασε στις 112,24 μονάδες σε σύγκριση με 111,37 μονάδες τον Μάιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 9,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021 καταγράφηκαν στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 46,1%, στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 40,4% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 7,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 7,9% ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό -7,8%.

Πηγή:Cystat
 

Consumer Price Index (CPI): June 2022

In June 2022, the Consumer Price Index increased by 0,87 units and reached 112,24 units compared to 111,37 units in May 2022. In June 2022, the inflation increased by 9,6%. 

For the period January-June 2022, the CPI increased by 7,8% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of June 2021 were recorded in Petroleum Products (46,1%), in Electricity (40,4%) and in Agricultural goods (7,3%). In comparison to the index of the previous month, the largest positive change was monitored in Petroleum Products (7,9%), while the largest negative change was monitored in Agricultural goods with a percentage of -7,8%.

Source:Cystat

Ομόφωνα έκπτωση 20% σε επιχειρήσεις για έρευνα

Ομόφωνα με 43 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σε νόμο τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρείται αυξημένη έκπτωση ύψους 20% επί της πραγματικής δαπάνης σε επιστημονική έρευνα, καθώς και σε έρευνα και ανάπτυξη για ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στη Δημοκρατία, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2021.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών που εξέτασε το νομοσχέδιο επέφερε βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι η φορολογική ελάφρυνση παραχωρείται σε πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ιδιοκτησία του άυλου περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει από τη διενέργεια δαπάνης για επιστημονική έρευνα, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η πρόσθετη έκπτωση ύψους 20% θα παραχωρείται και για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κεφαλαιουχικής φύσεως.

Συγκεκριμένα προνοείται ότι, για δαπάνες που διενεργούνται κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024, περιλαμβανομένων δαπανών κεφαλαιουχικής φύσεως, για τις οποίες παραχωρείται έκπτωση, δίδεται  επιπρόσθετη έκπτωση ίση με 20% επί των εν λόγω δαπανών.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου επίσης η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αναφερόμενη στο ζήτημα της συμβατότητας του νομοσχεδίου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, επισήμανε ότι οποιοδήποτε μέτρο προωθείται εκ μέρους του κράτους δεν πρέπει να είναι επιλεκτικό αλλά γενικό.

Όπως η ιδία αξιωματούχος δήλωσε ότι, κατόπιν εξέτασης του νομοσχεδίου, δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα επιλεκτικότητας και συναφώς ο προτεινόμενος νόμος είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προωθείτε στη Βουλή για ψήφιση στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής για την ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων για την  έρευνα και ανάπτυξη.

Πηγή:Stockwatch
 

20% tax deduction to businesses for research expenses

Unanimously with 43 votes in favor, the Parliament approved an amendment to the Income Tax Law, in order to grant a deduction of 20% on the expenditure on scientific research, as well as on research and development, in order to encourage businesses and individuals to invest in research and development.

It is noted that the regulations adopted are part of the strategy of attracting businesses to operate or even expand their activities in the Republic of Cyprus, as approved by the Council of Ministers in October 2021.

It is worth mentioning that the Parliamentary Committee on Financial and Budgetary Affairs that examined the Βill made improvements to its context. It is clarified that the tax relief is granted to the person who has the economic ownership of the intangible asset that arises or may arise from the expenditure on scientific research, as well as on research and development.

It is also noted that the additional discount of 20% will be granted for research and development expenses of a capital nature.

Specifically, it is provided that, for expenses incurred in the years 2022, 2023 and 2024, including expenses of a capital nature, for which a discount is granted, an additional discount equal to 20% is given.

During the examination of the Bill, the Commissioner for State Aid Control, referring to the issue of the compatibility of the Bill with the European state aid rules, pointed out that any measure promoted by the state should not be selective but general.

As she also noted, after examining the Bill, no issue of selectivity arises and in this regard the proposed law is compatible with the European law.

It is worth mentioning that the Bill is included in the National Recovery and Resilience Plan and promoted to the Parliament as a pillar of the programme for attracting businesses in Cyprus for research and development.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today