Η 31η Ιουλίου 2022 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και άλλων νομικών οντοτήτων.

Επιπλέον υπενθύμιση για την εμπρόθεσμη υποβολή των ακόλουθων φορολογικών δηλώσεων και πληρωμής φόρων μέχρι την 31η Ιουλίου 2022 χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης:

• Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) για το φορολογικό έτος 2021 και πληρωμή του οφειλόμενου φόρου

• Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) για το φορολογικό έτος 2020

• Πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2022 για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 

31 July 2022 is the last date of submission of the details of beneficial owners to the Register of Beneficial Owners and other legal entities.

Additional reminder for the timely submission of the following tax returns and payment of taxes by 31 July 2022 without the imposition of any charge:

• Individual Income Statement (TΕ1) for the tax year 2021 and payment of the tax

• Company Income Statement (TΕ4) for the tax year 2020

• Payment of first installment of provisional taxation for tax year 2022 for individuals and legal entities

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Ιούνιος 2022

Ο Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Ιούνιο 2022 ανήλθε στις 134,30 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο Δείκτης κατέγραψε αύξηση 19,42%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (26,95%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (18,50%), στα ορυκτά (15,11%), στα προϊόντα ορυκτών (13,98%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (11,95%).

Πηγή:Cystat
 

Price Index of construction materials: June 2022

The price Index of construction materials for June 2022 reached 134,30 units (base year 2015=100), recording an increase of 0,93% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the Ιndex recorded an increase of 19,42%.

By main commodity category, increases were recorded in metallic products (26,95%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (18,50%), minerals (15,11%), mineral products (13,98%) and electromechanical products (11,95%).

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Ιούνιος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2022 ανήλθαν σε 372.324 σε σύγκριση με 184.159 τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 102,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.221.382 σε σύγκριση με 340.984 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 255.675 την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, καθώς και με 1.631.023 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούνιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 41,8% (155.703) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 7,3% (27.288), οι αφίξεις από την Πολωνία το 5,8% (21.445), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 5,6% (20.906), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,0% (18.478) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 3,9% (14.435).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2022 ήταν για ποσοστό 82,0% των τουριστών οι διακοπές, για 10,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός.

Αντίστοιχα, για τον Ιούνιο 2021, ποσοστό 82,8% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Source:Cystat
 

Tourist arrivals: June 2022

The arrivals of tourists reached 372.324 in June 2022 compared to 184.159 in June 2021, recording an increase of 102,2%.

For the period of January – June 2022, arrivals of tourists totaled 1.221.382 compared to 340.984 in the corresponding period of 2021, 255.675 in the period of January – June 2020 and 1.631.023 arrivals in the period of January – June 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for June 2022, with a share of 41,8% (155.703) of total arrivals, followed by Israel with 7,3% (27.288), Poland with 5,8% (21.445), Germany with 5,6% (20.906), Sweden with 5,0% (18.478) and Greece with 3,9% (14.435).

Purpose of visit

For a percentage of 82,0% of tourists, the purpose of their trip in June 2022 was holidays, for 10,9% visit to friends and relatives and for 7,0% business. Respectively, in June 2021, 82,8% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,9% visited friends or relatives and 6,3% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό: Ιούνιος 2022

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2022 ανήλθαν στις 121.146 σε σύγκριση με 35.361 τον Ιούνιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 242,6%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούνιο 2022, ήταν η Ελλάδα με 34,9%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 17,9%, η Ιταλία με 6,5%, το Ισραήλ με 4,1% και η Γερμανία με 3,4%.

Source:Cystat
 

Residents of Cyprus travelling abroad: June 2022

A total number of 121.146 residents of Cyprus returned from a trip abroad in June 2022, compared to 35.361 in the corresponding month last year, recording an increase of 242,6%.

The main countries from which the residents of Cyprus returned in June 2022, were Greece with 34,9%, the United Kingdom with 17,9%, Italy with 6,5%, Israel with 4,1% and Germany with 3,4%.

Source:Cystat

Εναρμονισμός Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Ιούνιος 2022

Ο εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκε κατά 9,0% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (23,0%), Μεταφορές (20,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,2%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Μάιο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Μεταφορές (4,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (18,5%), Μεταφορές (14,4%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (9,1%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Ιούνιο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 43,6% και 7,0% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat
 

Harmonised Index of consumer prices: June 2022

In June 2022 the harmonised Index of consumer prices increased by 9,0% when compared to the index of June 2021 while, when compared to the index of May 2022, the HICP increased by 1,2%. For the period January - June 2022 the HICP recorded an increase of 7,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to June 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (23,0%), Transport (20,0%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (8,2%).

Compared to May 2022, the largest change was recorded in category Transport (4,6%).

For the period January - June 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (18,5%), Transport (14,4%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (9,1%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of June 2021 and to the index of the previous month, was observed in Energy with percentages of 43,6% and 7,0% respectively.

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 ήταν €3.320,9 εκ. σε σύγκριση με €2.626,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,5%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 ήταν €1.090,3 εκ. σε σύγκριση με €801,1 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 36,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.230,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 σε σύγκριση με €1.825,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €2.109,1 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €254,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €956,9 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €319,8 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €101,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €669,1 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat
 

Intra - Extra EU trade statistics (by commodity and country)

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - April 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU member states and from third countries) in January - April 2022 amounted to €3.320,9 mn as compared to €2.626,1 mn in January - April 2021, recording an increase of 26,5%. Total exports of goods (to EU member states and to third countries) in January - April 2022 were €1.090,3 mn compared to €801,1 mn in the same period of 2021, registering an increase of 36,1%. The trade deficit was €2.230,6 mn in January - April 2022 compared to €1.825,0 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €2.109,1 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €254,9 mn in January - April 2022. Imports from the rest of the world amounted to €956,9 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €319,8 mn, while exports to all other European countries for €101,4 mn in January - April 2022. Exports to the rest of the world amounted to €669,1 mn.

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - April 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Cyprus Startup Visa

Το παρόν Σχέδιο έχει ισχύ από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2024.

Το Σχέδιο "Cyprus Startup Visa" επιτρέπει σε επιχειρηματίες, υπηκόους τρίτων χωρών, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο να εισέλθουν, να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Κύπρο με σκοπό να ιδρύσουν/λειτουργήσουν/αναπτύξουν νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις (Startups) με προοπτική υψηλής ανάπτυξης. Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πηγή:Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
 

Cyprus Startup Visa

The Scheme is valid from 1st June 2022 until 31st May 2024.

The "Cyprus Startup Visa" Scheme allows talented entrepreneurs from third countries [outside the European Union (EU) and outside the European Economic Area (EEA)], individuals or a team, to enter, reside and work in Cyprus in order to establish / operate / develop a Startup with a high growth potential. The Scheme’s goal is the creation of new jobs, the promotion of innovation and research, the development of the business ecosystem and consequently the economic development of the country. The Scheme supports the establishment of new innovative Startup or the move of established innovative Startups to Cyprus.

Source:Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy

Ιστορική αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ

Ιστορική απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης έλαβε το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην προσπάθειά της να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που εκτοξεύεται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 0,50%, 0,75% και 0,00% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 27 Ιουλίου 2022.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι ενδεδειγμένη η περαιτέρω εξομάλυνση των επιτοκίων. Η σημερινή επίσπευση της εξόδου από τα αρνητικά επιτόκια επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μετάβαση σε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Η μελλοντική πορεία των επιτοκίων πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε στοιχεία και θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου του για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα. Σήμερα, σύμφωνα με τη σθεναρή προσήλωσή του στην εντολή που του έχει ανατεθεί για σταθερότητα των τιμών, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε περαιτέρω βασικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης και ενέκρινε το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι είναι ενδεδειγμένο να κάνει ένα μεγαλύτερο πρώτο βήμα στην πορεία εξομάλυνσης των επιτοκίων πολιτικής του σε σχέση με τις ενδείξεις που είχε δώσει κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση που διενέργησε το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τους κινδύνους πληθωρισμού και την ενισχυμένη στήριξη που παρέχει το TPI για την αποτελεσματική μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Θα στηρίξει την επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του Διοικητικού Συμβούλιου, ενισχύοντας τη σταθεροποίηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και διασφαλίζοντας την προσαρμογή των συνθηκών της ζήτησης για την εκπλήρωση του στόχου του για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα.

Κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι ενδεδειγμένη η περαιτέρω εξομάλυνση των επιτοκίων. Η σημερινή επίσπευση της εξόδου από τα αρνητικά επιτόκια επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη μετάβαση σε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Η μελλοντική πορεία των επιτοκίων πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε στοιχεία και θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου του για πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο της εξομάλυνσης της πολιτικής του, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει διάφορες επιλογές για τον εκτοκισμό της πλεονάζουσας ρευστότητας που διακρατείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτίμησε ότι η θέσπιση του TPI είναι αναγκαία προκειμένου να στηρίξει την αποτελεσματική μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίζει να εξομαλύνει τη νομισματική πολιτική, το TPI θα διασφαλίζει ότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μεταδίδεται ομαλά σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Ο ενιαίος χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προαπαιτούμενο προκειμένου η ΕΚΤ να μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών.

Το TPI θα αποτελέσει μια προσθήκη στην εργαλειοθήκη του Διοικητικού Συμβούλιο και μπορεί να ενεργοποιηθεί για να αντισταθμίσει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Η κλίμακα των αγορών μέσω του TPI εξαρτάται από τη σοβαρότητα των κινδύνων που τίθενται για τη μετάδοση της πολιτικής. Οι αγορές δεν περιορίζονται εκ των προτέρων. Διαφυλάσσοντας τον μηχανισμό μετάδοσης, το TPI θα επιτρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, η ευελιξία όσον αφορά τις επανεπενδύσεις ποσών από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP) καθώς φθάνουν στη λήξη τους εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης που σχετίζονται με την πανδημία.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και, σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση συνθηκών άφθονης ρευστότητας και της ενδεδειγμένης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Τα ποσά από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP επανεπενδύονται με ευελιξία καθώς φθάνουν στη λήξη τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης που σχετίζονται με την πανδημία.

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών και να διασφαλίζει ότι η λήξη των πράξεων στο πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) δεν εμποδίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί επίσης τακτικά το πώς οι στοχευμένες πράξεις χρηματοδότησης συνεισφέρουν στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Το νέο TPI που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαφυλάξει την ομαλή μετάδοση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής του σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Πηγή:Stockwatch
 

ECB set for historical interest rate hike

A historic decision to raise interest rates by 50 basis points was taken by the Board of the European Central Bank in an effort to tame inflation, which is soaring to unprecedented highs.

The Governing Council of the ECB, confirming analysts' estimates, decided to increase the ECB's three key interest rates by 50 basis points. As a consequence, the interest rate on the main refinancing operations as well as the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will be increased to 0.50%, 0.75% and 0.00% respectively, with effect from 27 July 2022.

As stated in the relevant announcement, at the next meetings of the Governing Council, it will be appropriate to further normalise interest rates. Today's acceleration of the exit from negative interest rates allows the Governing Council to move to an approach whereby interest rate decisions will be taken from meeting to meeting. The future path of the Governing Council's policy rates will continue to be evidence-driven and will help meet its 2% inflation target over the medium term.

Today, in line with its strong commitment to its mandate for price stability, the Governing Council took further key steps to ensure that inflation returns to its 2% target over the medium term. The Governing Council decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points and approved the Transmission Protection Instrument (TPI).

The Governing Council considered it appropriate to take a greater first step on the path to normalising its policy rates than it had given at its previous meeting. This decision builds on the Governing Council's updated assessment of inflation risks and the enhanced support provided by the TPI for the effective transmission of monetary policy. It will support the return of inflation to the Governing Council's medium-term objective, strengthening the anchoring of inflation expectations and ensuring that demand conditions are adjusted to meet its inflation target over the medium term.

At the next meetings of the Governing Council, it will be appropriate to further normalise interest rates. Today's acceleration of the exit from negative interest rates allows the Governing Council to move to an approach whereby interest rate decisions will be taken from meeting to meeting. The future path of the Governing Council's policy rates will continue to be evidence-driven and will help meet its 2% inflation target over the medium term. As part of the normalisation of its policy, the Governing Council will assess several options for the remuneration of excess liquidity held.

The Governing Council considered that the introduction of the TPI was necessary to support the effective transmission of monetary policy. In particular, as the Governing Council continues to normalise monetary policy, the TPI will ensure that the monetary policy stance is smoothly transmitted to all euro area countries. The uniformity of the Governing Council's monetary policy is a prerequisite for the ECB to be able to fulfil its price stability mission.

The TPI will be an addition to the Governing Council's toolbox and can be activated to counteract unwanted, disorderly market developments that pose a serious threat to the transmission of monetary policy in the euro area. The scale of purchases through the TPI depends on the severity of the risks posed to the transmission of the policy. Purchases are not limited in advance. By preserving the transmission mechanism, the TPI will allow the Governing Council to more effectively fulfil its price stability mission.

In any case, the flexibility in reinvestments from the redemption of securities in the portfolio of the pandemic emergency purchase programme (PEPP) as they reach maturity remains the first line of defence to address the risks to the pandemic-related contagion mechanism.

Asset purchase programme (APP) and pandemic emergency purchase programme (PEPP)

The Governing Council intends to continue reinvesting, in full, the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time after the date on which it starts raising the key ECB interest rates and, in any event, for as long as necessary to maintain ample liquidity conditions and an appropriate monetary policy stance.

As regards the PEPP, the Governing Council intends to reinvest the principal payments from maturing securities purchased under the programme at least until the end of 2024. In any case, the future roll-off of the PEPP portfolio will be adjusted in such a way as to avoid interference with the appropriate monetary policy stance.

The amounts from the redemption of securities in the PEPP portfolio shall be flexibly reinvested as they reach maturity, with a view to addressing the pandemic-related risks to the transmission mechanism.

Refinancing operations

The Governing Council will continue to monitor banks' funding conditions and ensure that the maturity of operations under the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) does not prevent the smooth transmission of its monetary policy. The Governing Council will also regularly assess how the targeted financing operations contribute to its monetary policy stance.

The Governing Council stands ready to adjust all the instruments at its disposal within the limits of its mandate to ensure that inflation stabilises at its 2% target over the medium term. The new TPI approved by the Governing Council will preserve the smooth transmission of its monetary policy stance across the euro area.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today