Φορολογικές απαλλαγές

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 14 Ιουλίου 2022 τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής 50% επί της αμοιβής από εργοδότηση να διευρυνθεί. Η διεύρυνση δύναται να επιτευχθεί με τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης αμοιβής από €100.000 σε €55.000 αλλά και την επέκταση του πλαισίου από 10 έτη που ισχύει σήμερα σε 17 έτη, αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης στη Δημοκρατία.

Η απαλλαγή αφορά το 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία, από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών αμέσως πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία, και του οποίου η έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία γίνεται από 1 Ιανουαρίου 2022 και μετέπειτα:

Σημειώνεται ότι η απαλλαγή χορηγείται σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο η αμοιβή από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις €55.000, ανεξάρτητα αν σε κάποιο  φορολογικό έτος η εν λόγω αμοιβή μειώνεται κάτω από τις €55.000, νοουμένου ότι κατά το πρώτο ή δεύτερο έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία η εν λόγω αμοιβή υπερέβαινε τις  €55.000 ετησίως, και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στην ετήσια αμοιβή από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής·

Επιπλέον προωθείται η ελάφρυνση που αφορά τo 20% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ή €8.550, οποιοδήποτε είναι  μικρότερο, από άτομο το οποίο για περίοδο 3 συνεχομένων ετών αμέσως πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία ασκούσε εργοδότηση εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας, και του οποίου η έναρξη πρώτης εργοδότησης στη Δημοκρατία γίνεται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι  η εν λόγω    απαλλαγή    χορηγείται    για     περίοδο 7 φορολογικών ετών αρχής γενομένης του φορολογικού έτους που έπεται το έτος εργοδότησης στη Δημοκρατία. 

 

Tax exemptions

According to the Βill approved by the House of Representatives on 14 July 2022, the basic law is amended, so that the existing 50% exemption framework on the remuneration from employment is extended. The expansion can be achieved with the reduction of the minimum required remuneration from €100,000 to €55,000 and by the extension of the framework from 10 years currently in force to 17 years, starting with the year of commencement of employment in the Republic.

The exemption concerns 50% of the remuneration from first employment exercised in the Republic, by a person who was not a resident of the Republic for a period of at least 10 consecutive years immediately before the start of his employment in the Republic, and whose first employment in the Republic begins from 1 January 2022 onwards:

It is noted that the exemption is granted in any year in which the remuneration from employment exercised in the Republic exceeds €55,000, regardless of whether in a tax year the remuneration is reduced below €55,000, provided that in the first or second year of employment in the Republic the remuneration exceeded €55,000 per year, and the Tax Commissioner is satisfied that the variation in the annual remuneration from employment exercised in the Republic is not an arrangement aimed at granting the exemption;

In addition, the relief concerning 20% of the remuneration from first employment exercised in the Republic or €8,550, whichever is less, is promoted by a person who for a period of 3 consecutive years immediately before the start of his employment in the Republic exercised employment outside the Republic with an employer not residing in the Republic, and whose first employment in the Republic begins after the date of publication of the Bill in the Official Gazette of the Republic. It is noted that this exemption is granted for a period of 7 tax years starting from the tax year following the year of employment in the Republic. 

 

Επενδύσεις σε καινοτόμες εταιρείες

  Στις 14 Ιουλίου 2022 υπερψηφίστηκε από τη Βουλή δεύτερο νομοσχέδιο που σκοπό έχει τη διεύρυνση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου απαλλαγής για ποσό επένδυσης σε εγκεκριμένη μικρή ή μεσαία καινοτόμα επιχείρηση και σε εταιρικούς επενδυτές πέραν των φυσικών προσώπων. Το προτεινόμενο πλαίσιο, έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων και μετά από έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ελεγχθεί από το Γραφείο της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.

Το φορολογικό πλεονέκτημα θα υπολογίζεται ως το 30% του ποσού που επενδύεται για επένδυση ιδίων κεφαλαίων από νομικό πρόσωπο προς εγκεκριμένη ΜΜΕ καινοτόμα επιχείρηση, νοουμένου ότι η έκπτωση αυτή δεν θα υπερβεί το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του νομικού προσώπου με ανώτατο ποσό τις €150.000.

 

Investments in innovative companies

On 14 July 2022, a second Bill was passed by the Parliament that aims to expand the existing tax exemption framework for the amount of investment in an approved small or medium-sized innovative enterprise and in corporate investors other than natural persons. The proposed framework has been formulated after a series of consultations and after approval by the Directorate-General for Competition of the European Commission and has been audited by the Office of the Commissioner for State Aid Control.

The tax advantage will be calculated up to 30% of the amount invested in the investment of own funds by a legal entity to an approved SME innovative enterprise, provided that this deduction will not exceed 50% of the taxable income of the legal entity with a maximum amount of €150,000.

 

 

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 1ο τρίμηνο του 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το πρώτο τρίμηνο του 2022, υπολογίζεται στις 103,95 μονάδες.

Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 0,5% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 1,1%.

Πηγή:Cystat

 

House Price Index (HPI): 1st quarter 2022

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the first quarter of 2022 amounts to 103,95 units.

Compared to the fourth quarter of 2021, the HPI increased by 0,5% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2021, the Index increased by 1,1%.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Ιούνιος 2022

 Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.

Κατά τον Ιούνιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.344, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με 3.279 τον Ιούνιο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 4,3% στις 2.588 από 2.482 τον Ιούνιο 2021.                                               

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:                  

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 5,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 και έφτασε τις 17.697, σε σύγκριση με 18.631 κατά την ίδια περίοδο του 2021.                                

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 1,2% και έφτασαν τις 14.101, σε σύγκριση με 14.267 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.132 ή 43,5% ήταν καινούρια και 7.969 ή 56,5% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 111,1% στα 2.457.                                                                              

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 47 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, από 34 την ίδια περίοδο του 2021.               

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.907 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 2.173 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 12,2%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 4,6% στα 1.542, τα βαριά φορτηγά κατά 30,1% στα 188, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 64,6% στους 40 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 21,7% στα 137.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 150 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 151 κατά την ίδια περίοδο του 2021.                                                                                                     

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 26,2% στις 1.316 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 1.783 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Registration of motor vehicles: January - June 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of motor vehicles" for the period January-June 2022.

In June 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 3.344, recording an increase of 2,0% compared to 3.279 in June 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 4,3% to 2.588, from 2.482 in June 2021.

The main developments during the period January-June 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 5,0% to 17.697 in January-June 2022, from 18.631 in January-June 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 14.101 from 14.267 in January-June 2021, recording a fall of 1,2%. Of the total passenger saloon cars, 6.132 or 43,5% were new and 7.969 or 56,5% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 111,1% to 2.457.

(c) Motor coaches and buses registered in January-June 2022 increased to 47, from 34 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 12,2% to 1.907 in January-June 2022, compared to 2.173 in January-June 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 4,6% to 1.542, heavy goods vehicles by 30,1% to 188, road tractors (units of trailers) by 64,6% to 40 and rental vehicles by 21,7% to 137.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-June 2022 decreased to 150 compared to 151 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 26,2% to 1.316 in January-June 2022, compared to 1.783 in January-June 2021.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Ιούνιος 2022

  Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2022 αυξήθηκε κατά 265 άτομα (0,5%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.474 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 679 άτομα (-2,5%), από 26.629 σε 25.950 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 882 άτομα (4,9%) φθάνοντας τα 18.980 σε σχέση με 18.098 άτομα τον Ιούνιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,8%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,0%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-1,7%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,3%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (7,3%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (8,5%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-1,0%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (0,7%) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,3%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,1%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,4%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στις κατηγορίες της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%), ενώ το μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παραμένει σταθερό. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,2%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-5,2%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,7%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (1,5%) σε σχέση με τον Μάιο του 2022.

Πηγή:Cystat

Government employment by category: June 2022 

In June 2022 total government employment increased by 265 persons (0,5%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.474 persons. Permanent staff decreased by 679 persons (-2,5%), from 26.629 to 25.950 persons. Casual staff increased by 882 persons (4,9%) and reached 18.980 persons compared to 18.098 persons in June 2021.

Compared to June 2021 an increase is observed in Civil Service staff (0,8%) and in Educational Service staff (2,0%), whereas a decrease is observed in Security Forces staff (-1,7%). There is a decrease in all three categories of permanent staff and the highest is observed in Civil Service staff (-3,3%). In casual staff an increase is observed in in Civil Service staff (7,3%) and in Educational Service staff (8,5%), whereas a decrease is observed in Security Forces staff (-1,0%). An increase is observed in Hourly Paid Workers (0,7%) compared to June 2021.

Compared to May 2022, an increase is observed in Civil Service staff (0,3%), whereas a decrease is observed in Educational Service staff (-2,1%) and in Security Forces staff (-0,4%). In permanent staff a decrease is observed in Civil Service staff (-0,4%) and in Security Forces staff (-0,2%), whereas the permanent Educational Service staff remains stable. In casual staff an increase is observed in Civil Service staff (1,2%), whereas a decrease is observed in Educational Service staff (-5,2%) and in Security Forces staff (-0,7%). An increase is observed in Hourly Paid Workers (1,5%) compared to May 2022.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Απρίλιος 2022 (τελικά στοιχεία) και Μάιος 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

  Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάιο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €843,1 εκ. τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με €694,8 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €136,2 εκ. σε σύγκριση με €146,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, καταγράφοντας μείωση 7,0%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε €120,1 εκ. σε σύγκριση με €135,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε στα €13,0 εκ. έναντι €9,7 εκ. τον Απρίλιο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €147,1 εκ. σε σύγκριση με €95,6 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 53,9%. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Απρίλιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.155,0 εκ. σε σύγκριση με €668,1 εκ. τον Μάιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 72,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €678,4 εκ. και από τρίτες χώρες €476,6 εκ. σε σύγκριση με €483,6 εκ. και €184,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €196,8 εκ. έναντι €77,6 εκ. τον Μάιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2022 ήταν €418,0 εκ. σε σύγκριση με €227,3 εκ. τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 83,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €103,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €314,4 εκ., σε σύγκριση με €70,9 εκ. και €156,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €95,1 εκ. έναντι €21,0 εκ. τον Μάιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €4.475,9 εκ. σε σύγκριση με €3.294,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €1.508,3 εκ. σε σύγκριση με €1.028,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.967,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 σε σύγκριση με €2.265,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

Foreign trade statistics April 2022 (final data) and May 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for April 2022 and of provisional data for May 2022.

FOREIGN TRADE STATISTICS, APRIL 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in April 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €843,1 mn in April 2022 as compared to €694,8 mn in April 2021, recording an increase of 21,3%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in April 2022 were €136,2 mn as compared to €146,5 mn in April 2021, recording a decrease of 7,0%. Domestic exports of industrial products in April 2022 were €120,1 mn compared to €135,5 mn in April 2021, whilst domestic exports of agricultural products in April 2022 were €13,0 mn compared to €9,7 mn in April 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in April 2022 were €147,1 mn as compared to €95,6 mn in April 2021, recording an increase of 53,9%. The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for April 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

FOREIGN TRADE STATISTICS, MAY 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in May 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €1.155,0 mn as compared to €668,1 mn in May 2021, recording an increase of 72,9%. Imports from other EU Member States in May 2022 were €678,4 mn and from third countries €476,6 mn, compared to €483,6 mn and €184,5 mn respectively in May 2021. Imports in May 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €196,8 mn as compared to €77,6 mn in May 2021.

(b) Total exports of goods in May 2022 were €418,0 mn as compared to €227,3 mn in May 2021, recording an increase of 83,9%. Exports to other EU Member States in May 2022 were €103,6 mn and to third countries €314,4 mn, compared to €70,9 mn and €156,4 mn respectively in May 2021. Exports in May 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €95,1 mn as compared to €21,0 mn in May 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – May 2022 amounted to €4.475,9 mn as compared to €3.294,2 mn in January – May 2021, recording an increase of 35,9%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – May 2022 were €1.508,3 mn compared to €1.028,4 mn in January – May 2021, registering an increase of 46,7%. The trade deficit was €2.967,6 mn in January – May 2022 compared to €2.265,8 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Αποτελέσματα της έρευνας κατασκευών και ανάπτυξης γης 2020

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας κατασκευών και ανάπτυξης γης, τα κυριότερα μεγέθη στον κατασκευαστικό τομέα κατά το 2020 κατέγραψαν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2019.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 0,2% και έφθασε στα €4.294,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.302,2 εκατομμύρια το 2019. Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 3,9% στα €1.119,6 εκατομμύρια το 2020 από €1.165,6 εκατομμύρια το 2019.

Οι νέες κατασκευές έφθασαν το 2020 στα €2.467,5 εκατομμύρια, καταγράφοντας οριακή μείωση σε σύγκριση με το 2019. Ειδικότερα, τα οικιστικά κτίρια σημείωσαν αύξηση κατά 2,0% σε σύγκριση με το 2019, ενώ τα μη οικιστικά κτίρια μείωση κατά 4,4% και τα έργα πολιτικού μηχανικού μείωση κατά 1,6%.

Η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε το 2020 κατά 2,3% στις 34,8 χιλιάδες από 34,0 χιλιάδες άτομα το 2019.

Πηγή:Cystat

Results of the construction and land development survey 2020

According to the results of the construction and land development survey, the main aggregates of the construction sector in 2020 registered a negative growth rate compared to 2019.

In particular, production value in the broad construction sector decreased in 2020 by 0,2% to €4.294,6 million compared to €4.302,2 million in 2019. Value added at current prices decreased by 3,9% to €1.119,6 million in 2020 compared to €1.165,6 million in 2019.

New construction in 2020 reached €2.467,5 million, registering a marginal decrease over 2019. More specifically, residential buildings recorded an increase of 2,0% in 2020 compared to 2019, while non-residential buildings a decrease by 4,4% and civil engineering projects a decrease by 1,6%.

Employment in the construction sector increased in 2020 by 2,3% to 34,8 thousand compared to 34,0 thousand persons in 2019.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 1o τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 175,4 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας μείωση 6,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 7,1% στα κτίρια και 3,4% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Index of production in construction: 1st quarter 2022

The Index of production in construction during the first quarter of 2022 reached 175,4 units (base year 2015=100,0), recording a decrease of 6,6% over the first quarter of 2021. By type of project, a decrease of 7,1% was observed for buildings and of 3,4% for civil engineering projects in the first quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 1o τρίμηνο 2022

  Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 124,90 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,0% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2021. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 10,1%. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 11,7% στα κτίρια και κατά 4,8% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Πηγή:Cystat

Output prices Index in construction: 1st quarter 2022

The output prices Index in construction for the first quarter of 2022 reached 124,90 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 3,0% over the fourth quarter of 2021. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 10,1%. By type of project, an increase of 11,7% was observed for buildings and of 4,8% for civil engineering projects in the first quarter of 2022 compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Κομισιόν: Αιφνιδίασε θετικά η κυπριακή οικονομία

  Η κυπριακή οικονομία αιφνιδίασε θετικά το πρώτο τρίμηνο του 2022 αναφέρει η Κομισιόν στις θερινές προβλέψεις της που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και της συνεχιζόμενης επέκτασης των εξαγωγών άλλων υπηρεσιών, ιδίως επιχειρηματικών υπηρεσιών και πληροφορικής.

Οι αφίξεις τουριστών και τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά τους πρώτους μήνες του 2022 και έφτασαν περίπου το 75% των προπανδημικών επιπέδων. Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές για τη θερινή περίοδο, με βάση στοιχεία για προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις και έρευνες για κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων, παρά τη σημαντική απώλεια του ιστορικά σημαντικού τουρισμού από τη Ρωσία.

Ωστόσο, η αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την εκτίναξη του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση της κατανάλωσης και των επενδύσεων των νοικοκυριών το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,2% το 2022 και 2,1% το 2023. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης αναμένεται να είναι η εγχώρια ζήτηση και, αν και σε μικρότερο βαθμό, οι καθαρές εξαγωγές υπηρεσιών. Οι επενδύσεις, ιδίως στις κατασκευές, αναμένεται να υποφέρουν από τη σταδιακή αυστηροποίηση των οικονομικών συνθηκών, τις επίμονες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις εξαιρετικά υψηλές τιμές των δομικών υλικών.

Το θετικό είναι ότι η εφαρμογή του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις, αναφέρει η Κομισιόν.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τον υψηλό πληθωρισμό και τη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης, παρόλο που το εισόδημα των νοικοκυριών υποστηρίζεται από μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και τη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2023. Η αβεβαιότητα και κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να υφίστανται, ιδίως καθώς ο τουρισμός και άλλοι τομείς υπηρεσιών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές είναι ευάλωτοι στις αρνητικές παγκόσμιες επιπτώσεις του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στην εξέλιξη της πανδημίας COVID-19.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν τον πληθωρισμό, σημειώνει η έκθεση. Ο ονομαστικός πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 7% φέτος και να επιβραδυνθεί στο 3,3% το 2023, σύμφωνα με την υπόθεση ότι οι πιέσεις τιμών από τις στενές αγορές εμπορευμάτων θα αμβλυνθούν το επόμενο έτος.

 Η πρόβλεψη για το επόμενο έτος λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της μερικής αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών.

Πηγή:Economy Today

Commission: Cypriot economy was a positive surprise

The Cypriot economy was a positive surprise in the first quarter of 2022, according to Commission’s summer forecast.

The Commission noted that the faster than expected recovery of the tourism sector, as well as the expansion of exports of other services, in particular business services and IT, contributed to positive developments for the Cypriot economy.

Tourist arrivals and revenues increased significantly in the first months of 2022 and reached about 75% of pre-pandemic levels. The sector's outlook remains positive for the summer season, based on data on scheduled international flights and surveys for tourist accommodation bookings, despite the significant loss of tourism by Russia.

However, the decrease of consumer confidence coupled with inflation and rising interest rates is expected to lead to a significant slowdown in household consumption and investment in the second half of the year.

 On an annual basis, real GDP growth is projected at 3.2% in 2022 and 2.1% in 2023. The main drivers of growth are expected to be domestic demand and, albeit to a lesser extent, net exports of services. Investment, especially in construction, is expected to suffer from the gradual tightening of economic conditions, persistent supply chain disruptions and extremely high prices of building materials.

Commission notes that the implementation of the Cyprus Recovery and Resilience Plan is expected to support investments.

Private consumption is expected to be negatively affected by high inflation and the erosion of purchasing power, although household income is supported by measures taken by the government to address high energy prices and the partial indexation of wages to be implemented in January 2023. Uncertainty and risks to the growth outlook persist, in particular as tourism and other export-oriented services sectors are vulnerable to the negative global impact of Russia's ongoing war against Ukraine and the evolution of the COVID-19 pandemic.

The report notes that high energy prices are driving up inflation. Headline inflation under the harmonised index of consumer prices is projected to an average of 7% this year and to slow to 3.3% in 2023, under the assumption that price pressures from narrow commodity markets will ease next year.

 The forecast for next year takes into account the impact of the partial automatic indexation of wages.

Source:Economy Today

Αυξήθηκαν κατά 11,4% τα κόκκινα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2022

Μικρή αύξηση στο 11,4% σημειώθηκε στο ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, ως προς τις συνολικές χορηγήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022, δείχνουν τα στοιχεία της ΚΤΚ, συγκρινόμενα με το τελευταίο τρίμηνο του 2021, όταν το ποσοστό είχε πέσει στο 11,1%.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα, στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, κατά το τέλος Mαρτίου 2022 παρουσιάζεται μείωση ύψους €77 εκατ. ή 2,6% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Ταυτόχρονα όμως, μειώθηκαν και οι συνολικές χορηγήσεις, από €27.012 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στα €25.555 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2022, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €1.457 εκατ. ή 5,4%, «κυρίως λόγω πρωτοβουλιών απομόχλευσης κυρίως από εξυπηρετούμενα δάνεια», όπως σημειώνει η ΚΤΚ.

«Ως αποτέλεσμα, και παρά τη μείωση των ΜΕΧ, ο δείκτης ΜΕΧ προς το σύνολο των χορηγήσεων αυξήθηκε οριακά από 11,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στο 11,4% στο τέλος Μαρτίου 2022».

Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 45,7% στο τέλος Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με 43,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Όπως σημειώνει η ΚΤΚ, από τις 31.12.2017 μέχρι τις 31.03.2022, σημειώθηκε συνολική πτώση στις ΜΕΧ ύψους €17,7 δισ. ή 85,8%.

Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την καθοδική πορεία των ΜΕΧ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε αποπληρωμές δανείων συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία) και σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.

Επίσης, αναφέρεται, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων».

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 ανέρχονταν στα €3.314 εκατ., από τα οποία χορηγήσεις ύψους €1.403 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι για τον καθορισμό των ΜΕΧ τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Σύμφωνα με αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο δανειολήπτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Ως εκ τούτου, όπως προστίθεται, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ένα μέρος των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων παραμένει ως μη εξυπηρετούμενο έστω και αν ο δανειολήπτης τηρεί το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Πηγή:Economy Today

 

NPLs increased by 11.4% in the first quarter of 2022

A slight increase to 11,4% was recorded in the ratio of Non-Performing Loans, in terms of total lending for the first quarter of 2022, the CBC data shows, compared to the last quarter of 2021, when the ratio had fallen to 11,1%.

According to the updated aggregated data for the Cyprus banking sector, data on non-performing loans, published by the Central Bank on Thursday, notes that at the end of March 2022 there is a decrease of €77 million or 2.6% in total non-performing loans (NPLs), compared to the end of December 2021.

At the same time, however, total lending also decreased, from €27,012 million at the end of December 2021 at €25,555 million at the end of March 2022, showing a decrease of €1,457 million or 5.4%, "mainly due to deleveraging initiatives from performing loans", as the CBC notes.

"As a result, and despite the decrease in NPLs, the NPL ratio to total lending increased marginally from 11.1% at the end of December 2021 to 11.4% at the end of March 2022".

The coverage ratio stood at 45,7% at the end of March 2022 compared to 43,1% at the end of December 2021.

As the CBC notes, from 31.12.2017 to 31.03.2022, there was a total decline in NPLs of €17.7 billion or 85.8%.

The Central Bank attributes the downward trend of NPLs in the first quarter of 2022 to loan repayments including debt swaps for assets (real estate) and to loans that have been successfully restructured and reintegrated into the category of performing loans after the end of the monitoring period.

It also refers to the contraction of non-performing loans by the write-offs of loans made either in the context of restructurings and usually relating to amounts for which there are pre-existing provisions of precariousness in the accounts of credit institutions, or relating to unconventional or "accounting" write-offs against amounts already included in the provisions with a view to a more representative representation of loan portfolios.

Total loans restructured until the end of March 2022 amounted to €3,314 million, of which loans amounting to €1,403 million are still included in the NPLs.

The Central Bank notes that in determining NPLs, credit institutions are under an obligation to apply the definition adopted by the European Banking Authority.

 

According to this, when a non-performing allocation is restructured it is not automatically transferred to the performing loans but remains monitored in the category of non-performing loans for an additional period of at least 12 months, even if the borrower follows the new agreed repayment plan without delay.

Therefore, as added, according to that definition, a part of the restructured loans remains as non-performing even if the borrower adheres to the new repayment plan.

Source:Economy Today

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today