Η 31η Ιουλίου 2022 η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και άλλων νομικών οντοτήτων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Σημειώνεται ότι μέχρι 31 Ιουλίου 2022 όλοι οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών βάσει του άρθρου 50 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου (Κεφ. 116), έχουν επίσης υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.

Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο γίνεται είτε με τη δημιουργία προφίλ της ίδιας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη», και ταυτοποίησή της/του με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, ΚΕΠΟ και Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, είτε μέσω του πιστοποιημένου προφίλ του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη», για την εταιρεία/συνεταιρισμό στην/ον οποία/ο είναι διορισμένος.

Πηγή:Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 

Deadline for the submission of beneficial ownership and other legal entities information extended to 31 July 2022

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, notes that the last date of submission of the data of beneficial owners to the Register of Beneficial Owners is 31 July 2022. It is noted that until 31 July 2022, all Cooperatives that are registered with the Registrar of Companies under article 50 of the Law on Partnerships, business names, etc. to be registered (cap. 116), are also obliged to submit the details of beneficial owners in the Central Register of Beneficial Owners until 31 July 2022.

The process of submitting the data of beneficial owners to the Registry is done either by creating a profile of the company or the cooperative at the government portal "Ariadne", and its identification through physical presence in the KEP, KEPO and department of the Registrar of Companies or at the District Offices of the Ministry of Energy, or through the certified profile of the natural person in "Ariadne", for the company/cooperative to which he/she is appointed.

Source:Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Παράταση της προθεσμίας καταβολής του ετήσιου τέλους στον Έφορο Εταιρειών (31/12/2022)

Ψηφίστηκε στις 30/6/2022 η πρόταση νόμου που αφορά την τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου ώστε να παραταθεί, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του ετήσιου τέλους για το έτος 2022.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία με συνεπακόλουθο, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Συναφώς, οι πιο πάνω επιπτώσεις πλήττουν σε μεγάλο βαθμό και τον κύκλο εργασιών των εταιρειών, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρειών και ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η προώθηση των πιο πάνω ρυθμίσεων για σκοπούς στήριξής τους.

 

Deadline extension for the payment of the annual fee for 2022 to the Registrar of Companies (31/12/2022)

On 30/6/2022, the proposal concerning the amendment of the Companies Law was voted in order to extend, until 31 December 2022, the deadline for the payment of the annual fee for 2022 by registered companies.

The proposed arrangements are deemed necessary due to the negative effects of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine, resulting, among others, in significant increases in the prices of basic goods and services. In this regard, these effects greatly affect the turnover of the companies registered in the Registrar of Companies and therefore it is considered necessary to promote the above regulations in order to support them. 

Αφίξεις τουριστών: Μάιος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2022 ανήλθαν σε 315.018 σε σύγκριση με 100.852 αφίξεις που καταγράφηκαν κατά τον Μάιο 2021.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 849.058 σε σύγκριση με 156.825 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 246.556 την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, καθώς και με 1.121.361 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019.

 Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 40,1% (126.324) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,4% (23.197), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 6,9% (21.749), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 6,5% (20.592), οι αφίξεις από τη Σουηδία το 5,1% (15.943) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 4,4% (13.905).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2022 ήταν για ποσοστό 79,5% των τουριστών οι διακοπές, για 12,5% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,9% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2021, ποσοστό 80,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,8% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 9,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat
 

Tourist arrivals: May 2022

The arrivals of tourists reached 315.018 in May 2022 compared to 100.852 arrivals that were recorded in May 2021.

For the period of January – May 2022, arrivals of tourists totaled 849.058 compared to 156.825 in the corresponding period of 2021, 246.556 in the period of January – May 2020 and 1.121.361 arrivals in the period of January – May 2019.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for May 2022, with a share of 40,1% (126.324) of total arrivals, followed by Poland with 7,4% (23.197), Israel with 6,9% (21.749), Germany with 6,5% (20.592), Sweden with 5,1% (15.943) and Greece with 4,4% (13.905).

For a percentage of 79,5% of tourists, the purpose of their trip in May 2022 was holidays, for 12,5% visit to friends and relatives and for 7,9% business. Respectively, in May 2021, 80,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 9,8% visited friends or relatives and 9,4% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2022 ανήλθαν στις 135.661 σε σύγκριση με 23.251 τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 483,5%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2022, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 25,3%, η Ελλάδα με 25,0%, η Γερμανία με 4,7% και η Ιταλία με 4,6% .

Πηγή:Cystat
 

Residents of Cyprus travelling abroad

A total number of 135.661 residents of Cyprus returned from a trip abroad in May 2022, compared to 23.251 in the corresponding month last year, recording an increase of 483,5%.

 The main countries from which the residents of Cyprus returned in May 2022, were the United Kingdom with 25,3%, Greece with 25,0%, Germany with 4,7% and Italy with 4,6%.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάιος 2022

Κατά τον Μάιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 120.906 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 34,0% σε σχέση με τον Μάιο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (235,2%) και σε πλοία (58,5%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (100,7%), πετρελαίου θέρμανσης (53,2%), υγραερίου (32,5%), βενζίνης (14,1%) και πετρελαίου κίνησης (8,1%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (-13,4%) και κηροζίνης (-3,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 11,8% στους 53.810 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022 σημείωσαν άνοδο 7,2%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 9,0%, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης κατά 15,1% και της βενζίνης κατά 12,3%. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαΐου 2022 αυξήθηκαν κατά 20,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 24,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat
 

Imports, sales and stocks of petroleum products: May 2022

In May 2022, the total sales of petroleum products amounted to 120.906 tonnes, recording a rise of 34,0% compared to May 2021. An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (235,2%) and of marine gasoil (58,5%), as well as in the sales of heavy fuel oil (100,7%), heating gasoil (53,2%), liquified petroleum gases (32,5%), motor gasoline (14,1%) and road diesel (8,1%). On the contrary, a decrease was recorded in the sales of asphalt (-13,4%) and kerosene (-3,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 11,8% to 53.810 tonnes.

The total sales of petroleum products in May 2022 compared to April 2022 recorded a rise of 7,2%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene rose by 9,0%, the sales of road diesel by 15,1% and those of motor gasoline by 12,3%. The total stocks of petroleum products at the end of May 2022 rose by 20,3% compared to the end of the previous month.

During the period January – May 2022, the total sales of petroleum products increased by 24,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Απρίλιος 2022

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2022 έφθασε στις 126,0 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+19,7%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+1,0%). Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων παρουσίασε μείωση κατά 13,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+54,5%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+13,6%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+4,2%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-33,0%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-17,0%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-9,9%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+60,4%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+43,5%), παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+16,1%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+12,6%) και κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+5,4%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-16,6%), ανάκτησης υλικών (-14,2%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,1%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-9,5%), μεταλλείων και λατομείων (-8,8%) και κατασκευής μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-6,9%).

Πηγή:Cystat
 

Industrial Production Index: April 2022

In April 2022, the Industrial Production Index reached 126,0 units (base 2015=100), recording an increase of 0,6% compared to April 2021. For the period January – April 2022, the index recorded an increase of 3,8% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,2% compared to April 2021. Increases were also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+19,7%) and electricity supply (+1,0%). The mining and quarrying sector recorded a decrease of 13,1% compared to April 2021.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to April 2021 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+54,5%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+13,6%) and machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+4,2%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-33,0%), paper, paper products and printing (-17,0%) and wood and products of wood and cork, except furniture (-9,9%).

Comparing the rates of change for the period January – April 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+60,4%), water collection, treatment and supply (+43,5%), electricity supply (+16,1%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+12,6%) and manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+5,4%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – April 2021 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-16,6%), materials recovery (-14,2%), the manufacturing of paper, paper products and printing (-13,1%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-9,5%), mining and quarrying (-8,8%) and the manufacturing of non-metallic mineral products (-6,9%).

Source:Cystat

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 1ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτιμώνται στα €2.019 σε σύγκριση με €1.891 το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 6,8%. Επισημαίνεται ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ήταν σε εφαρμογή τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται μειωμένες οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, εφόσον το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2022 εκτιμώνται στα €2.114 και σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021 παρατηρείται αύξηση 1,0%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκτιμώνται στα €2.150 και των γυναικών στα €1.856. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 5,1% και 9,0% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat
 

Average monthly earnings of employees: 1st quarter 2022

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the first quarter of 2022, amounted to €2.019 compared to €1.891 during the first quarter of 2021, i.e. an increase of 6,8% is observed. It is noted that, during the first quarter of 2021, the Special Schemes of the Ministry of Labour and Social Insurance for dealing with the pandemic were in force, resulting in reduced average gross monthly earnings, since the amount taken into account is the earnings paid by the employer and does not include any amount paid as an allowance under the Schemes.

The average gross monthly earnings during the first quarter of 2022, seasonally adjusted, are estimated at €2.114 and compared to the fourth quarter of 2021 they are increased by 1,0%.

The average gross monthly earnings of male employees during the first quarter of 2022 are estimated at €2.150 and of female employees at €1.856. Compared to the first quarter of 2021, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 5,1% and 9,0% respectively.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Μάιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2022 έφτασε στις 130,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 22,0%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 18,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2022 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,2%, των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,9% και της μεταποίησης κατά 1,5%, ενώ σημείωσε μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,9%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 51,8%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 19,7%, μεταποίηση 13,9% και μεταλλεία και λατομεία 6,5%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου (34,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (33,2%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (19,5%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (17,5%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (13,5%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (11,3%).

Πηγή:Cystat
 

Index of industrial output prices: May 2022

The Index of industrial output prices for May 2022 reached 130,4 units (base 2015=100), recording an increase of 4,1% compared to April 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 22,0%. For the period January-May 2022, the index showed an increase of 18,8% compared to the corresponding period of 2021.

In May 2022 compared to April 2022, the index showed a rise in the sectors of electricity supply by 13,2%, mining and quarrying by 1,9% and manufacturing by 1,5%, while it showed a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 2,9%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 51,8%, water supply and materials recovery 19,7%, manufacturing 13,9% and mining and quarrying 6,5%.

By division of economic activity in manufacturing, in May 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (34,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (33,2%), the manufacture of rubber and plastic products (19,5%), the manufacture of other non-metallic mineral products (17,5%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (13,5%) and the manufacture of food products, beverages and tobacco products (11,3%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Μάιος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €170,6 εκ. (0,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €537,8 εκ. (-2,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 μειώθηκαν κατά €95,2 εκ. (-2,4%) και περιορίστηκαν στα €3.883,5 εκ. σε σύγκριση με €3.978,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €399,3 εκ. και περιορίστηκαν στα €31,7 εκ. σε σύγκριση με €431,0 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €20,5 εκ. (-10,7%) και περιορίστηκαν στα €170,2 εκ. σε σύγκριση με €190,7 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €178,3 εκ. (+12,4%) και ανήλθαν στα €1.611,1 εκ. σε σύγκριση με €1.432,8 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €49,4 εκ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €1.202,3 εκ. σε σύγκριση με €1.152,9 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €80,5 εκ. (+24,7%) και ανήλθε στα €407,3 εκ. σε σύγκριση με €326,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 εκ. (+1,6%) και ανήλθαν στα €263,6 εκ. σε σύγκριση με €259,5 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €12,3 εκ. (+6,7%) και ανήλθε στα €197,3 εκ. σε σύγκριση με €185,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €5,1 εκ. (-3,3%) και περιορίστηκαν στα €147,1 εκ. σε σύγκριση με €152,2 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €17,4 εκ. (+53,0%) και ανήλθαν στα €50,2 εκ. σε σύγκριση με €32,8 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 αυξήθηκαν κατά €613,3 εκ. (+17,8%) και ανήλθαν στα €4.054,1 εκ. σε σύγκριση με €3.440,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €223,4 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €1.507,7 εκ. σε σύγκριση με €1.284,3 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €170,1 εκ. (+20,5%) και ανήλθαν στα €1.000,4  εκ. σε σύγκριση με €830,3 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €176,3 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €879,1 εκ. σε σύγκριση με €702,8 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €201,9 εκ. (+19,4%) και ανήλθαν στα €1.243,3 εκ. σε σύγκριση με €1.041,4 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €41,2 εκ. (+18,9%) και ανήλθαν στα €259,4 εκ. σε σύγκριση με €218,2 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €2,9 εκ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €80,8 εκ. σε σύγκριση με €77,9 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,0 εκ. (-44,6%) και περιορίστηκαν στα €38,5 εκ. σε σύγκριση με €69,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €1,5 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκαν στα €45,3 εκ. σε σύγκριση με €46,8 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat
 

Fiscal accounts of General Government: January-May 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €170,6 mn (0,7% of GDP) for the period of January-Μay 2022, as compared to a deficit of €537,8 mn (2,3% of GDP) that was recorded during the period of January-May 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-May 2022, total expenditure decreased by €95,2 mn (-2,4%) to €3.883,5 mn, from €3.978,7 mn in the corresponding period of 2021.

Subsidies decreased by €399,3 mn to €31,7 mn, from €431,0 mn in 2021. Interest payable decreased by €20,5 mn (-10,7%) to €170,2 mn, from €190,7 mn in 2021.

On the contrary, social benefits increased by €178,3 mn (+12,4%) and amounted to €1.611,1 mn, compared to €1.432,8 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €49,4 mn (+4,3%) and amounted to €1.202,3 mn, compared to €1.152,9 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €80,5 mn (+24,7%) and amounted to €407,3 mn, compared to €326,8 mn in 2021. Current transfers increased by €4,1 mn (+1,6%) and amounted to €263,6 mn, compared to €259,5 mn in 2021.

The capital account increased by €12,3 mn (+6,7%) and amounted to €197,3 mn, compared to €185,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation decreased by €5,1 mn (-3,3%) to €147,1 mn, from €152,2 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €17,4 mn (+53,0%) and amounted to €50,2 mn, compared to €32,8 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-May 2022, total revenue increased by €613,3 mn (+17,8%) and amounted to €4.054,1 mn, compared to €3.440,8 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €223,4 mn (+17,4%) and amounted to €1.507,7 mn, compared to €1.284,3 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €170,1 mn (+20,5%) and amounted to €1.000,4 mn, compared to €830,3 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €176,3 mn (+25,1%) and amounted to €879,1 mn, compared to €702,8 mn in 2021. Social contributions increased by €201,9 mn (+19,4%) and amounted to €1.243,3 mn, compared to €1.041,4 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €41,2 mn (+18,9%) and amounted to €259,4 mn, compared to €218,2 mn in 2021. Current transfers increased by €2,9 mn (+3,7%) and amounted to €80,8 mn, compared to €77,9 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €31,0 mn (-44,6%) to €38,5 mn, from €69,5 mn in 2021. Property income decreased by €1,5 mn (-3,2%) to €45,3 mn, from €46,8 mn in 2021.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today