Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάιος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Μάιο 2022 αυξήθηκε κατά 8,8% σε σχέση με τον Μάιο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,6%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022, σημειώθηκε αύξηση 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2021, οι κατηγορίες στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο (21,9%), μεταφορές (16,2%) και τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (10,6%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές. 

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία εστιατόρια και ξενοδοχεία (3,1%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μάιου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο (17,6%), μεταφορές (13,2%) και τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (9,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Μάιο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία ενέργεια με ποσοστά 37,6% και 4,9% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat
 

Harmonized Index of consumer prices (HICP): May 2022

In May 2022 the Harmonized Index of consumer prices increased by 8,8% when compared to the index of May 2021 while, when compared to the index of April 2022, the HICP increased by 0,6%. For the period January - May 2022 the HICP recorded an increase of 6,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to May 2021, the largest changes were noted in housing, water, electricity, gas and other fuels (21,9%), transport (16,2%) and food and non-alcoholic beverages (10,6%). 

Compared to April 2022, the largest change was recorded in category restaurants and hotels (3,1%).

For the period January - May 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in housing, water, electricity, gas and other fuels (17,6%), transport (13,2%) and food and non-alcoholic beverages (9,3%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of May 2021 and to the index of the previous month, was observed in energy with percentages of 37,6% and 4,9% respectively.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών κατασκευαστικών υλικών: Μάιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στις 133,06 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,28% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 21,81%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (36,33%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (21,23%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (14,08%), στα προϊόντα ορυκτών (10,24%) και στα ορυκτά (9,27%).

Πηγή:Cystat
 

Price Index of construction materials: May 2022

The Price Index of construction materials for May 2022 reached 133,06 units (base year 2015=100), recording an increase of 0,28% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 21,81%. By main commodity category, increases were recorded in metallic products (36,33%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (21,23%), electromechanical products (14,08%), mineral products (10,24%) and minerals (9,27%).

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της συνδυασμένης ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ήταν €2.479,5 εκ. σε σύγκριση με €1.931,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,4%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ήταν €792,6 εκ. σε σύγκριση με €559,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 41,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.686,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €1.372,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €1.574,0 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €166,9 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €738,6 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €222,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €73,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €496,5 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές ενδοενωσιακού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat
 

Intra - Extra EU Trade statistics (by commodity and country)

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU trade statistics (by commodity and country)” for January - March 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - March 2022 amounted to €2.479,5 mn as compared to €1.931,3 mn in January - March 2021, recording an increase of 28,4%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - March 2022 were €792,6 mn compared to €559,0 mn in the same period of 2021, registering an increase of 41,8%. The trade deficit was €1.686,9 mn in January - March 2022 compared to €1.372,3 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €1.574,0 mn of total imports, while imports from all other European countries totaled €166,9 mn in January - March 2022. Imports from the rest of the world amounted to €738,6 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €222,4 mn, while exports to all other European countries for €73,7 mn in January - March 2022. Exports to the rest of the world amounted to €496,5 mn.

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - March 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Δείκτης Αξίας κύκλου εργασιών στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου/επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων: 1ο τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης Αξίας κύκλου εργασιών χονδρικού εμπορίου (κλάδος 46) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 28,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας κύκλου εργασιών εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων (κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 19,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat
 

Turnover Value Index in the divisions of wholesale trade and of trade/repair of motor vehicles: 1st quarter of 2022

The Turnover Value Index of wholesale trade (division 46) during the first quarter of 2022 recorded an increase of 28,4% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of sales and repair of motor vehicles (division 45) recorded an increase of 19,9% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today