Αύξηση τόσο στο εμβαδόν (3,7%) όσο και στην αξία (13,8%)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Μάρτιο 2022 ανήλθε στις 642. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €209,7 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 176,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 962 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, εκδόθηκαν 1.951 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.897 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 2,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 13,8% και το συνολικό εμβαδόν κατά 3,7%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,4%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat
 

Increase both in area (3,7%) and in value (13,8%)

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during March 2022 stood at 642. The total value of these permits reached €209,7 million and the total area 176,7 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 962 dwelling units.

During the period January – March 2022, 1.951 building permits were issued compared to 1.897 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 2,8%. The total value of these permits increased by 13,8% and the total area by 3,7%.

The number of dwelling units recorded an increase of 4,4%. Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Ποσοστό κενών θέσεων 3,2%

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 1 ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στις 12.874. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 6.113 (90,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6.761. Σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε αύξηση 3.231 θέσεων (33,5%).

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 3,2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,4% και 2,0% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1 ο τρίμηνο του 2022 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (10,2%), των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (4,3%), των Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (3,4%) και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (3,3%).

Πηγή:Cystat
 

Job vacancy rate 3,2%

The number of job vacancies in the 1st quarter of 2022 reached 12.874. The number of job vacancies increased by 6.113 (90,4%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 6.761. Compared to the 4th quarter of 2021 the number of job vacancies increased by 3.231 (33,5%). 

The job vacancy rate in the 1st quarter of 2022 was 3,2%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 1st quarter of 2021 was 2,4% and 2,0% respectively. The largest job vacancy rates in the 1st quarter of 2022 were observed in the Sectors of Accommodation and Food Service Activities (10,2%), Administrative and Support Service Activities (4,3%), Human Health and Social Work Activities (3,4%) and Professional, Scientific and Technical Activities (3,3%).

Source:Cystat

Απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα: 1ο τρίμηνο 2022

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 72.456. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 66.813 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 5.643.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 53.655, 8.843 και 4.315 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 2.637 άτομα (3,8%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 2.380 άτομα (4,0%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 293 άτομα (7,3%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση υπήρξε μείωση κατά 36 άτομα (-0,6%).

Συγκριτικά με το 4 ο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 893 άτομα (1,2%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 995 άτομα (1,6%), μείωση στις Τοπικές Αρχές κατά 102 άτομα (-2,3%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση παρέμεινε σταθερή.

Πηγή:Cystat
 

Employment in the broad public sector: 1st quarter 2022

Total employment in the Broad Public Sector in the 1st quarter of 2022 reached 72.456 persons. The employment in General Government was 66.813 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 5.643 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organizations and Local Authorities, total employment reached 53.655, 8.843 and 4.315 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 2.637 persons (3,8%) compared to the same quarter of 2021. The employment in Central Government increased by 2.380 persons (4,0%) and in Local Authorities by 293 persons (7,3%), whereas the employment in Publicly Owned Enterprises and Companies decreased by 36 persons (-0,6%).

Compared to the 4th quarter of 2021, the employment in the Broad Public Sector increased by 893 persons (1,2%). Employment increased in Central Government by 995 persons (1,6%), decreased in Local Authorities by 102 persons (-2,3%), whereas it remained stable in Publicly Owned Enterprises.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάιος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάιο του 2022 αυξήθηκε κατά 360 άτομα (0,7%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.668 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 683 άτομα (-2,6%), από 26.686 σε 26.003 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.056 άτομα (5,8%) φθάνοντας τα 19.251 σε σχέση με 18.195 άτομα τον Μάιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,4%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,1%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,4%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (9,4%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-0,2%) σε σχέση με τον Μάιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,1%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,4%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται η ίδια μείωση (-0,2%) στις κατηγορίες της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ενώ το μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παραμένει σταθερό. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,7%), ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-5,0%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,6%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (0,9%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022.

Πηγή:Cystat
 

Government employment by category: May 2022

In May 2022 total government employment increased by 360 persons (0,7%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.668 persons. Permanent staff decreased by 683 persons (-2,6%), from 26.686 to 26.003 persons. Casual staff increased by 1.056 persons (5,8%) and reached 19.251 persons compared to 18.195 persons in May 2021.

Compared to May 2021 an increase is observed in Civil Service staff (0,2%) and in Educational Service staff (2,4%), whereas a decrease is observed in Security Forces staff (-0,1%). There is a decrease in all three categories of permanent staff and the highest is observed in Civil Service staff (-3,4%). On the contrary, there is an increase in all three categories of casual staff and the highest is observed in Educational Service staff (9,4%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-0,2%) compared to May 2021.

Compared to April 2022, an increase is observed in Civil Service staff (0,2%), whereas a decrease is observed in Educational Service staff (-2,1%) and in Security Forces staff (-0,4%). In permanent staff the same decrease (-0,2%) is observed in the categories of Civil Service and Security Forces, whereas the permanent Educational Service staff remains stable. In casual staff an increase is observed in Civil Service staff (0,7%), whereas a decrease is observed in Educational Service staff (-5,0%) and in Security Forces staff (-0,6%). An increase is observed in Hourly Paid Workers (0,9%) compared to April 2022.

Source:Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2022 έφθασαν τα €69,1 εκ. σε σύγκριση με €8,0 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Μάρτιο 2021 και €25,6 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Μάρτιο 2020.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €136,9 εκ. σε σύγκριση με €14,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €115,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020.

Πηγή:Cystat
 

Revenue from tourism

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €69,1 mn in March 2022 compared to €8,0 mn in March 2021 and €25,6 mn in March 2020.

For the period of January – March 2022, revenue from tourism is estimated at €136,9 mn compared to €14,6 mn in the corresponding period of 2021, and to €115,3 mn during the period of January – March 2020.

Source:Cystat

Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες (Δελτίο): Ιανουάριος-Απρίλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του δελτίου «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022».

Η έκδοση περιέχει μηνιαία στοιχεία και δείκτες για την Κυπριακή Οικονομία, μέχρι και τον Απρίλιο 2022, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και την 14η Ιουνίου, 2022.

Πηγή:Cystat
 

Monthly Economic Indicators (Bulletin): January-April 2022

The Statistical Service announces the publication of the bulletin «Monthly Economic Indicators, January-April 2022».

The publication pertains to monthly economic indicators for the Cyprus economy, up to April 2022, which were available until the 14th of June, 2022.

Source:Cystat

Εργατικό κόστος: 1ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 1ο τρίμηνο του 2022, σημείωσε αύξηση 4,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 4ο τρίμηνο του 2021, το ωριαίο εργατικό κόστος αυξήθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,2% και 4,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το 4ο τρίμηνο του 2021, οι ετήσιες μεταβολές ήταν 3,7% για τους μισθούς και ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και 1,5% για το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε μείωση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε μείωση 0,6%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, σημείωσε αύξηση 1,0%.

Πηγή:Cystat
 

Labour cost: 1st quarter 2022

Based on provisional data, in the 1st quarter of 2022, the hourly labour costs (total cost) increased by 4,2%, compared with the same quarter of the previous year. In the 4th quarter of 2021, the hourly labour cost increased by 3,3% compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 4,2% and 4,0% respectively, compared with the same quarter of the previous year. In the 4th quarter of 2021, the annual changes were 3,7% for the wages and salaries per hour worked and 1,5% for the non-wage cost per hour worked.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, decreased by 0,3% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, decreased by 0,6%, while the non-wage cost increased by 1,0%.

Source:Cystat

Ανανέωση τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022 από την 1.7.2022

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022 οι οποίες θα λήξουν την 30η Ιουνίου του 2022:

1. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας είναι η Πέμπτη 8.9.2022.

2. Οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται από την Παρασκευή 1.7.2022 για χρονική περίοδο τριών ή έξι μηνών.

3. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οι εν λόγω άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται μέχρι την Πέμπτη 8.9.2022 χωρίς επιβάρυνση. Μετά από την Πέμπτη 8.9.2022, επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

4. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας και Ασφάλιση για το όχημα.

5. Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

6. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το δεύτερο τρίμηνο ή το πρώτο εξάμηνο του 2022 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2022 θα πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12Α. Η αίτηση αυτή γίνεται διαδικτυακά, μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

7. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για δώδεκα συνεχείς μήνες (δηλαδή η τελευταία άδεια κυκλοφορίας έληξε στις 30/6/2021) και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για τους δώδεκα μήνες και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους, μέχρι την Πέμπτη 8.9.2022, για τουλάχιστον τρίμηνη άδεια. Η διαδικασία αυτή γίνεται επίσης διαδικτυακά.

8. Σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει οι ιδιόκτητες να υποβάλλουν στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

9. Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται διαδικτυακά, σε Τράπεζες, στα ΚΕΠ, στα ΚΕΠΟ και στα επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

10. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες, για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για το τρίτο τρίμηνο ή το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Πηγή:Τμήμα Οδικών Μεταφορών
 

Renewal of quarterly and semi-annual vehicle registration certificates for 2022 from 1.7.2022

The Ministry of Transport, Communications and Works (Department of Road Transport) announces the following, in relation to the renewal of the quarterly and semi-annual registration certificates of vehicles for 2022, which will expire on June 30, 2022:

1. The last date for the renewal is Thursday 8.9.2022.

2. These vehicle registration certificates may be renewed from Friday 1.7.2022 for a period of three or six months.

3. According to the legislation, these vehicle registration certificates are renewed until Thursday 8.9.2022 free of charge. After Thursday 8.9.2022, the sum of the amount of 10 euros and an amount equal to ten percent (10%) of the vehicle registration certificate corresponding to the remaining amount due for the current year is imposed as a charge on the vehicle registration certificate.

4. For the renewal of the registration certificate, a Certificate of Suitability and Insurance for the vehicle is needed.

5. The DRT advises everyone to take care of the renewal of the registration certificate of their vehicle in time and not to wait for the last few days, in order to avoid possible overloading of the system that may cause inconvenience.

6. It is emphasised that those who renewed the registration certificate of their vehicle for the second quarter or the first half of 2022 but do not intend to renew it for the rest of the period of 2022 should submit to the Department of Road Transport an application for the immobilization of the vehicle, by filling in the TOM 12A form. This application can be submitted online, through the Department's Online Services. Otherwise, the obligation to pay the amount corresponding to the circulation tax continues to exist as a civil debt to the Republic.

7. For vehicles which their registration certificate has not been renewed for twelve consecutive months (i.e. the last registration certificate expired on 30/6/2021) and have not been declared as immobilized will be deleted from the DRT register if the amount due for the twelve months is not paid and their registration certificate is renewed for at least three months, by Thursday 8.9.2022. This process can also be done online.

8. In the case of the destruction of the vehicle, the owners must submit to the DRT an application for the cancellation of the registration of the vehicle (form TOM 98A) accompanied by the "Certificate of Destruction" issued by a licensed waste vehicle treatment disposal, in order to be exempted from the obligation to pay road tax from the date of destruction of the vehicle.

9. The registration certificates are renewed online, in banks, at the Citizen Service Centers (KEP), the KEPO and the DRT offices, throughout the year.

10. It is noted that no notifications will be sent to the registered owners for the renewal of the vehicle registration certifications for the third quarter or the second half of 2022.

Source:Department of Road Transport

Η Κύπρος υποχώρησε 7 θέσεις στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας

Υποχώρηση κατά επτά θέσεις στην κατάταξη του IMD World Competitiveness Center κατέγραψε το 2022 η Κύπρος και από την 33η θέση έπεσε στην 40ή ανάμεσα σε 63 χώρες που αξιολογούνται.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στην Ελβετία (© IMD World Competitiveness Center) δημοσίευσε την έκδοση IMD World Competitiveness Yearbook 2022 στην οποία αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα 63 οικονομιών. To Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συμμετέχουν σε αυτό το έργο ως συνεργαζόμενοι φορείς του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου παρουσιάζεται λεπτομερώς η έκθεση του Κέντρου, η πτώση αυτή καταδεικνύει ότι η άνοδος στην κατάταξη που είχε σημειώσει η Κύπρος το 2020 οφειλόταν σε πρόσκαιρους παράγοντες.

Η φετινή υποχώρηση οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη χειροτέρευση της οικονομικής επίδοσης της Κύπρου, ως αποτέλεσμα κυρίως μειωμένων εγχώριων και διεθνών επενδύσεων, αυξημένου πληθωρισμού, ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και επιδείνωσης των όρων εμπορίου. Πιο γενικά, όπως σημειώνεται, η θέση της Κύπρου επιβαρύνεται από τους τρεις παράγοντες. Πρώτον, τη χαμηλή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων λόγω αδυναμιών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή ψηφιακού μετασχηματισμού, τις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, την ανάληψη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων.

Δεύτερον, την ανεπαρκή επιστημονική και τεχνολογική υποδομή, και τρίτον από τη μειωμένη αποδοτικότητα του κράτους εξαιτίας κυρίως ελλείψεων στο θεσμικό πλαίσιο.

Η φετινή κατάταξη της Κύπρου, αναφέρει η σύνοψη της έκθεσης, υπογραμμίζει τους παράγοντες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της χώρας. Κάποιοι παράγοντες συνδέονται με εξωγενείς διαταραχές όπως για παράδειγμα η πανδημία COVID-19, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες επηρεάζουν την κάθε χώρα σε διαφορετικό βαθμό και είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό οι επιπτώσεις είναι μόνιμες ή παροδικές.

Παρ’ όλα αυτά, σημειώνεται, αρκετοί παράγοντες που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα σχετίζονται με διαχρονικές αδυναμίες οι οποίες αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις, προστίθεται, που επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση, ενισχύουν την τεχνολογική και επιστημονική υποδομή και βελτιώνουν το θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα και να καταστήσουν την οικονομία πιο ευέλικτη σε τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και πιο ανθεκτική σε κρίσεις.

Πηγή:Economy Today


Cyprus moved down seven places in the competitiveness ranking

Cyprus moved down seven places in the IMD World Competitiveness Center for 2022, from the 33rd place to the 40th, among the 63 countries evaluated.

The Global Competitiveness Center of the IMD School of Business in Switzerland (© IMD World Competitiveness Center) has published the IMD World Competitiveness Yearbook 2022 which assesses the competitiveness of 63 economies. The Economics Research Centre of the University of Cyprus and The Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB) participate in this project as collaborators of the Global Center for Competitiveness.

According to the announcement from the University of Cyprus, this decline shows that the rise in the ranking that Cyprus had in 2020 was due to temporary factors.

This year's decline in ranking is mainly due to a significant deterioration in the economic performance of Cyprus, mainly as a result of reduced domestic and international investment, rising inflation, a current account deficit and deteriorating trade conditions. More generally, as noted, the position of Cyprus is burdened by three factors. First, the low profitability of companies due to weaknesses related to the implementation of digital transformation, changing market conditions, taking on corporate social responsibility and attracting talented employees.

Secondly, the insufficient scientific and technological infrastructure, and thirdly, the reduced efficiency of the state mainly due to shortcomings in the institutional framework.

This year's ranking of Cyprus, according to the report, underlines the factors that limit the competitiveness of companies and the country. Some factors are associated with exogenous disorders such as the COVID-19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine, and sanctions against Russia, which affect each country to a different degree and it is too early to determine if the extent of the effects are permanent or temporary.

Nevertheless, it is noted that several factors that burden competitiveness are related to long-standing weaknesses that are addressed through the implementation of reforms. Reforms that accelerate the digital transition, strengthen technological and scientific infrastructure and improve the institutional framework are expected to strengthen competitiveness and make the economy more resilient to technological and environmental challenges, but also more resilient to crises.

Source:Economy Today

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today