Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Μάρτιος 2022

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 171,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 24,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 165,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 77,7% και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 18,8%. Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων σημείωσε μείωση κατά 5,0% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Industrial Turnover Index: March 2022

In March 2022, the Industrial Turnover Index reached 171,6 units (base 2015=100), recording an increase of 24,6% compared to March 2021. For the period January-March 2022, the index recorded an increase of 21,7% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for March 2022 reached 165,6 units, recording an increase of 16,5% compared to March 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+77,7%) and water supply and materials recovery (+18,8%). The mining and quarrying sector recorded a decrease of 5,0% compared to March 2021.

Source:Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάιος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2022, έφτασε τα 10.586 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2022 μειώθηκε στα 12.530 πρόσωπα σε σύγκριση με 12.653 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 20.701 προσώπων ή 66,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 5.091), του εμπορίου (μείωση 4.052), των κατασκευών (μείωση 1.396), της μεταποίησης (μείωση 1.268), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 993), καθώς και στη μείωση 1.617 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat
 

Registered unemployed: May 2022

The unemployed persons, registered at the District Labor Offices on the last day of May 2022, reached 10.586 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for May 2022 decreased to 12.530 persons in comparison to 12.653 in the previous month.

In comparison with May 2021, a decrease of 20.701 persons or 66,2% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (a decrease of 5.091), trade (a decrease of 4.052), construction (a decrease of 1.396), manufacturing (a decrease of 1.268), transportation and storage (a decrease of 993), as well as to the decrease of 1.617 persons recorded in newcomers to the labor market.

Source:Cystat

Απασχόληση - Εθνικοί Λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2022 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζεται στα 444.715 άτομα, εκ των οποίων 394.937 είναι υπάλληλοι και 49.778 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, η συνολική απασχόληση για το 1ο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 1,9%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Κατασκευών (NACE F), της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACE L), του Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών (NACE G) και της Εκπαίδευσης (NACE P).

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2022 υπολογίζονται στις 197.420 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACE L), Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S) και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R).

Πηγή:Cystat
 

Employment - National Accounts: 1st quarter 2022 (provisional estimate)

Total Employment for the 1st quarter of 2022 is estimated at 444.715 persons, of which 394.937 are employees and 49.778 are self-employed. Compared to the corresponding quarter of 2021, total employment increased by 1,9% for the 1st quarter of 2022. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Construction (NACE F), Real estate activities (NACE L) Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles (NACE G) and Education (NACE P).

Actual hours worked for the 1st quarter of 2022 are estimated at 197.420 thousand; an increase of 4,6% compared to the corresponding quarter of 2021. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Accommodation and Food Services (NACE I), Real estate activities (NACE L), Other Service Activities (NACE S) and Arts, Entertainment and Recreation (NACE R).

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος – Μάϊος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022. Κατά τον Μάιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 3.671, σημειώνοντας αύξηση 28,2% σε σχέση με 2.863 τον Μάιο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 34,9% στις 2.882 από 2.137 τον Μάιο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 6,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 και έφτασε τις 14.353, σε σύγκριση με 15.352 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 2,3% και έφτασαν τις 11.513, σε σύγκριση με 11.785 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 5.108 ή 44,4% ήταν καινούρια και 6.405 ή 55,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 47 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, από 26 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.548 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 1.820 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 14,9%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 7,9% στα 1.256, τα βαριά φορτηγά κατά 34,5% στα 148, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 70,4% στους 29 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 12,9% στα 115.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 126 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 128 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 31,1% στις 979 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, σε σύγκριση με 1.421 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Registration of motor vehicles: January - May 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-May 2022.

In May 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 3.671, recording an increase of 28,2% compared to 2.863 in May 2021. Passenger saloon cars registered a rise of 34,9% to 2.882, from 2.137 in May 2021.

The main developments during the period January-May 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 6,5% to 14.353 in January-May 2022, from 15.352 in January-May 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 11.513 from 11.785 in January-May 2021, recording a fall of 2,3%. Of the total passenger saloon cars, 5.108 or 44,4% were new and 6.405 or 55,6% were used cars.

(c) Motor coaches and buses registered in January-May 2022 increased to 47, from 26 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 14,9% to 1.548 in January-May 2022, compared to 1.820 in January-May 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 7,9% to 1.256, heavy goods vehicles by 34,5% to 148, road tractors (units of trailers) by 70,4% to 29 and rental vehicles by 12,9% to 115.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-May 2022 decreased to 126 compared to 128 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 31,1% to 979 in January-May 2022, compared to 1.421 in January-May 2021.

Source:Cystat

Ακίνητα: Το καλύτερο πεντάμηνο από 2008

Το καλύτερο πεντάμηνο από το 2008 έχει φέτος η κτηματαγορά, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία του τμήματος κτηματολογίου για τα πωλητήρια έγγραφα.

Η ουκρανική κρίση και η αβεβαιότητα που δημιούργησε, δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη ζήτηση για ακίνητα ενώ και η εξωγενής ζήτηση ανακάμπτει σημαντικά παρά τις ανησυχίες για τις επενδύσεις των Ρώσων επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και στο StatWatch, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο το πεντάμηνο του 2022 ανέρχονται στα 5090 τεμάχια από 3577 πέρσι σημειώνοντας αύξηση 42%. Το τρίμηνο η αύξηση ήταν 40,1%.

Όπως διαφαίνεται, πρόκειται για το καλύτερο πεντάμηνο από το 2008 όταν οι πωλήσεις έφθασαν τα 7224 τεμάχια.

Σε σχέση με το 2019 οι πωλήσεις ακινήτων παρουσιάζουν αύξηση 5%.

Ο εκτιμητής ακινήτων Πόλυς Κουρουσίδης αναφέρει στη StockWatch ότι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αναστάτωση στο οικονομικό περιβάλλον, η ζήτηση τόσο των ξένων όσο και των ντόπιων είναι αυξημένη.

«Αποδεικνύεται ότι η αγορά ακινήτου είναι μία μέθοδος διαφύλαξης του πλούτου απέναντι στον πληθωρισμό», τονίζει. Προσθέτει ότι ίσως κάποιοι να έτρεξαν να αγοράσουν διαμερίσματα και οικίες πριν οι αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Η μεγαλύτερη αύξηση που έφθασε το 79,7% κατέγραψε η Πάφος με τα πωλητήρια έγγραφα να ανέρχονται στα 1080 από 601.

Ακολουθεί η Λεμεσός όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 61,9% φτάνοντας τις 1758 από 1086. Αύξηση 58,3% παρουσίασαν και οι πωλήσεις ακινήτων στη Λάρνακα και 13,1% στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

Στη Λευκωσία οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 0,4%.

Σε σχέση με το 2019, όλες οι πόλεις καταγράφουν μείωση πλην της Λάρνακας και Λευκωσίας.

Όσον αφορά το Μάιο, τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν ανήλθαν στα 1143 έναντι 760 το Μάιο του 2021, καταγράφοντας άνοδο 50%. Τον Απρίλιο η αύξηση ήταν 13%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2021, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί ανήλθαν στα 10347 τεμάχια έναντι 7968 το 2020, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 29,9%.

Πηγή:Stockwatch


Real Estate: The best five months since 2008

The real estate market is having its best five months since 2008, as shown by data from the Department of Lands and Surveys regarding the sales documents.

The Ukrainian crisis and the uncertainty it has created do not seem to affect the demand for real estate, while the external demand is recovering significantly despite the investment concerns of Russian investors.

According to the data presented in StatWatch, the sales documents submitted to the Land Registry in the first five months of 2022 amount to 5090 pieces from 3577 last year, recording an increase of 42%. The increase in the quarter was 40.1%.

As it turns out, this are the best five months since 2008 when sales reached 7224 units.

Compared to 2019, real estate sales show an increase of 5%.

Real estate appraiser Polys Kouroussidis reports to StockWatch that despite the war in Ukraine and the disruption in the economic environment, the demand for both foreigners and locals is high.

"It turns out that buying real estate is a method of safeguarding wealth against inflation," he said. He adds that some may have rushed to buy apartments and houses before the increases in construction costs were passed on to consumers.

Paphos recorded the biggest increase of 79.7% with sales documents amounting to 1080 from 601.

It is followed by Limassol where sales increased by 61.9% reaching 1758 from 1086. Real estate sales in Larnaca also increased by 58.3% and 13.1% in the free Famagusta area.

In Nicosia, sales increased by 0.4%.

Compared to 2019, all cities record a decrease except Larnaca and Nicosia.

As of May, the sales documents submitted amounted to 1143 against 760 in May 2021, recording an increase of 50%. In April the increase was 13%.

According to the data in 2021, the sales documents that have been submitted amounted to 10347 units compared to 7968 in 2020, recording an annual increase of 29.9%.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today