Ρυθμός ανάπτυξης Α.Ε.Π.: 1ο Τρίμηνο 2022

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 5,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 5,6%.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία", "Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών".

Πηγή:Cystat
 

GDP growth rate: 1st Quarter 2022

Τhe GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2022 is positive and it is estimated at 5,9% over the corresponding quarter of 2021. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 5,6%.

The positive GDP growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", " Transport, Storage and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Arts, Entertainment and Recreation", "Other Service Activities".

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Απρίλιος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2022 ανήλθαν σε 289.335 σε σύγκριση με 38.226 αφίξεις που καταγράφηκαν κατά τον Απρίλιο 2021

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 534.040 σε σύγκριση με 55.973 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 246.556 την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, καθώς και με 686.783 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Απρίλιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 40,1% (116.074) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από τη Γερμανία το 8,3% (23.966), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 7,7% (22.402), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 6,0% (17.347) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 5,2% (15.137).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2022 ήταν για ποσοστό 80,2% των τουριστών οι διακοπές, για 14,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 5,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2021, ποσοστό 61,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 21,3% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 16,9% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat
 

Tourist arrivals: April 2022

The arrivals of tourists reached 289.335 in April 2022 compared to 38.226 arrivals that were recorded in April 2021.

For the period of January – April 2022, arrivals of tourists totaled 534.040 compared to 55.973 in the corresponding period of 2021, 246.556 during the period of January – April 2020, and to 686.783 arrivals during the period of January – April 2019.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for April 2022, with a share of 40,1% (116.074) of total arrivals, followed by Germany with 8,3% (23.966), Israel with 7,7% (22.402), Greece with 6,0% (17.347) and Poland with 5,2% (15.137).

For a percentage of 80,2% of tourists, the purpose of their trip in April 2022 was holidays, for 14,6% visit to friends and relatives and for 5,2% business. Respectively, in April 2021, 61,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 21,3% visited friends or relatives and 16,9% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Απρίλιος 2022

Κατά τον Απρίλιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 112.803 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 17,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021.

Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (484,5%) και σε πλοία (15,5%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (69,3%).

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-82,2%), ασφάλτου (-54,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-31,0%), πετρελαίου κίνησης (-14,0%) και βενζίνης (-1,7%).

Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 9,8% στους 47.856 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 σημείωσαν πτώση 5,9%.

Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 81,0%, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις της βενζίνης μειώθηκαν κατά 4,9% και του πετρελαίου κίνησης κατά 7,6%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2022 αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat
 

Imports, sales and stocks of petroleum products: April 2022

In April 2022, the total sales of petroleum products amounted to 112.803 tonnes, recording a rise of 17,5% compared to April 2021.

An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (484,5%) and of marine gasoil (15,5%), as well as in the sales of light fuel oil (69,3%).

On the contrary, a decrease was recorded in the sales of kerosene (-82,2%), asphalt (-54,2%), heating gasoil (-31,0%), road diesel (-14,0%) and motor gasoline (-1,7%).

As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 9,8% to 47.856 tonnes.

The total sales of petroleum products in April 2022 compared to March 2022 recorded a drop of 5,9%.

Indicatively, the provisions of aviation kerosene rose by 81,0%, while the sales of motor gasoline decreased by 4,9% and those of road diesel by 7,6%. The total stocks of petroleum products at the end of April 2022 rose by 7,5% compared to the end of the previous month.

During the period January – April 2022, the total sales of petroleum products increased by 21,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2022 ανήλθαν στις 81.062 σε σύγκριση με 15.338 τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 428,5%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2022, ήταν η Ελλάδα με 38,7%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 14,0% και η Ιταλία με 5,5%.

Πηγή:Cystat
 

Residents of Cyprus travelling abroad

A total number of 81.062 residents of Cyprus returned from a trip abroad in April 2022, compared to 15.338 in the corresponding month last year, recording an increase of 428,5%. The main countries from which the residents of Cyprus returned in April 2022, were Greece with 38,7%, the United Kingdom with 14,0% and Italy with 5,5%.

Source:Cystat

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Μάρτιος 2022

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάρτιο 2022 έφθασε στις 135,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+27,5%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+19,5%). Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων παρουσίασε μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+44,3%), κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+17,8%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών/προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+10,2%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+6,1%) και κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+2,5%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-16,6%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-12,7%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-4,5%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+58,0%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+46,4%), παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+20,1%), κατασκευής ηλεκτρονικών/οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+13,4%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+12,3%), κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+5,7%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+4,9%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ήταν αυτές της ανάκτησης υλικών (-14,4%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-12,9%), κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,1%), κατασκευής μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-9,6%) και μεταλλείων και λατομείων (-7,2%).

Πηγή:Cystat
 

Industrial Production Index: March 2022

In March 2022, the Industrial Production Index reached 135,7 units (base 2015=100), recording an increase of 6,9% compared to March 2021. For the period January – March 2022, the index recorded an increase of 5,2% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 2,2% compared to March 2021. Increases were also observed in the sectors of electricity supply (+27,5%) and water supply and materials recovery (+19,5%). The mining and quarrying sector recorded a decrease of 7,8% compared to March 2021.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to March 2021 were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+44,3%), furniture and repair/installation of machinery and equipment (+17,8%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+10,2%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+6,1%) and electronic, optical products and electrical equipment (+2,5%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of paper, paper products and printing (-16,6%), wood and products of wood and cork, except furniture (-12,7%) and basic metals and fabricated metal products (-4,5%).

Comparing the rates of change for the period January – March 2022 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+58,0%), water collection, treatment and supply (+46,4%), electricity supply (+20,1%), manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+13,4%), manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (+12,3%), manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+5,7%) and manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+4,9%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – March 2021 were those relating to materials recovery (-14,4%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-12,9%), the manufacturing of paper, paper products and printing (-10,1%), the manufacturing of non-metallic mineral products (-9,6%) and mining and quarrying (-7,2%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Απρίλιος 2022

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €314,4 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €264,4 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 μειώθηκαν κατά €105,4 εκ. (-3,4%) και περιορίστηκαν στα €2.975,4 εκ. σε σύγκριση με €3.080,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €315,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €26,2 εκ. σε σύγκριση με €341,3 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €3,4 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €203,0 εκ. σε σύγκριση με €206,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €112,1 εκ. (+10,1%) και ανήλθαν στα €1.226,3 εκ. σε σύγκριση με €1.114,2 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €33,7 εκ. (+3,7%) και ανήλθαν στα €956,5 εκ. σε σύγκριση με €922,8 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €57,6 εκ. (+23,1%) και ανήλθε στα €306,8 εκ. σε σύγκριση με €249,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €7,6 εκ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €115,6 εκ. σε σύγκριση με €108,0 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €2,0 εκ. (+1,5%) και ανήλθε στα €141,0 εκ. σε σύγκριση με €139,0 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €8,3 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €106,0 εκ. σε σύγκριση με €114,3 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €10,3 εκ. (+41,7%) και ανήλθαν στα €35,0 εκ. σε σύγκριση με €24,7 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 αυξήθηκαν κατά €473,4 εκ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €3.289,8 εκ. σε σύγκριση με €2.816,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €176,6 εκ. (+16,6%) και ανήλθαν στα €1.238,6 εκ. σε σύγκριση με €1.062,0 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €130,9 εκ. (+18,9%) και ανήλθαν στα €822,8 εκ. σε σύγκριση με €691,9 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €148,9 εκ. (+24,7%) και ανήλθαν στα €750,9 εκ. σε σύγκριση με €602,0 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €132,9 εκ. (+16,0%) και ανήλθαν στα €962,0 εκ. σε σύγκριση με €829,1 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €58,2 εκ. (+35,2%) και ανήλθαν στα €223,5 εκ. σε σύγκριση με €165,3 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €8,4 εκ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €58,5 εκ. σε σύγκριση με €50,1 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €46,7 εκ. (-67,9%) και περιορίστηκαν στα €22,1 εκ. σε σύγκριση με €68,8 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €4,8 εκ. (-12,3%) και περιορίστηκαν στα €34,2 εκ. σε σύγκριση με €39,0 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat
 

Fiscal accounts of General Government: January-April 2022

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €314,4 mn (1,2% of GDP) for the period of January-April 2022, as compared to a deficit of €264,4 mn (1,1% of GDP) that was recorded during the period of   January-April 2021.

EXPENDITURE

During the period of January-April 2022, total expenditure decreased by €105,4 mn (-3,4%) to €2.975,4 mn, from €3.080,8 mn in the corresponding period of 2021.

Subsidies decreased by €315,1 mn to €26,2 mn, from €341,3 mn in 2021. Current transfers decreased by €3,4 mn (-1,6%) to €203,0 mn, from €206,4 mn in 2021.

On the contrary, social benefits increased by €112,1 mn (+10,1%) and amounted to €1.226,3 mn, compared to €1.114,2 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €33,7 mn (+3,7%) and amounted to €956,5 mn, compared to €922,8 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €57,6 mn (+23,1%) and amounted to €306,8 mn, compared to €249,2 mn in 2021. Interest payable increased by €7,6 mn (+7,0%) and amounted to €115,6 mn, compared to €108,0 mn in 2021.

The capital account increased by €2,0 mn (+1,5%) and amounted to €141,0 mn, compared to €139,0 mn in 2021. In detail, gross capital formation decreased by €8,3 mn (-7,2%) to €106,0 mn, from €114,3 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €10,3 mn (+41,7%) and amounted to €35,0 mn, compared to €24,7 mn in 2021.

REVENUE

During the period of January-April 2022, total revenue increased by €473,4 mn (+16,8%) and amounted to €3.289,8 mn, compared to €2.816,4 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €176,6 mn (+16,6%) and amounted to €1.238,6 mn, compared to €1.062,0 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €130,9 mn (+18,9%) and amounted to €822,8 mn, compared to €691,9 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €148,9 mn (+24,7%) and amounted to €750,9 mn, compared to €602,0 mn in 2021. Social contributions increased by €132,9 mn (+16,0%) and amounted to €962,0 mn, compared to €829,1 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €58,2 mn (+35,2%) and amounted to €223,5 mn, compared to €165,3 mn in 2021. Current transfers increased by €8,4 mn (+16,8%) and amounted to €58,5 mn, compared to €50,1 mn in 2021.

On the contrary, capital transfers decreased by €46,7 mn (-67,9%) to €22,1 mn, from €68,8 mn in 2021. Property income decreased by €4,8 mn (-12,3%) to €34,2 mn, from €39,0 mn in 2021.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Απρίλιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2022 έφτασε στις 123,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 19,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 2,8%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,7% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,5%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 43,6%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 27,2%, μεταποίηση 13,0% και μεταλλεία και λατομεία 4,4%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου (37,2%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (33,4%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (18,8%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (12,2%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (12,2%).

Πηγή:Cystat
 

Industrial Output Prices Index: April 2022

The Index of Industrial Output Prices for April 2022 reached 123,8 units (base 2015=100), recording an increase of 2,1% compared to March 2022. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 19,5%. For the period January-April 2022, the index showed an increase of 17,3% compared to the corresponding period of 2021.

In April 2022 compared to March 2022, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sectors of manufacturing by 2,8%, water supply and materials recovery by 0,7% and mining and quarrying by 0,5%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 43,6%, water supply and materials recovery 27,2%, manufacturing 13,0% and mining and quarrying 4,4%.

By division of economic activity in manufacturing, in April 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities. The most significant were observed in the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (37,2%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (33,4%), the manufacture of rubber and plastic products (18,8%), the manufacture of other non-metallic mineral products (12,2%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (12,2%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες: 1o τρίμηνο 2022

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (91,1%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (32,5%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (20,6%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (6,8%).

Πηγή:Cystat
 

Turnover Value Index in services: 1st Quarter 2022

The Turnover Value Index during the first quarter of 2022 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (91,1%), of information and communication (32,5%), of administrative and support service activities (20,6%) and of professional, scientific and technical activities (6,8%) compared to the corresponding quarter of 2021.

Source:Cystat

Έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1 ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 474.631 άτομα ή 64,3% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 58,6%) σε σύγκριση με 453.638 άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 443.327 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,1% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,4%) σε σύγκριση με 414.668 άτομα (56,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.305 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναίκες 7,1%) σε σύγκριση με 38.970 άτομα (8,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,6% και για τις γυναίκες 71,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 73,5% (άνδρες 79,7%, γυναίκες 67,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 63,6% σε σύγκριση με 60,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1 ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 77,3%, Βιομηχανία 19,3% και Γεωργία 3,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,8% της συνολικής απασχόλησης ή 47.929 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1 ο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,3% (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 393.913 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,5% (45.273 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,5% (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 34,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1 ο τρίμηνο του 2021 ήταν 42,4%, 25,3% και 32,3%.

Πηγή:Cystat
 

Labor force survey (LFS): 1st quarter 2022

According to the results of the Labor Force Survey, the labor force in the 1st quarter of 2022 amounted to 474.631 persons or 64,3% of the population (males 70,6%, females 58,6%) in comparison to 453.638 persons (62,2%) in the corresponding quarter of 2021 (Table 1).

The number of employed persons was 443.327 and the employment rate 60,1% (males 66,3%, females 54,4%) in comparison to 414.668 persons (56,8%) in the corresponding quarter of 2021.

The number of unemployed persons amounted to 31.305 and the unemployment rate to 6,6% of the labor force (males 6,1%, females 7,1%) in comparison to 38.970 persons (8,6%) in the corresponding quarter of 2021.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 77,3%. The rate for males was 83,6% and for females 71,3%. In the corresponding quarter of 2021 the rate was 73,5% (males 79,7%, females 67,7%). For the age group 55-64 the employment rate was 63,6% in comparison to 60,1% in the corresponding quarter of 2021.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (80,4%), followed by Manufacturing (17,2%) and Agriculture (2,4%). For the 1st quarter of 2021, the corresponding percentages were: Services 77,3%, Manufacturing 19,3% and Agriculture 3,4%.

The share of part-time employment to total employment was 10,8% or 47.929 persons (males 8,7%, females 13,2%). The corresponding rate for the 1st quarter of 2021 was 12,3% (males 10,8%, females 14,0%).

88,9% or 393.913 of the total employed persons were employees, of which 11,5% (45.273 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2021 employees accounted for 87,5% of total employment of which 13,2% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 17,7% of the labor force of the same age group (males 19,3%, females 16,2%) in comparison to 19,5% (males 25,3%, females 12,8%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 50,7% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 15,0% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 34,3% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 1st quarter of 2021 were 42,4%, 25,3% and 32,3%.

Source:Cystat

Δείκτης Kύκλου Eργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Απρίλιος 2022

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2022 κατά 8,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 10,2% και ο δείκτης όγκου αύξηση 1,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat
 

Turnover Index of Retail Trade except of motor vehicles: April 2022

The Turnover Value Index of Retail Trade for April 2022 increased by 8,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade decreased by 1,9% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-April 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 10,2% and the volume index an increase of 1,3% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή(ΔΤΚ): Μάιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2022 αυξήθηκε κατά 1,01 μονάδες και έφτασε στις 111,37 μονάδες σε σύγκριση με 110,36 μονάδες τον Απρίλιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 9,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 40,9%, στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 37,0% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 10,9%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 6,0%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (22,3%), Μεταφορές (20,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,6%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (2,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,5%), Μεταφορές (16,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,1%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σχέση με τον Μάιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (3,05), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,75) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,66).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,51) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,20).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (3,02) και ο Ηλεκτρισμός (1,48).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,67) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Source:Cystat
 

Consumer Price Index (CPI): May 2022

In May 2022, the Consumer Price Index increased by 1,01 units and reached 111,37 units compared to 110,36 units in April 2022. In May 2022, the inflation increased by 9,1%.

For the period January-May 2022, the CPI increased by 7,4% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest changes when compared to the index of May 2021 were recorded in Electricity (40,9%), in Petroleum Products (37,0%) and in Agricultural goods (10,9%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Petroleum Products (6,0%).

Analysis of percentage changes

Compared to May 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (22,3%), Transport (20,0%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (8,6%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Transport (2,9%). 

For the period January – May 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,5%), Transport (16,1%) and Food and non-Alcoholic Beverages (8,1%).

 

Analysis of effects in units

Compared to the Index of May 2021, the categories Transport (3,05), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,75) and Food and non-Alcoholic Beverages (1,66) had the largest effect on the change of the CPI. 

The categories Transport (0,51) and Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,20) had the largest effect on the change of the CPI compared to the previous month.

 Petroleum Products (3,02) and Electricity (1,48) had the most notable effect on the change of the CPI of May 2022 compared to May 2021. 

Finally, Petroleum Products (0,67) had the largest positive effect on the change of the CPI of May 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today