Αποτελέσματα Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” για 1ο τρίμηνο του 2022

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του Δείκτη Αξιών Ακινήτων “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης της KPMG, δήλωσε:

“Το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσιάζει αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων, με σημαντικές αυξήσεις στη Λάρνακα εκτός από εξοχικά διαμερίσματα όπου σημειώθηκε μείωση στις αξίες. Μικρές μειώσεις σε αξίες έχουν επίσης σημειωθεί  σε κατοικίες Λευκωσίας, και καταστήματα Λευκωσίας και Πάφου. Το αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος και η αυξητική τάση του πληθωρισμού, αναμένονται να επηρεάσουν συνολικά την αγορά ακινήτων, αν και η επίδραση αυτή αναμένεται να καταγραφεί στους προσεχείς μήνες”.

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

“Ο τομέας των ακινήτων σήμερα παραμένει ανθεκτικός, αλλά αναμένεται να διαφοροποιηθεί κατά την διάρκεια του χρόνου. Ειδικότερα, η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συνεχίσει να ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και αυτό είναι πιθανό να αντικατοπτρίζεται σε κάπως υψηλότερο κόστος δανεισμού και μια πιο ήπια οικονομία τους επόμενους μήνες. Ως εκ τούτου, οι μελλοντικοί δείκτες κλίματος τόσο για τις τιμές όσο και για τα ενοίκια εξακολουθούν να είναι σχετικά αισιόδοξοι παρά αυτές τις προκλήσεις“.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του RICS https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/cyprus-property-price-indices/

Πηγή:KPMG Cyprus


RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus announces results of Q1 2022

KPMG in Cyprus announces that the “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” has been issued for Q1 2022.

On behalf of KPMG in Cyprus, Christophoros Anayiotos, Head of Real Estate Industry Group stated:

“The first quarter of 2022 shows a continuance of the increasing trend in property values, with notable increases in Larnaca, apart from holiday apartments which showed a decrease. Slight decreases were observed also in houses in Nicosia, and retail in Nicosia and Paphos. The increasing construction costs together with the increases in inflation are expected to affect the property sector overall, however the actual effect remains to be noted over the forthcoming months”. 

On behalf of RICS, Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, commented:

“For now, the real estate sector remains resilient, but the macro headwinds are adding a layer of uncertainty regarding the outlook which is likely to intensify as the year progresses. In particular, supply chain disruption will continue to exert upward pressure on inflation, and this is likely to be reflected in somewhat higher borrowing costs and a softer economy over the coming months. That said, the forward-looking sentiment indicators for both prices and rents from the RICS Cyprus Commercial Property Monitor are still relatively upbeat despite these challenges”.

The publications can be found on the RICS website https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/cyprus-property-price-indices/

Source:KPMG Cyprus

Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά Εμπόρευμα και Χώρα): Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €1.476,0 εκ. σε σύγκριση με €1.334,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 10,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €521,0 εκ. σε σύγκριση με €335,7 εκ. για την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 55,2%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €955,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 σε σύγκριση με €999,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €978,6 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €112,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €384,6 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €137,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €44,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €339,5 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat
 

Intra - Extra EU Trade Statistics (by Commodity and Country) January-February 2022

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - February 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January - February 2022 amounted to €1.476,0 mn as compared to €1.334,8 mn in January - February 2021, recording an increase of 10,6%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - February 2022 were €521,0 mn compared to €335,7 mn in the same period of 2021, registering an increase of 55,2%. The trade deficit was €955,0 mn in January - February 2022 compared to €999,1 mn in the corresponding period of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €978,6 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €112,8 mn in January - February 2022. Imports from the rest of the world amounted to €384,6 mn.

(c) Exports to the European Union accounted for €137,4 mn, while exports to all other European countries for €44,1 mn in January - February 2022. Exports to the rest of the world amounted to €339,5 mn.

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January - February 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Από 1η Ιουνίου η πρόσβαση του κοινού και των υπόχρεων οντοτήτων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2022 το ευρύ κοινό, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες, θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, κατόπιν γραπτού αιτήματος στο Τμήμα και έναντι τέλους €3.50 ανά εταιρεία ή συνεταιρισμό.

Μέχρι σήμερα, πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έχουν μόνο οι αρμόδιες και διωκτικές αρχές, όπως ΜΟΚΑΣ, Αστυνομία, Κεντρική Τράπεζα κ.λπ.

Η πληρωμή για την πληροφόρηση θα γίνεται στο ταμείο του Τμήματος και στο υποβληθέν αίτημα θα πρέπει, πέραν του ονόματος και του αριθμού εγγραφής της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, να αναγράφεται απαραίτητα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απάντησης.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 

From June 1st the general public and obliged entities can access the Beneficial Owners Register

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, announces that as from June 1st 2022 the general public, as well as obliged entities, can have access to information regarding the Beneficial Owners Register of companies and other legal entities.

Up to this point, access to the Register was only available to competent and law enforcement authorities, such as MOKAS (Unit for Combating Money Laundering), Cyprus Police, the Central Bank etc.

To receive information on beneficial owners, interested parties must submit a written application to the Department, together with a fixed fee of €3.50 per company or partnership. Please note that the application must include the name and registration number of the company or other legal entity, as well as an e-mail address for reply purposes.

Source:Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

50% αύξηση στις χορηγίες για φωτοβολταϊκά και θερμομόνωση οροφής το 2022

Σημαντικά αυξημένες χορηγίες για κατοίκους ορεινών κοινοτήτων και ευάλωτα νοικοκυριά που μειώνουν αισθητά τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης

Με αυξημένο προϋπολογισμό της τάξης του 40%, που έχει προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και με αυξημένες επιχορηγήσεις κατά 50%, προκηρύσσεται το αμέσως επόμενο διάστημα το Σχέδιο Χορηγιών για θερμομόνωση οροφής και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οικίες.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα έτη 2022-2023 αναμένεται να ξεπεράσει τα €20 εκατ. και έχει εξασφαλιστεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο». Στις 24 Μαΐου 2022, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), παρουσίασε σε διαδικτυακή ημερίδα το νέο σχέδιο.

Η Υπουργός Ενέργειας κα Νατάσα Πηλείδου, στην παρέμβασή της, τόνισε πως η αύξηση του προϋπολογισμού και η βελτίωση των προνοιών του Σχεδίου, εμπίπτουν στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για να στηρίξει τα νοικοκυριά να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Όπως είπε η Υπουργός, το σχέδιο θα βοηθήσει ακόμη περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να μειώσουν το κόστος του λογαριασμού ρεύματος. «Ταυτόχρονα», επεσήμανε, «η αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, που προνοεί, μεταξύ άλλων, για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων».

 

Χορηγίες πέραν των €20 εκατ. για τα έτη 2022-2023. Αυξημένος προϋπολογισμός κατά 40% με προοπτική να ενισχυθεί περισσότερο

Το Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ σε υφιστάμενες κατοικίες θα έχει αναδρομική ισχύ, με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του αντίστοιχου προηγούμενου Σχεδίου που είχε λήξει τις 20/12/2021. Διάρκεια εφαρμογής μέχρι 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Όπως ανέφερε ο λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας Γιώργος Τσιαμέττης, το Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό την τελική έγκριση των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα παρέχει χορηγία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε υφιστάμενες κατοικίες ή/και για θερμομόνωση οροφής.

 • Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα.

 • Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αφορά κτήρια που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής ή πολεοδομική άδεια πριν από την 1/1/2017. Κάθε κιλοβάτ επιχορηγείται με €375 και η συνολική χορηγία που μπορεί να εξασφαλιστεί ανέρχεται στα €1,500. Στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη των ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. Tα ευάλωτα νοικοκυριά επιχορηγούνται με €1000 ανά KW, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5,000.

 • Η θερμομόνωση οροφής αφορά κτήρια που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής ή πολεοδομική άδεια πριν από τις 12/12/2007. Η χορηγία μπορεί να ανέλθει στο 45% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €2,250. Στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη των ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

 • Ο συνδυασμός των δύο, δηλαδή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής, αφορά κτήρια με άδεια οικοδομής ή πολεοδομική άδεια πριν από τις 12/12/2007. Σε αυτή την περίπτωση για τη θερμομόνωση οροφής καλύπτεται το 55% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €2,750 και για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος επιχορηγείται ποσό €450 ανά εγκατεστημένο KW, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1,800. Στο πλαίσιο της πολιτικής για στήριξη των ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

 

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιαμέττης το Σχέδιο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και στη νέα προκήρυξη οι χορηγίες είναι αυξημένες κατά 50%, ενώ αυξημένα είναι και τα ποσά που παραχωρούνται τόσο στα ευάλωτα νοικοκυριά όσο και στις ορεινές κοινότητες. Παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για την απόδοση των μέτρων ανέφερε πως:

 •  Σε μία ενδεικτική κατοικία με εμβαδόν οροφής 130 τ.μ. στην οποία θα γίνει θερμομόνωση οροφής στη βάση των απαιτούμενων κριτηρίων του Σχεδίου με κόστος €5.600, υπολογίζεται να υπάρξει ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ισοδύναμη με 6.782 Kwh, που αντιστοιχεί σε ποσό €1.300/χρόνο. Με βάση το ύψος της χορηγίας που εκτιμάται στα €2.250 και για τα ορεινά στα €3.375, η απόσβεση μπορεί να γίνει σε 2.5 και 1.7 έτη αντίστοιχα.

 • Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 4 KW με ενδεικτικό κόστος επένδυσης €5.000 και ετήσιο κόστος χρήσης δικτύου €360 το χρόνο, μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος ύψους €800 ετησίως. Με εκτιμώμενη χορηγία που ανέρχεται στα €1.500 και στα ορεινά στα €2.250, η απόσβεση θα γίνει σε 4,5 και 3,5 έτη αντίστοιχα.

 • Το ενδεικτικό κόστος για τη διενέργεια του συνδυασμού και των δύο επενδύσεων, δηλαδή και θερμομόνωση οροφής και φωτοβολταϊκά ανέρχεται στις €10 χιλ. Με χορηγία €4.450 και στα ορεινά €6.825, η απόσβεση θα γίνει σε 3.5 και 2 έτη αντίστοιχα αφού θα επέλθει εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας ύψους €1.500 ετησίως.

€600 χιλ. για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα ενημερώθηκαν και για το σχέδιο χορηγιών ύψους €600 χιλ. – αυξημένος κατά 35%- για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, το οποίο προκηρύχθηκε από τις 10 Μαΐου 2022.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 21.12.2007.

Το σχέδιο επιχορηγεί ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια), των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €450 ανά κατοικία/σύστημα (από €350 ευρώ που ήταν πέρσι - αύξηση 28,5%), ενώ για οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα €900 (από τα €700 που ήταν πέρσι – αύξηση 28,5%).

Σημειώνεται ότι τα ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού μπορούν να παρέχουν το 70% της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό για μία κατοικία, χωρίς κανένα λειτουργικό κόστος και με ελάχιστη συντήρηση, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Πηγή:Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

50% increase in sponsorships for photovoltaics and roof thermal insulation in 2022

Significantly increased sponsorships for residents of mountain communities and vulnerable households that significantly reduce the depreciation time of the investment

With an increased budget of 40%, which has the potential to increase even more, and with increased subsidies by 50%, the Sponsorship Plan for thermal insulation of roofs and installation of photovoltaics in homes is announced in the near future. The available budget for the years 2022-2023 is expected to exceed €20 million and has been secured by the "Cyprus Tomorrow" Recovery and Resilience Plan. May 24, 2022, the Ministry of Energy, Commerce and Industry (YEEB) presented the new plan at an online workshop.

The Minister of Energy, Mrs. Natasa Pilidou, in her speech, stressed that the increase of the budget and the improvement of the provisions of the Plan, fall under the huge effort made by the Government to support households to reduce their energy costs. As the Minister said, the plan will help even more citizens to proceed with the installation of photovoltaics and implement energy saving measures to reduce the cost of the electricity bill. "At the same time," she pointed out, "the increase in RES penetration and the energy upgrading of buildings contribute to the realisation of the objectives of the National Strategy for the rapid transition to green energy, which provides, among other things, for the gradual de-dependence on fossil fuels and the reduction of greenhouse gas emissions".

 

Sponsorships in excess of €20 million for the years 2022-2023. Increased budget by 40% with a view to further strengthening

The Sponsorship Scheme to encourage the use of RES and EK in existing residences will have retroactive effect, in a way that ensures the smooth continuity of the corresponding previous Plan that had expired on 20/12/2021. Duration of application until 20/12/2023 or until the available budget is exhausted.

As mentioned by the energy service officer George Tsiamettis, the Plan, which is under the final approval of the competent bodies involved with the Recovery and Resilience Plan, will provide sponsorship for the installation of a photovoltaic system in existing homes and / or for thermal insulation of roofs.

 • Beneficiaries are natural persons.

 • The installation of photovoltaics concerns buildings that have secured a building permit or planning permission before 1/1/2017. Each kilowatt is subsidised with €375 and the total sponsorship that can be secured is €1,500. Under the policy of supporting mountain communities, the amounts are increased by 50%. Vulnerable households are subsidised with €1000 per KW, with a maximum grant amount of €5,000.

 • The thermal insulation of the roof concerns buildings that have secured a building permit or planning permission before 12/12/2007. The grant can be up to 45% of the eligible costs, with a maximum grant amount of €2,250. Under the policy of supporting mountain communities, the amounts are increased by 50%.

 • The combination of the two, i.e. installation of photovoltaics and thermal insulation of the roof, concerns buildings with building permit or planning permission before 12/12/2007. In this case, 55% of the eligible costs are covered for the thermal insulation of the roof with a maximum grant amount of €2,750 and for the installation of a photovoltaic system an amount of €450 per installed KW is subsidised, with a maximum grant amount of €1,800. Under the policy of supporting mountain communities, the amounts are increased by 50%.

As noted by Mr. Tsiamettis, the Plan will be implemented by the RES and EK Fund and in the new announcement the sponsorships are increased by 50%, while the amounts granted to vulnerable households and to the mountain communities are also increased. Citing specific examples of the performance of the measures, he said that:

 • In an indicative residence with a roof area of 130 sq.m. in which a roof will be thermally insulated on the basis of the required criteria of the Scheme at a cost of €5,600, it is estimated that there will be an annual energy saving equivalent to 6,782 Kwh, corresponding to an amount of €1,300/year. Based on the amount of sponsorship estimated at €2,250 and for the mountains at €3,375, the depreciation can be made in 2.5 and 1.7 years respectively.

 • The installation of a photovoltaic system of 4 KW with an indicative investment cost of €5,000 and an annual network usage cost of €360 per year, can bring savings in the electricity bill of €800 per year. With an estimated grant of €1,500 and in the mountains €2,250, the depreciation will be made in 4.5 and 3.5 years respectively.

 • The indicative cost for the combination of both investments, i.e. thermal insulation of the roof and photovoltaics, amounts to €10 thousand. With a grant of €4,450 and in the mountains €6,825, depreciation will be made in 3.5 and 2 years respectively after savings in energy consumption of €1,500 per year.

 

€600 thousand for solar water heaters

The participants of the workshop were also informed about the sponsorship plan of €600 thousand -increased by 35%- for the installation or replacement of solar systems for the production of domestic hot water in residences, which was announced as of 10 May 2022.

The beneficiaries of the project are exclusively natural persons and the aid concerns investments in existing residences in which the application for a building permit or planning permission was submitted before 21.12.2007.

The project subsidises integrated solar systems (cylinder and solar panels), which are installed by certified installers.

The amount of the grant amounts to €450 per residence/system (from €350 euros last year - an increase of 28.5%), while for houses that fall under mountainous areas the amount doubles to €900 (from €700 last year – an increase of 28.5%).

It is noted that solar hot water production systems can provide 70% of the annual need in hot water for a residence, without any operating cost and with minimal maintenance, contributing significantly to the reduction of electricity costs.

Source:Ministry of Energy, Commerce and Industry

Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 3% σε εταιρικά ομόλογα

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε νόμο με τον οποίο θα καταβάλλεται μειωμένος συντελεστής 3% έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε τόκους που λαμβάνουν και νομικά πρόσωπα από εταιρικά χρεόγραφα και ομόλογα. Υπέρ ψήφισαν 38 βουλευτές ενώ εναντίον επτά.

Με τον προτεινόμενο νόμο διευρύνεται η εφαρμογή του εν λόγω φορολογικού πλαισίου, ώστε να επωφελούνται του μειωμένου συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και τα νομικά πρόσωπα, τα ταμεία συντάξεως, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται.

Τίθεται ως προϋπόθεση η εισαγωγή των εταιρικών χρεογράφων σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, προκειμένου οι τόκοι αυτών να υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια, ώστε ο τόκος επί ομολόγων και χρεογράφων τα οποία είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών και εκδίδονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υπόκειται στον μειωμένο συντελεστή ύψους 3% έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

Πηγή:In Business News
 

Reduced tax rate of 3% on corporate bonds

The Parliament voted in favor of a law which reduces the payment rate at 3% of the special contribution for the defense of the Republic on interest received by legal entities from corporate securities and bonds. 38 MPs voted in favor and seven against.

The proposed law extends the application of this tax framework to benefit from the reduced rate of special defense contribution to legal persons, pension funds, local authorities, as well as legal persons of public law for interest received or credited.

It is a condition that the corporate bonds are listed on a recognised stock exchange, in order for their interest to be subject to the reduced rate of special defense contribution.

It also includes a provision for interest on bonds and securities listed on a recognised stock exchange issued by local authorities and legal entities of public law to be subject to the reduced rate of 3% of the special defense contribution.

Source:In Business News

Δύο νόμοι για ασφαλιστικές εταιρείες

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα δύο νόμους που αφορούν τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Με το πρώτο νόμο διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα της ασφαλιστικής αγοράς, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων.

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ προέκυψε νομικό κενό στη λειτουργία βρετανικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην Κυπριακή Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, λόγω της μη περίληψης πρόνοιας για κάλυψη του ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού τομέα στη συμφωνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών των υπό αναφορά εταιρειών, η εκπλήρωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων, καθώς και η διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους.

Ο δεύτερος νόμος που ψηφίστηκε ομόφωνα έχει ως σκοπό να βελτιωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

Συγκεκριμένα διασαφηνίζεται ότι η ανάκληση άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης από τον Έφορο Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάνει χρήση της άδειάς της εντός δώδεκα μηνών ή παραιτείται ρητά από την άδεια ή παύει να ασκεί τις δραστηριότητές της για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Ακόμα ότι σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστική επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες και η άδεια που κατέχει για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ανακαλείται, τότε αυτό συνεπάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης από το δικαστήριο.

Τέλος ότι οι διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ανάκλησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών.

Πηγή:Stockwatch
 

Two laws for insurance companies

The Parliament unanimously passed two laws concerning the operation of insurance companies in the Republic of Cyprus.

The first law safeguards the proper functioning and stability of the insurance market, following the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (EU), as well as the protection of beneficiaries under insurance contracts.

Following the withdrawal of the United Kingdom from the EU, a legal vacuum arose in the operation of British insurance companies operating in the Republic of Cyprus under a freedom to provide services, due to the non-inclusion of provision for coverage of the insurance and financial sector in the UK's exit agreement from the EU.

The proposed regulations ensure the uninterrupted service of the customers of the companies in question, the fulfillment of existing obligations, as well as the management of their portfolios.

The second law, which was passed unanimously, aims to improve the winding-up procedure of an insurance undertaking in the event of withdrawal of a license to carry out insurance business.

Specifically, it is clarified that the revocation of an insurance company's license by the Superintendent of Insurance, in the event that the company does not make use of its license within twelve months or expressly renounces the license or ceases to carry out its activities for a period of more than six months, does not lead to the forced dissolution and liquidation of the insurance undertaking.

Moreover, where an insurance undertaking carries on business and the authorisation which it holds to carry out those activities is withdrawn, then this entails the compulsory dissolution and liquidation of the undertaking by the court.

 Finally, that the provisions of the Basic Law providing for the transfer of portfolios do not apply in the case of revocation of a license to pursue insurance business.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today