Άδειες οικοδομής-Φεβρουάριος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στις 774.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €228,1 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 189,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 901 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, εκδόθηκαν 1.309 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.150 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 13,8%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 19,2% και το συνολικό εμβαδόν κατά 16,1%.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,9%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή:Cystat

 

Building permits-February 2022

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during February 2022 stood at 774. The total value of these permits reached €228,1 million and the total area 189,7 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 901 dwelling units.

During the period January – February 2022, 1.309 building permits were issued compared to 1.150 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 13,8%. The total value of these permits increased by 19,2% and the total area by 16,1%. The number of dwelling units recorded an increase of 12,9%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος - Απρίλιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022.

Κατά τον Απρίλιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.810, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με 2.725 τον Απρίλιο 2021.

Οι εγγραφές επιβατικών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 7,4% στις 2.249 από 2.095 τον Απρίλιο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 14,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 και έφτασε τις 10.682, σε σύγκριση με 12.489 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατικών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 10,5% και έφτασαν τις 8.631, σε σύγκριση με 9.648 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων σαλούν, 3.806 ή 44,1% ήταν καινούρια και 4.825 ή 55,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 44 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, από 19 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 1.119 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, σε σύγκριση με 1.480 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 24,4%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 20,1% στα 895, τα βαριά φορτηγά κατά 39,4% στα 109, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 76,2% στους 20 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 1,0% στα 95.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 106 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, σε σύγκριση με 108 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 39,3% στις 666 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, σε σύγκριση με 1.098 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

 

Registration of motor vehicles: January - April 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-April 2022.

In April 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.810, recording an increase of 3,1% compared to 2.725 in April 2021.

Passenger saloon cars registered a rise of 7,4% to 2.249, from 2.095 in April 2021.

The main developments during the period January-April 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 14,5% to 10.682 in January-April 2022, from 12.489 in January-April 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 8.631 from 9.648 in January-April 2021, recording a fall of 10,5%. Of the total passenger saloon cars, 3.806 or 44,1% were new and 4.825 or 55,9% were used cars.

(c) Motor coaches and buses registered in January-April 2022 increased to 44, from 19 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 24,4% to 1.119 in January-April 2022, compared to 1.480 in January-April 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 20,1% to 895, heavy goods vehicles by 39,4% to 109, road tractors (units of trailers) by 76,2% to 20 and rental vehicles by 1,0% to 95.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-April 2022 decreased to 106 compared to 108 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 39,3% to 666 in January-April 2022, compared to 1.098 in January-April 2021.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου Φεβρουάριος 2022 (τελικά στοιχεία) και Μάρτιος 2022 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάρτιο 2022.                                    

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €727,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας μείωση 2,2%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €151,3 εκ. σε σύγκριση με €110,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 37,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε σε €142,1 εκ. σε σύγκριση με €102,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στα €8,1 εκ. έναντι €6,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €147,3 εκ. σε σύγκριση με €69,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 112,9%. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Φεβρουάριο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €998,1 εκ. σε σύγκριση με €596,5 εκ. τον Μάρτιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 67,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €594,7 εκ. και από τρίτες χώρες €403,5 εκ. σε σύγκριση με €413,5 εκ. και €183,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €159,2 εκ. έναντι €27,7 εκ. τον Μάρτιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2022 ήταν €268,6 εκ. σε σύγκριση με €223,4 εκ. τον Μάρτιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 20,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €82,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €186,0 εκ., σε σύγκριση με €70,2 εκ. και €153,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €29,9 εκ. έναντι €45,4 εκ. τον Μάρτιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €2.474,2 εκ. σε σύγκριση με €1.931,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €789,7 εκ. σε σύγκριση με €559,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 41,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.684,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €1.372,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

 

Foreign Trade Statistics February 2022 (Final Data) and March 2022 (Provisional Data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for February 2022 and of provisional data for March 2022.

 

FOREIGN TRADE STATISTICS, FEBRUARY 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in February 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €727,6 mn in February 2022 as compared to €744,2 mn in February 2021, recording a decrease of 2,2%.

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in February 2022 were €151,3 mn as compared to €110,2 mn in February 2021, recording an increase of 37,3%. Domestic exports of industrial products in February 2022 were €142,1 mn compared to €102,1 mn in February 2021, whilst domestic exports of agricultural products in February 2022 were €8,1 mn compared to €6,9 mn in February 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in February 2022 were €147,3 mn as compared to €69,2 mn in February 2021, recording an increase of 112,9%. The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for February 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade.

 

FOREIGN TRADE STATISTICS, MARCH 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in March 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €998,1 mn as compared to €596,5 mn in March 2021, recording an increase of 67,3%. Imports from other EU Member States in March 2022 were €594,7 mn and from third countries €403,5 mn, compared to €413,5 mn and €183,0 mn respectively in March 2021. Imports in March 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €159,2 mn as compared to €27,7 mn in March 2021.

(b) Total exports of goods in March 2022 were €268,6 mn as compared to €223,4 mn in March 2021, recording an increase of 20,3%. Exports to other EU Member States in March 2022 were €82,6 mn and to third countries €186,0 mn, compared to €70,2 mn and €153,1 mn respectively in March 2021. Exports in March 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €29,9 mn as compared to €45,4 mn in March 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – March 2022 amounted to €2.474,2 mn as compared to €1.931,3 mn in January – March 2021, recording an increase of 28,1%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January – March 2022 were €789,7 mn compared to €559,0 mn in January – March 2021, registering an increase of 41,3%. The trade deficit was €1.684,5 mn in January – March 2022 compared to €1.372,3 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Απασχόληση κυβέρνησης ανά κατηγορία: Απρίλιος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Απρίλη του 2022 αυξήθηκε κατά 593 άτομα (1,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.930 άτομα.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 657 άτομα (-2,5%), από 26.689 σε 26.032 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.309 άτομα (7,2%) φθάνοντας τα 19.556 σε σχέση με 18.247 άτομα τον Απρίλιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (4,2%), ενώ το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας παραμένει σταθερό.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,1%).

Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (14,2%).

Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-0,7%) σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (0,1%), μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%), ενώ το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παραμένει σταθερό.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται η ίδια μείωση (-0,3%) στις κατηγορίες της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Δυνάμεων Ασφαλείας, ενώ το μόνιμο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας παραμένει σταθερό.

Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται η ίδια αύξηση (0,3%) στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%).

Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται αύξηση (0,8%) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022.

Πηγή:Cystat

Government employment by category: April 2022

In April 2022 total government employment increased by 593 persons (1,1%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.930 persons.

Permanent staff decreased by 657 persons (-2,5%), from 26.689 to 26.032 persons. Casual staff increased by 1.309 persons (7,2%) and reached 19.556 persons compared to 18.247 persons in April 2021.

Compared to April 2021 an increase is observed in Civil Service staff (0,1%) and in Educational Service staff (4,2%), whereas the Security Forces staff remains stable.

There is a decrease in all three categories of permanent staff and the highest is observed in Civil Service staff (-3,1%).

On the contrary, there is an increase in all three categories of casual staff and the highest is observed in Educational Service staff (14,2%).

A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-0,7%) compared to April 2021.

Compared to March 2022, an increase is observed in Educational Service staff (0,1%), a decrease in Security Forces staff (-0,2%), whereas the Civil Service staff remains stable.

In permanent staff the same decrease (-0,3%) is observed in the categories of Civil Service and Security Forces, whereas the permanent Educational Service staff remains stable.

In casual staff the same increase (0,3%) is observed in the categories of Civil Service and Educational Service, whereas a decrease is observed in casual Security Forces staff (-0,2%).

An increase is observed in Hourly Paid Workers (0,8%) compared to March 2022.

Source:Cystat

Έσοδα από τον Τουρισμό-Φεβρουάριος 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Φεβρουάριο 2022 έφθασαν τα €39,6 εκ. σε σύγκριση με €3,8 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2021 και €49,5 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2020.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €67,8 εκ. σε σύγκριση με €6,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και €89,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή:Cystat
 

Revenue from Tourism-February 2022

On the basis of the results of the Passenger Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €39,6 mn in February 2022 compared to €3,8 mn in February 2021 and €49,5 mn in February 2020.

For the period of January – February 2022, revenue from tourism is estimated at €67,8 mn compared to €6,6 mn in the corresponding period of 2021, and to €89,7 mn during the period of January – February 2020.

Source:Cystat

Υπερψηφίστηκε η ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου

Με 44 ψήφους υπέρ και 7 εναντίον ψηφίστηκαν σε νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής τα νομοσχέδια για σύσταση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου.

 Παράλληλα απορρίφθηκαν τροπολογίες του ΕΛΑΜ που προέβλεπαν, διαγραφή της δυνατότητας χρήσης της αγγλικής γλώσσας ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου και απάλειψη της απαίτησης κατοχής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως προσόν των δικαστών των δύο νέων δικαστηρίων.

Μιλώντας ενώπιον του σώματος ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι οι τροπολογίες τους κατατέθηκαν για λόγους αρχής και κάλεσε τα κόμματα που την προηγούμενη εβδομάδα καταψήφισαν την τροποποίηση του Συντάγματος , ώστε να επιτρέπεται η χρήση αγγλικής σε υποθέσεις που θα εκδικάζονται ενώπιον των δύο νέων δικαστηρίων, να τις στηρίξουν.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού έθεσε θέμα ότι είναι άνευ αντικειμένου οι τροπολογίες, καθώς λήφθηκε απόφαση για το ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης,vμιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας είπε ότι η λειτουργία των δύο δικαστηρίων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ταχεία εκδίκαση των εμπορικών υποθέσεων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως κέντρο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στο ταραγμένο περιβάλλον που βιώνουμε σήμερα.

Χαρακτήρισε καινοτομία στην αστική δικαιοδοσία τη δημιουργία των δύο δικαστηρίων, προσθέτοντας ότι θεωρεί ότι θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Τραγικό ιστορικό σφάλμα χαρακτήρισε τη χρήση της αγγλικής γλώσσας για τις ανάγκες των νέων δικαστηρίων, από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, δικαιολογώντας την καταψήφιση των νομοσχεδίων.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου δικαιολογώντας επίσης την αρνητική ψήφο των βουλευτών του κόμματος τους, επανέλαβε ότι δεν χρειαζόταν η τροποποίηση του Συντάγματος, σημειώνοντας ότι η σχετική δυνατότητα θα μπορούσε να γίνει μέσω του νόμου, όπως και στην Γαλλία.

Σε παρέμβαση του ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης είπε ότι δεν άλλαξαν την γλώσσα εκδίκασης υποθέσεων στα δικαστήρια, αλλά τόνισε ότι θα δίδεται η δυνατότητα στα δύο δικαστήρια εάν ζητηθεί να εκδικάζονται και στην αγγλική γλώσσα υποθέσεις.

Τέλος ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου εξέφρασε την άποψη ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη στον υπό ψήφιση νόμο που αφορά τη χρήση αγγλικής σε υποθέσεις που θα εκδικάζονται ενώπιον των δύο νέων δικαστηρίων, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, η σχετική τροποποίηση του Συντάγματος που ψήφισε η Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή:Stockwatch

 

Establishment of a Commercial and a Naval Court

With 44 votes in favor and 7 against, the bill for the establishment and operation of a Commercial and a Naval Court was voted into law by the Parliament.

At the same time, the amendments proposed by ELAM were rejected regarding the elimination of the use of the English language before the Commercial Court and the Naval Court and the removal of the requirement to have a very good knowledge of the English language as a qualification for the Commercial and Naval Court judges.

Speaking before the Parliament, ELAM MP Sotiris Ioannou said that their amendments were put forward for reasons of principle and called on the parties that last week voted against the amendment of the Constitution to support them against allowing the use of English in cases that will be heard before the two new courts.

AKEL MP Aristos Damianou raised the issue that the amendments are irrelevant, as a decision was taken on the issue last week by the Parliament.

The Chairman of the Legal Committee, Nikos Tornaritis stated that the operation of the two courts will contribute substantially to the rapid adjudication of commercial cases and will strengthen the competitiveness of Cyprus as a centre for the provision of quality services and especially in the turbulent environment we are experiencing today.

He described the creation of the two courts as an innovation in civil jurisdiction, adding that he believes that they will play an important role in the medium-term growth of our country.

A tragic historical error characterized the use of the English language for the needs of the new courts, on his part the MP of DIKO Zacharias Koulias, justifying the vote against the bills.

EDEK MP Kostis Efstathiou, also justifying the negative vote of their party's MPs, reiterated that there was no need to amend the Constitution, noting that the possibility could be done through the law, as in France.

In an intervention, the Chairman of the Legal Committee, Nikos Tornaritis said that they did not change the language of the adjudication of cases in the courts, but stressed that the two courts will be given the opportunity if requested to hear cases in English as well.

Finally, DIKO MP Panicos Leonidou expressed the view that the provision in the law on the use of English in cases to be heard by the two new courts is unconstitutional, as the relevant amendment of the Constitution voted by the Parliament last week has not yet been published in the Official Gazette.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today