Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάρτιος 2022

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2022 αυξήθηκε κατά 6,2% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,2%), Μεταφορές (10,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (10,0%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (8,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (14,9%) και Μεταφορές (10,7%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Μάρτιο του 2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 28,3% και 4,7% αντίστοιχα.

Πηγή:Cystat

 

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): March 2022

In March 2022 the Harmonized Index of Consumer Prices increased by 6,2% when compared to the index of March 2021 while, when compared to the index of February 2021, the HICP increased by 1,8%.

For the period January - March 2022 the HICP recorded an increase of 5,7% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to March 2021, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (17,2%), Transport (10,0%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (10,0%).

Compared to February 2022, the largest change was recorded in Clothing and Footwear with a percentage of 8,5%.

For the period January - March 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (14,9%) and Transport (10,7%).

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of March 2021 and to the index of the previous month, was observed in Energy with percentages of 28,3% and 4,7% respectively.

Source:Cystat

Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2021, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2021 καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €389,1 εκ. ή 1,7% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €24.271,0 εκ. ή 103,6% στο ΑΕΠ. 

Πηγή:Cystat

 

Excessive Deficit Procedure

The Statistical Service hereby announces the preliminary fiscal results for 2021, which have been audited and verified within the Excessive Deficit Procedure framework of the European Commission.

The results for 2021 indicate a fiscal deficit of €389,1 mn, which corresponds to 1,7% of GDP and a fiscal debt of €24.271,0 mn, which corresponds to 103,6% of GDP.

Source:Cystat

Εθνικοί Λογαριασμοί

Το  Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές για το 2021 έχει αναθεωρηθεί λόγω αναθεωρημένων στοιχείων δημόσιων οικονομικών και ισοζυγίου πληρωμών και υπολογίζεται σε €23.436,7 εκ. Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται στο 8,4%. 

Πηγή:Cystat
 

National Accounts

G.D.P. at current prices for the year 2021 has been revised due to revised data of public finance and balance of payments and is estimated at €23.436,7 mn. The annual change at current prices is estimated at 8,4%.

Source:Cystat

Στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €746,0 εκ. σε σύγκριση με €590,6 εκ. για τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €222,4 εκ. σε σύγκριση με €156,3 εκ. για τον Ιανουάριο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 42,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €523,6 εκ. για τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με €434,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €520,8 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €47,7 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2022. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €177,5 εκ.

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €70,7 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €22,5 εκ. κατά τον Ιανουάριο 2022. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €129,2 εκ.       

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)” για τον Ιανουάριο 2022 διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή:Cystat

 

Intra - Extra EU trade statistics (by commodity and country)

The Statistical Service of Cyprus announces that it has published the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January 2022. It includes detailed quantity and value data on imports and exports of domestically produced goods and foreign goods, classified at the 6 digits commodity code level and by partner country.

The main developments in the foreign trade of Cyprus were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January 2022 amounted to €746,0 mn as compared to €590,6 mn in January 2021, recording an increase of 26,3%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January 2022 were €222,4 mn compared to €156,3 mn in the same month of 2021, registering an increase of 42,3%. The trade deficit was €523,6 mn in January 2022 compared to €434,3 mn in the corresponding month of 2021.

(b) The European Union was the main source of supply of goods to Cyprus with a share of €520,8 mn of total imports, while imports from all other European countries totalled €47,7 mn in January 2022. Imports from the rest of the world amounted to €177,5 mn. 

(c) Exports to the European Union accounted for €70,7 mn, while exports to all other European countries for €22,5 mn in January 2022. Exports to the rest of the world amounted to €129,2 mn. 

The monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)” for January 2022 is available for download free of charge from the CYSTAT portal.

Source:Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάρτιος 2022

Κατά τον Μάρτιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 119.870 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με τον Μάρτιο 2021.

Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (297,3%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (61,9%), πετρελαίου θέρμανσης (54,9%), υγραερίου (40,5%), βαρέος μαζούτ (39,5%) και βενζίνης (5,6%).

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (-50,5%), ελαφρού μαζούτ (-26,1%), πετρελαίου κίνησης (-3,9%), καθώς και στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-7,7%).

Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 7,2% στους 59.566 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022 σημείωσαν άνοδο 3,4%.

Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 45,2%, οι πωλήσεις της βενζίνης κατά 13,5% και του πετρελαίου κίνησης κατά 10,3%.

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαρτίου 2022 μειώθηκαν κατά 28,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 23,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή:Cystat

 

Imports, sales and stocks of petroleum products: March 2022

In March 2022, the total sales of petroleum products amounted to 119.870 tonnes, recording a rise of 10,5% compared to March 2021.

An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (297,3%), as well as in the sales of kerosene (61,9%), heating gasoil (54,9%), liquefied petroleum gases (40,5%), heavy fuel oil (39,5%) and motor gasoline (5,6%).

On the contrary, a decrease was recorded in the sales of asphalt (-50,5%), light fuel oil (-26,1%), road diesel (-3,9%) as well as in the provisions of marine gasoil (-7,7%).

As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered an increase of 7,2% to 59.566 tonnes.

The total sales of petroleum products in March 2022 compared to February 2022 recorded an increase of 3,4%. Indicatively, the provisions of aviation kerosene rose by 45,2%, the sales of motor gasoline by 13,5% and those of road diesel by 10,3%.

The total stocks of petroleum products at the end of March 2022 fell by 28,6% compared to the end of the previous month.

During the period January – March 2022, the total sales of petroleum products increased by 23,5% compared to the corresponding period of the previous year.

Source:Cystat

Αφίξεις τουριστών: Μάρτιος 2022

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2022 ανήλθαν σε 128.840 σε σύγκριση με 8.811 που καταγράφηκαν τον Μάρτιο 2021, καθώς και με 55.342 αφίξεις που καταγράφηκαν τον Μάρτιο 2020.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 244.705 σε σύγκριση με 17.747 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 246.556 την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, καθώς και 357.475 την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάρτιο 2022, αφού αποτέλεσαν το 34,8% (44.829) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Ελλάδα το 9,9% (12.810), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 8,6% (11.122), οι αφίξεις από τη Γερμανία το 8,2% (10.592) και οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,6% (9.805).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάρτιο 2022 ήταν για ποσοστό 71,9% των τουριστών οι διακοπές, για 16,3% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2021, ποσοστό 25,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 35,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 39,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

 

Tourist arrivals: March 2022

The arrivals of tourists reached 128.840 in March 2022 compared to 8.811 in March 2021 and to 55.342 tourist arrivals in March 2020.

For the period of January – March 2022, arrivals of tourists totaled 244.705 compared to 17.747 in the corresponding period of 2021, 246.556 during the period of January – March 2020, and to 357.475 during the period of January – March 2019.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for March 2022, with a share of 34,8% (44.829) of total arrivals, followed by Greece with 9,9% (12.810), Israel with 8,6% (11.122), Germany with 8,2% (10.592) and Poland with 7,6% (9.805).

For a percentage of 71,9% of tourists, the purpose of their trip in March 2022 was holidays, for 16,3% visit to friends and relatives and for 11,8% business. Respectively, in March 2021, 25,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 35,2% visited friends or relatives and 39,4% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Φεβρουάριος 2022

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 έφθασε στις 124,9 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2021.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,8% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+22,6%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+12,6%).

Ο τομέας των μεταλλείων και λατομείων παρουσίασε μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+40,2%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+6,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+2,9%), βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+2,5%) και παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών/προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+2,4%).

Οι μοναδικές αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-10,6%), κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,4%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-1,6%).

Πηγή:Cystat

 

Industrial production index: February 2022

In February 2022, the Industrial Production Index reached 124,9 units (base 2015=100), recording an increase of 3,4% compared to February 2021. For the period January – February 2022, the index recorded an increase of 4,1% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,8% compared to February 2021. Increases were also observed in the sectors of water supply and materials recovery (+22,6%) and electricity supply (+12,6%).

The mining and quarrying sector recorded a decrease of 3,1% compared to February 2021. In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to February 2021 were observed in the economic activities of: manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (+40,2%), electronic, optical products and electrical equipment (+6,7%), rubber and plastic products (+2,9%), food products, beverages and tobacco products (+2,5%) and refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+2,4%).

The only negative changes were observed in the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (-10,6%), other non-metallic mineral products (-4,4%) and basic metals and fabricated metal products (-1,6%).

Source:Cystat

Κάτοικοι Κύπρου που ταξιδεύουν στο εξωτερικό

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάρτιο 2022 ανήλθαν στις 59.918 σε σύγκριση με 13.289 τον Μάρτιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 350,9% και αύξηση 26,4% σε σχέση με τον Μάρτιο 2020. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάρτιο 2022, ήταν η Ελλάδα με 35,4%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 17,9% και η Βουλγαρία με 3,2% . 

Τα δεδομένα για τον Μάρτιο 2022 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.

Πηγή:Cystat

 

Residents of Cyprus travelling abroad

A total number of 59.918 residents of Cyprus returned from a trip abroad in March 2022, compared to 13.289 in the corresponding month last year, recording an increase of 350,9%. An increase of 26,4% was also recorded compared to March 2020. The main countries from which the residents of Cyprus returned in March 2022, were Greece with 35,4%, the United Kingdom with 17,9% and Bulgaria with 3,2%. 

The statistics for March 2022 were obtained from processing of the data of the electronic platform “Cyprus Flight Pass”. Due to issues that arose from the self-declared information provided by the passengers, it was not possible to provide a more extensive analysis.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Μάρτιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2022 έφτασε στις 120,2 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 16,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 16,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

 Τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,3%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών επίσης κατά 4,3% και της μεταποίησης κατά 1,9%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 38,4%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 32,2%, μεταποίηση 10,5% και μεταλλεία και λατομεία 4,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου (36,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (28,3%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (15,1%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (11,2%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (8,4%).

Πηγή:Cystat

 

Index of industrial output prices: March 2022

The Index of Industrial Output Prices for March 2022 reached 120,2 units (base 2015=100), recording an increase of 2,5% compared to February 2022.

Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 16,8%. For the period January-March 2022, the index showed an increase of 16,1% compared to the corresponding period of 2021.

In March 2022 compared to February 2022, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a rise in the sectors of electricity supply by 4,3%, water supply and materials recovery also by 4,3% and manufacturing by 1,9%.

 Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 38,4%, water supply and materials recovery 32,2%, manufacturing 10,5% and mining and quarrying 4,2%. By division of economic activity in manufacturing, in March 2022 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in all economic activities.

The most significant were observed in the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (36,0%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (28,3%), the manufacture of rubber and plastic products (15,1%), the manufacture of other non-metallic mineral products (11,2%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (8,4%).

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Μάρτιος 2022

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάρτιο 2022 κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 9,9% και ο δείκτης όγκου αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

 

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: March 2022

The Turnover Value Index of Retail Trade for March 2022 increased by 7,7% compared to the corresponding month of the previous year (Table 1). For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade decreased by 2,0% compared to the corresponding month of the previous year (Table 2). For the period January-March 2022, the value index is estimated to have recorded an increase of 9,9% and the volume index an increase of 1,7% compared to the same period of 2021.

Source:Cystat

Τριμηνιαίοι λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

4ο Τρίμηνο 2021

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €37,7 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €647,9 εκ. για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκαν κατά      €91,2 εκ. (-2,9%) και περιορίστηκαν στα €3.075,8 εκ. σε σύγκριση με €3.167,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές μειώθηκαν κατά €83,5 εκ. (-7,0%) και περιορίστηκαν στα €1.106,6 εκ. σε σύγκριση με €1.190,1  εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) μειώθηκαν κατά €9,1 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €915,1 εκ. σε σύγκριση με €924,2 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €54,6 εκ. (-56,6%) και περιορίστηκαν στα €41,9 εκ. σε σύγκριση με €96,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €22,3 εκ. (-22,1%) και περιορίστηκαν στα       €78,6 εκ. σε σύγκριση με €100,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €10,5 εκ. (-2,8%) και περιορίστηκε στα €363,6 εκ.      (€275,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €87,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €374,1 εκ. (€341,4 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €32,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €58,5 εκ. (+18,4%) και ανήλθε στα €377,5 εκ. σε σύγκριση με €318,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €30,2 εκ. (+18,6%) και ανήλθαν στα €192,6 εκ. σε σύγκριση με €162,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

ΕΣΟΔΑ 
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά €594,3 εκ. (+23,6%) και ανήλθαν στα €3.113,5 εκ. σε σύγκριση με €2.519,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά  €200,0 εκ. (+28,5%) και ανήλθαν στα €902,1 εκ. σε σύγκριση με €702,1 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €198,6 εκ. (+51,5%) και ανήλθαν στα €584,0 εκ. σε σύγκριση με €385,4 το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα από παροχή  αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €29,3 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €242,7 εκ. σε σύγκριση με €213,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €40,9 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €785,8 εκ. σε σύγκριση με €744,9 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €196,6 εκ. (+29,5%) και ανήλθαν στα €863,2 εκ. σε σύγκριση με €666,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €163,3 εκ. και ανήλθαν στα €213,9 εκ. σε σύγκριση με €50,6 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €20,7 εκ. (-18,7%) και περιορίστηκαν στα €89,9 εκ. σε σύγκριση με €110,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €15,1 εκ. (-48,7%) και περιορίστηκαν στα €15,9 εκ. σε σύγκριση με €31,0 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Πηγή:Cystat

 

Quarterly Accounts of General Government

4th Quarter 2021

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €37,7 mn for the period of October-December 2021, as compared to a deficit of €647,9 mn that was recorded during the period of October-December 2020.

EXPENDITURE
During the period of October-December 2021, total expenditure decreased by €91,2 mn (-2,9%) to €3.075,8 mn, from €3.167,1 mn in the corresponding period of 2020. 

Specifically, social transfers decreased by €83,5 mn (-7,0%) to €1.106,6 mn, from €1.190,1 mn in the corresponding quarter of 2020. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) decreased by €9,1 mn (-1,0%) to €915,1 mn, from €924,2 mn in the fourth quarter of 2020. Subsidies decreased by €54,6 mn (-56,6%) to €41,9 mn, from €96,5 mn in the corresponding quarter of 2020. Interest payable decreased by €22,3 mn (-22,1%) to €78,6 mn, from €100,9 mn in the fourth quarter of 2020

The capital account decreased by €10,5 mn (-2,8%) from €363,6 mn (€275,9 mn capital formation and €87,7 mn capital transfers), compared to €374,1 mn (€341,4 mn capital formation and €32,7 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2020.

On the contrary, intermediate consumption increased by €58,5 mn (+18,4%) and amounted to €377,5 mn, compared to €318,9 mn in the fourth quarter of 2020. Current transfers increased by €30,2 mn (+18,6%) and amounted to €192,6 mn, compared to €162,4 mn in the corresponding quarter of 2020.
 
REVENUE
During the period of October-December 2021, total revenue increased by €594,3 mn (+23,6%) to €3.113,5 mn, compared to €2.519,2 mn in the corresponding period 2020.

In detail, taxes on production and imports increased by €200,0 mn (+28,5%) and amounted to €902,1 mn, compared to €702,1 mn in the corresponding quarter of 2020, of which net VAT revenue increased by €198,6 mn (+51,5%) and amounted to €584,0 mn, compared to €385,4 mn in the fourth quarter of 2020. Revenue from the sale of goods and services increased by €29,3 mn (+13,7%) and amounted to €242,7 mn, compared to €213,4 mn in the corresponding quarter of 2020. Social contributions increased by €40,9 mn (+5,5%) and amounted to €785,8 mn, compared to €744,9 mn in the fourth quarter of 2020. Revenue from taxes on income and wealth increased by €196,6 mn (+29,5%) and amounted to €863,2 mn, compared to €666,6 mn in the corresponding quarter of 2020. Capital transfers increased by €163,3 mn and amounted to €213,9 mn, compared to €50,6 mn in the fourth quarter of 2020.

On the contrary, current transfers decreased by €20,7 mn (-18,7%) to €89,9 mn, from €110,6 mn in the corresponding quarter of 2020. Property income decreased by €15,1 mn (-48,7%) to €15,9 mn, from €31,0 mn in the fourth quarter of 2020.

Source:Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία: Φεβρουάριος 2022

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 144,7 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 19,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στον τομέα της μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 143,6 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 61,4%, παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 33,2% και μεταλλείων και λατομείων κατά 5,2%.

Πηγή:Cystat

 

Industrial turnover index: February 2022

In February 2022, the Industrial Turnover Index reached 144,7 units (base 2015=100), recording an increase of 13,4% compared to February 2021. For the period January-February 2022, the index recorded an increase of 19,9% compared to the corresponding period of the previous year. In manufacturing, the Industrial Turnover Index for February 2022 reached 143,6 units, recording an increase of 5,7% compared to February 2021. Increases were also noted in the sectors of electricity supply (+61,4%), water supply and materials recovery (+33,2%) and mining and quarrying (+5,2%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €239,3 εκ. (1,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €137,4 εκ. (0,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 μειώθηκαν κατά €72,1 εκ. (-3,2%) και περιορίστηκαν στα €2.212,6 εκ. σε σύγκριση με €2.284,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €254,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €20,7 εκ. σε σύγκριση με €274,8 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,4 εκ. (-1,5%) και περιορίστηκαν στα €157,9 εκ. σε σύγκριση με €160,3 εκ. το 2021. 

Αντιθέτως, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €91,4 εκ. (+11,0%) και ανήλθαν στα €921,1 εκ. σε σύγκριση με €829,7 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €28,4 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €717,1 εκ. σε σύγκριση με €688,7 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €32,1 εκ. (+18,6%) και ανήλθε στα €204,7 εκ. σε σύγκριση με €172,6 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €13,8 εκ. (+20,1%) και ανήλθαν στα €82,4 εκ. σε σύγκριση με €68,6 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €18,6 εκ. (+20,7%) και ανήλθε στα €108,7 εκ. σε σύγκριση με €90,1 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €80,0 εκ. σε σύγκριση με €74,8 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €13,4 εκ. και ανήλθαν στα €28,7 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2021. 
              
ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 αυξήθηκαν κατά €304,6 εκ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €2.451,9 εκ. σε σύγκριση με €2.147,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €108,5 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €885,9 εκ. σε σύγκριση με €777,4 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €80,8 εκ. (+16,2%) και ανήλθαν στα €579,7 εκ. σε σύγκριση με €498,9 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €129,3 εκ. (+26,9%) και ανήλθαν στα €609,8 εκ. σε σύγκριση με €480,5 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €115,7 εκ. (+18,4%) και ανήλθαν στα €744,7 εκ. σε σύγκριση με €629,0 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €15,4 εκ. (+12,3%) και ανήλθαν στα €141,0 εκ. σε σύγκριση με €125,6 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €42,0 εκ. σε σύγκριση με €41,2 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €58,4 εκ. και περιορίστηκαν στα €4,1 εκ. σε σύγκριση με €62,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €6,7 εκ. (-21,5%) και περιορίστηκαν στα €24,4 εκ. σε σύγκριση με €31,1 εκ. το 2021.

Πηγή:Cystat

 

Fiscal accounts of General Government

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €239,3 mn (1,0% of GDP) for the period of January-March 2022, as compared to a deficit of €137,4 mn (0,6% of GDP) that was recorded during the period of   January-March 2021.

EXPENDITURE
During the period of January- March 2022, total expenditure decreased by €72,1 mn (-3,2%) to €2.212,6 mn, from €2.284,7 mn in the corresponding period of 2021. 

Subsidies decreased by €254,1 mn to €20,7 mn, from €274,8 mn in 2021. Current transfers decreased by €2,4 mn (-1,5%) to €157,9 mn, from €160,3 mn in 2021. 

On the contrary, social benefits increased by €91,4 mn (+11,0%) and amounted to €921,1 mn, compared to €829,7 mn in 2021. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €28,4 mn (+4,1%) and amounted to €717,1 mn, compared to €688,7 mn in 2021. Intermediate consumption increased by €32,1 mn (+18,6%) and amounted to €204,7 mn, compared to €172,6 mn in 2021. Interest payable increased by €13,8 mn (+20,1%) and amounted to €82,4 mn, compared to €68,6 mn in 2021.

The capital account increased by €18,6 mn (+20,7%) and amounted to €108,7 mn, compared to €90,1 mn in 2021. In detail, gross capital formation increased by €5,3 mn (+7,0%) and amounted to €80,0 mn, compared to €74,8 mn in 2021 and other capital expenditure increased by €13,4 mn and amounted to €28,7 mn, compared to €15,3 mn in 2021. 
 
REVENUE
During the period of January- March 2022, total revenue increased by €304,6 mn (+14,2%) and amounted to €2.451,9 mn, compared to €2.147,3 mn in the corresponding period 2021.

In detail, taxes on production and imports increased by €108,5 mn (+14,0%) and amounted to €885,9 mn, compared to €777,4 mn in 2021, of which net VAT revenue increased by €80,8 mn (+16,2%) and amounted to €579,7 mn, compared to €498,9 mn in 2021. Revenue from taxes on income and wealth increased by €129,3 mn (+26,9%) and amounted to €609,8 mn, compared to   €480,5 mn in 2021. Social contributions increased by €115,7 mn (+18,4%) and amounted to €744,7 mn, compared to €629,0 mn in 2021. Revenue from the sale of goods and services increased by €15,4 mn (+12,3%) and amounted to €141,0 mn, compared to €125,6 mn in 2021. Current transfers increased by €0,8 mn (+1,9%) and amounted to €42,0 mn, compared to €41,2 mn in 2021.
 
On the contrary, capital transfers decreased by €58,4 mn to €4,1 mn, from €62,5 mn in 2021. Property income decreased by €6,7 mn (-21,5%) to €24,4 mn, from €31,1 mn in 2021.
Source:
Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Απρίλιος 2022

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2022, έφτασε τα 11.664 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2022 μειώθηκε στα 12.853 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.087 τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 20.522 προσώπων ή 63,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 4.965), του εμπορίου (μείωση 3.987), των κατασκευών (μείωση 1.402), της μεταποίησης (μείωση 1.273), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 963), καθώς και στη μείωση 1.602 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή:Cystat

 

Registered unemployed: April 2022

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of April 2022, reached 11.664 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for April 2022 decreased to 12.853 persons in comparison to 13.087 in the previous month.  In comparison with April 2021, a decrease of 20.522 persons or 63,8% was recorded, attributed mainly to the sectors of accommodation and food service activities (a decrease of 4.965), trade (a decrease of 3.987), construction (a decrease of 1.402), manufacturing (a decrease of 1.273), transportation and storage (a decrease of 963), as well as to the decrease of 1.602 persons recorded in newcomers to the labour market.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ): Απρίλιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε κατά 2,58 μονάδες και έφτασε στις 110,36 μονάδες σε σύγκριση με 107,78 μονάδες τον Μάρτιο 2022. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 39,0%, στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 32,0% και στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 18,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 16,4%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,1%), Μεταφορές (18,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (11,0%). Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (7,0%). Για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (16,3%), Μεταφορές (15,1%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,0%). 

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (2,71), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,58) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,09). Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,97) και Μεταφορές (0,78). Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (2,54) ο Ηλεκτρισμός (1,40) και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,70). Τέλος, ο Ηλεκτρισμός (0,70) και τα Πετρελαιοειδή (0,61) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή:Cystat

 

Consumer price index (CPI): April 2022

In April 2022, the Consumer Price Index increased by 2,58 units and reached 110,36 units compared to 107,78 units in March 2022. In April 2022, the inflation increased by 8,8%. For the period January-April 2022, the CPI increased by 7,0% compared to the corresponding period of the previous year.

Analysis of percentage changes

Compared to April 2021, the largest changes were monitored in the categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (21,1%), Transport (18,0%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (11,0%). In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (7,0%). For the period January – April 2022, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (16,3%), Transport (15,1%) and Food and non-Alcoholic Beverages (8,0%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of April 2021, the categories Transport (2,71), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (2,58) and Food and non-Alcoholic Beverages (2,09) had the largest effect on the change of the CPI. The categories Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (0,97) and Transport (0,78) had the largest effect on the change of the CPI compared to the previous month. Petroleum Products (2,54), Electricity (1,40) and Fresh Vegetables (0,70) had the most notable effect on the change of the CPI of April 2022 compared to April 2021. Finally, Electricity (0,70) and Petroleum Products (0,61) had the largest positive effect on the change of the CPI of April 2022 compared to the previous month.

Source:Cystat

Νέα δάνεια €911 εκατ. το τρίμηνο

Μεγάλη αύξηση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2022 η παραχώρηση νέων δανείων με τις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά να ξεπερνούν ακόμη και τα επίπεδα του 2019 προ πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα νέα δάνεια που έδωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα €910,6 εκατ. από €642 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώνοντας αύξηση 41,8%. Σε σχέση με το 2019, τα συνολικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 7,2%.

Οι τράπεζες διαθέτουν στα ταμεία τους πλεονάζουσα ρευστότητα €22,6 δισ., καθώς τα δανειστικά τους υπόλοιπα μειώνονται, την ίδια στιγμή που οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται.

Η αύξηση στην παραχώρηση νέων δανείων καταγράφεται εν μέσω των ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων δανείων.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 21,5%.  Ανήλθαν στα €419,8 εκατ. από €345,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σε σχέση με το 2019, καταγράφουν μείωση 24,3%.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 65,6% καθώς ανήλθαν στα €490,8 εκατ. από €296,4 εκατ. ενώ είναι αυξημένα κατά 66,5% σε σχέση με το 2019.

Το Μάρτιο του 2022 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €506,7 εκ., σε σύγκριση με €437,4 εκ. το Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα, τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €14,1 εκ., σε σύγκριση με €12,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα, τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €205,1 εκ., σε σύγκριση με €150,4 εκ. το Φεβρουάριο.

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα €79,3 εκ., σε σύγκριση με €43,7 εκ., και τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €199,9 εκ., σε σύγκριση με €224,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, ανήλθαν στα €31,6 εκατ. από €79,1 εκατ. πέρσι ενώ στις επιχειρήσεις αυξήθηκαν στα €291,1 εκατ. από €423,7 εκατ.

Το 2021 δόθηκαν νέα δάνεια €2,9 δισ. από €2,4 δισ. το 2020 σημειώνοντας αύξηση 22,2%.

Πηγή:Stockwatch

 

New loans of €911 million the first quarter of 2022

New loans increased in the first quarter of 2022 with lending to households even exceeding the levels of 2019 before the pandemic.

According to Central Bank of Cyprus data, new loans given in the first quarter of 2022 amounted to €910.6m from €642m in the first quarter of 2021, recording an increase of 41.8%. Compared to 2019, global loans show an increase of 7.2%.

Banks have €22.6b in excess liquidity, as their lending balances decrease and customer deposits increase.

The increase in the granting of new loans comes amid the very low interest rates on loans. New business loans are increased by 21.5%. They reached €419.8m from €345.6m in the first quarter of 2021. Compared to 2019, they record a decrease of 24.3%.

New loans to households increased by 65.6% reaching €490.8m from €296.4m, while they are up 66.5% compared to 2019.

In March 2022, total new loans increased to €506.7m, compared to €437.4m in February.

Specifically, new consumer loans increased to €14.1m, compared to €12.2m last month, new loans for house purchase increased to €205.1m, compared to €150.4m in February.

The new loans to non-financial corporations for amounts up to €1m increased to €79.3m, compared to €43.7m, and new loans to non-financial corporations for amounts over €1m recorded a decrease to €199.9m, compared to €224.9m last month.

Regarding restructurings in households, they amounted to €31.6m. from €79.1m last year, while businesses increased to €291.1m from €423.7m.

In 2021, new loans of €2.9b were given from €2.4b in 2020, an increase of 22.2%.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today