Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάρτιος 2022

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2022 αυξήθηκε κατά 1.237 άτομα (2,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 53.881 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 652 άτομα (-2,4%), από 26.730 σε 26.078 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.893 άτομα (10,7%) φθάνοντας τα 19.524 σε σχέση με 17.631 άτομα τον Μάρτιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021 παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,1%), της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (7,2%) και των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,4%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,0%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη (23,4%). Το Ωρομίσθιο Προσωπικό παραμένει σταθερό σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,2%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,3%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,3%).

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,3%).

Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,0%) και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,2%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,4%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-0,2%) σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή:Cystat

 

Government employment by category: March 2022

In March 2022 total government employment increased by 1.237 persons (2,3%) in comparison to the corresponding month of 2021 and reached 53.881 persons. Permanent staff decreased by 652 persons (-2,4%), from 26.730 to 26.078 persons. Casual staff increased by 1.893 persons (10,7%) and reached 19.524 persons compared to 17.631 persons in March 2021.

Compared to March 2021 an increase is observed in all three staff categories, in Civil Service staff (0,1%), in Educational Service staff (7,2%) and in Security Forces staff (1,4%). There is a decrease in all three categories of permanent staff and the highest is observed in Civil Service staff (-3,0%). On the contrary, there is an increase in all three categories of casual staff and the highest is observed in Educational Service staff (23,4%). Hourly Paid Workers remain stable compared to March 2021.

Compared to February 2022, an increase is observed in Civil Service staff (0,2%) and in Educational Service staff (1,3%), whereas a decrease is observed in Security Forces staff (-0,3%). There is a decrease in all three categories of permanent staff and the highest is observed in Civil Service staff (-0,3%). In casual staff an increase is observed in Civil Service staff (1,0%) and in Educational Service staff (3,2%), whereas a decrease is observed in Security Forces staff (-0,4%). A decrease is observed in Hourly Paid Workers (-0,2%) compared to February 2022.

Source:Cystat

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος-Μάρτιος 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Κατά τον Μάρτιο 2022, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.431, σημειώνοντας μείωση 24,3% σε σχέση με 3.210 τον Μάρτιο 2021. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 19,8% στις 1.904 από 2.375 τον Μάρτιο 2021.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 19,4% την περίοδο ΙανουαρίουΜαρτίου 2022 και έφτασε τις 7.872, σε σύγκριση με 9.764 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 15,5% και έφτασαν τις 6.382, σε σύγκριση με 7.553 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 3.060 ή 47,9% ήταν καινούρια και 3.322 ή 52,1% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν στις 36 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, από 16 την ίδια περίοδο του 2021.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 818 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 1.164 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας μείωση 29,7%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 26,8% στα 643, τα βαριά φορτηγά κατά 35,4% στα 84, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 82,4% στους 12 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 9,2% στα 79.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 73 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 94 κατά την ίδια περίοδο του 2021.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 42,9% στις 480 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 840 την ίδια περίοδο του 2021.

Πηγή:Cystat

 

Registration of motor vehicles: January - March 2022

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-March 2022.

In March 2022, the total registrations of motor vehicles numbered 2.431, recording a decrease of 24,3% compared to 3.210 in March 2021. Passenger saloon cars registered a fall of 19,8% to 1.904, from 2.375 in March 2021.

The main developments during the period January-March 2022 compared to the corresponding period of 2021 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 19,4% to 7.872 in January-March 2022, from 9.764 in January-March 2021.

(b) Passenger saloon cars decreased to 6.382 from 7.553 in January-March 2021, recording a fall of 15,5%. Of the total passenger saloon cars, 3.060 or 47,9% were new and 3.322 or 52,1% were used cars.

(c) Motor coaches and buses registered in January-March 2022 increased to 36, from 16 in the same period of 2021.

(d) Goods conveyance vehicles decreased by 29,7% to 818 in January-March 2022, compared to 1.164 in January-March 2021. In particular, light goods vehicles decreased by 26,8% to 643, heavy goods vehicles by 35,4% to 84, road tractors (units of trailers) by 82,4% to 12 and rental vehicles by 9,2% to 79.

(e) Mopeds < 50cc registered in January-March 2022 decreased to 73 compared to 94 in the corresponding period of the previous year.

(f) Mechanised cycles > 50cc decreased by 42,9% to 480 in January-March 2022, compared to 840 in January-March 2021.

Source:Cystat

Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές: 4o τρίμηνο 2021

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 209,58 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας μείωση 5,5% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2020. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 5,1% στα κτίρια και 7,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, ο ολικός δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αύξηση 2,5% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια και 9,7% ο δείκτης για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Πηγή:Cystat

 

Index of production in construction: 4th quarter 2021

The Index of Production in Construction during the fourth quarter of 2021 reached 209,58 units (base year 2015=100,0), recording a decrease of 5,5% over the fourth quarter of 2020. By type of project, a decrease of 5,1% was observed for buildings and of 7,9% for civil engineering projects in the fourth quarter of 2021 compared to the corresponding quarter of 2020.

For the period January-December 2021, the overall index registered an increase of 3,4% over the corresponding period of 2020. An increase of 2,5% was recorded in the index for buildings and of 9,7% in the index for civil engineering projects.

Source:Cystat

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2022


Ιανουάριος 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €746,0 εκ. τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με €590,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,3%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €101,7 εκ. σε σύγκριση με €85,3 εκ. τον Ιανουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 19,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε €93,9 εκ. σε σύγκριση με €76,8 εκ. τον Ιανουάριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε στα €6,6 εκ. έναντι €7,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021. 

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €120,7 εκ. σε σύγκριση με €70,9 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 70,2%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιανουάριο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.


Φεβρουάριος 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €703,4 εκ. σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, καταγράφοντας μείωση 5,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €445,6 εκ. και από τρίτες χώρες €257,8 εκ. σε σύγκριση με €378,1 εκ. και €366,1 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €48,0 εκ. έναντι €221,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €295,5 εκ. σε σύγκριση με €179,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 64,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €65,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €229,8 εκ., σε σύγκριση με €58,7 εκ. και €120,7 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €70,6 εκ. έναντι €30,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €1.449,4 εκ. σε σύγκριση με €1.334,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €517,9 εκ. σε σύγκριση με €335,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 54,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €931,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 σε σύγκριση με €999,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 

Πηγή:
Cystat

 

Foreign trade statistics Jan 2022 (final data) and Feb 2022 (provisional data)

The Statistical Service of Cyprus announces the release of final data on the foreign trade of Cyprus for January 2022 and of provisional data for February 2022. 

FOREIGN TRADE STATISTICS, JANUARY 2022

The main developments in the foreign trade of Cyprus in January 2022 were:

(a) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) amounted to €746,0 mn in January 2022 as compared to €590,6 mn in January 2021, recording an increase of 26,3%. 

(b) Exports of domestically produced products, including stores and provisions, in January 2022 were €101,7 mn as compared to €85,3 mn in January 2021, recording an increase of 19,2%. Domestic exports of industrial products in January 2022 were €93,9 mn compared to €76,8 mn in January 2021, whilst domestic exports of agricultural products in January 2022 were €6,6 mn compared to €7,6 mn in January 2021.

(c) Exports of foreign products, including stores and provisions, in January 2022 were €120,7 mn as compared to €70,9 mn in January 2021, recording an increase of 70,2%.

The data are included in the monthly electronic publication “Intra & Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)” for January 2022, which is available free of charge οn the CYSTAT portal, under the section “Publications” in the statistical theme External Trade. 


FOREIGN TRADE STATISTICS, FEBRUARY 2022

On the basis of provisional data, the main developments in the foreign trade of Cyprus in February 2022 can be summarized as follows:

(a) Total imports of goods were €703,4 mn as compared to €744,2 mn in February 2021, recording a decrease of 5,5%. Imports from other EU Member States in February 2022 were €445,6 mn and from third countries €257,8 mn, compared to €378,1 mn and €366,1 mn respectively in February 2021. Imports in February 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels and aircrafts), with total value of €48,0 mn as compared to €221,9 mn in February 2021.

(b) Total exports of goods in February 2022 were €295,5 mn as compared to €179,4 mn in February 2021, recording an increase of 64,7%. Exports to other EU Member States in February 2022 were €65,7 mn and to third countries €229,8 mn, compared to €58,7 mn and €120,7 mn respectively in February 2021. Exports in February 2022 include the transfer of economic ownership of mobile transport equipment (vessels), with total value of €70,6 mn as compared to €30,8 mn in February 2021.

(c) Total imports of goods (from EU Member States and from third countries) in January – February 2022 amounted to €1.449,4 mn as compared to €1.334,8 mn in January – February 2021, recording an increase of 8,6%. Total exports of goods (to EU Member States and to third countries) in January - February 2022 were €517,9 mn compared to €335,7 mn in January - February 2021, registering an increase of 54,3%. The trade deficit was €931,4 mn in January - February 2022 compared to €999,2 mn in the corresponding period of 2021.

Source:Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στις κατασκευές: 4o τρίμηνο 2021

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 121,29 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,9% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2021.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 9,3%. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 9,4% στα κτίρια και κατά 8,9% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, ο ολικός δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αύξηση 6,4% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια και 1,2% για τα έργα πολιτικού μηχανικού.

Πηγή:Cystat

 

Output Prices Index in construction: 4th quarter 2021

The Output Prices Index in Construction for the fourth quarter of 2021 reached 121,29 units (base year 2015=100,00), recording an increase of 3,9% over the third quarter of 2021. Compared to the same quarter of the previous year, the index increased by 9,3%.

By type of project, an increase of 9,4% was observed for buildings and of 8,9% for civil engineering projects in the fourth quarter of 2021 compared to the corresponding quarter of 2020. For the period January-December 2021, the overall index registered an increase of 5,2% over the corresponding period of 2020.

An increase of 6,4% was recorded in the index for buildings and of 1,2% in the index for civil engineering projects.

Source:Cystat

Διαφορετική πορεία τιμών ακινήτων και ενοικίων στην Κύπρο

Διαφορετική πορεία ακολουθούν οι τιμές των ακινήτων και ενοικίων στην Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ συνέχισαν τη σταθερή τους άνοδο το τέταρτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 1,3% και 10,0% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοια μονοπάτια, αλλά από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, αυτές οι διαδρομές έχουν αποκλίνει σημαντικά. Ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά καθ' όλη την περίοδο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές των κατοικιών παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις.

Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν λίγο-πολύ σταθερές μεταξύ 2013 και 2014. Στη συνέχεια, υπήρξε μια ταχεία άνοδος στις αρχές του 2015, από τότε που οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό ρυθμός από τα ενοίκια.

Την περίοδο 2010 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 16% και οι τιμές των κατοικιών κατά 42%.

Από το 2010, οι τιμές των κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, την Τσεχία, την Αυστρία και τη Λιθουανία

Συγκρίνοντας το τέταρτο τρίμηνο του 2021 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε 24 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε τρία, με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+156%), την Ουγγαρία (+128%) και το Λουξεμβούργο (+124%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-23%), στην Ιταλία (-12%) και στην Κύπρο (-9%).

Συγκρίνοντας το τέταρτο τρίμηνο του 2021 με το 2010 για τα ενοίκια, οι τιμές αυξήθηκαν σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκαν σε δύο, με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+171%), τη Λιθουανία (+113%) και την Ιρλανδία (+74%). Μείωση καταγράφηκε στην Ελλάδα (-25%) και στην Κύπρο (-1%).

Πηγή:Stockwatch

 

Different course of property and rental prices in Cyprus

Property and rent prices in Cyprus are taking a different course compared to the EU, according to data released by Eurostat.

Rent and house prices in the EU continued their steady rise in the fourth quarter of 2021, increasing by 1.3% and 10.0% respectively, compared to the fourth quarter of 2020.

Between 2010 and the second quarter of 2011, EU house prices and rent prices followed similar paths, but since the second quarter of 2011, these routes have diverged significantly. While rent prices were steadily increasing throughout the period up to the fourth quarter of 2021, house prices fluctuated significantly.

After a sharp decline between the second quarter of 2011 and the first quarter of 2013, house prices remained more or less stable between 2013 and 2014. Subsequently, there was a rapid rise in early 2015, since house prices rose at a much faster pace than rent prices.

Between 2010 and the fourth quarter of 2021, rent prices increased by 16% and house prices by 42%.

Since 2010, house prices have more than doubled in Estonia, Hungary, Luxembourg, Latvia, the Czech Republic, Austria and Lithuania.

Comparing the fourth quarter of 2021 with 2010, house prices rose more than rent prices in 19 EU Member States. House prices rose in 24 EU Member States and fell in three, with the highest increases in Estonia (+156%), Hungary (+128%) and Luxembourg (+124%). Decreases were observed in Greece (-23%), Italy (-12%) and Cyprus (-9%).

Comparing the fourth quarter of 2021 with 2010 for rent prices, prices rose in 25 EU Member States and fell in two, with the highest increases in Estonia (+171%), Lithuania (+113%) and Ireland (+74%). A decrease was recorded in Greece (-25%) and Cyprus (-1%).

Source:Stockwatch

Δείκτες τιμών κατοικιών

Οι δείκτες τιμών κατοικιών στην Κύπρο ετοιμάζονται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνεργασία με τις τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, Societe Generale, Astro Bank, RCB Bank, Ancoria Bank και Eurobank).

Οι δείκτες τιμών βασίζονται σε στοιχεία από εκτιμήσεις ακινήτων τα οποία χρονολογούνται από το πρώτο τρίμηνο του 2006. Οι εκτιμήσεις αυτές αποστέλλονται στη ΚΤΚ από τις συμβαλλόμενες τράπεζες, οι οποίες λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση από γραφεία εκτιμητών ακινήτων για σκοπούς παραχώρησης δανείων. Τα στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της αγοράς ακινήτων της Κύπρου, αφού καλύπτουν ολόκληρη την ελεύθερη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου) και αναφέρονται σε όλους τους τύπους κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα).

Όλοι οι υπολογισθέντες δείκτες έχουν σταθμιστεί έτσι ώστε το πρώτο τρίμηνο του 2010 να αντιστοιχεί στην τιμή 100.  Η ΚΤΚ προτίθεται να δημοσιεύει συστηματικά τους σχετικούς πίνακες των χρονοσειρών, οι οποίοι θα ενημερώνονται ανά τρίμηνο. Περαιτέρω επεξηγήσεις και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σημείωμα για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατασκευή των δεικτών.

Πηγή:Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

 

Residential Property Price Indices

The residential property price indices for Cyprus are constructed by the Central Bank of Cyprus’s Real Estate Unit (REU), which is part of the Economic Analysis and Research Department, in collaboration with the member banks of the Association of Cyprus Banks (Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Alpha Bank, National Bank of Greece, the Cyprus Development Bank, Societe Generale, Astro Bank, RCB Bank, Ancoria Bank and Eurobank).

The indices are based on property valuation data collected since 2006 by the contracted banks, which receive the relevant information from independent property surveyors in connection with mortgage transactions, such as housing loans, mortgage refinancing and mortgage collateral. The data, which are representative of the Cyprus property market, cover all the areas under the effective control of the Republic of Cyprus (Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos and Famagusta) and refer to residential properties (houses and apartments).

The base period for all the indices is the first quarter of 2010 (i.e. 2010Q1=100). The Central Bank of Cyprus will be publishing the relevant data series on a quarterly basis. Further information and explanations on the methodology used for the construction of the various price indices is available in the methodology report. 

Source:Central Bank of Cyprus 

Διευκρινίσεις αναφορικά με το μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με το μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  • Περιπτώσεις εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή ή εκκαθάριση μετά τις 12/03/2021 σύμφωνα με την Οδηγία Κ.Δ.Π. 112/2021

Αναφορικά με τις περιπτώσεις εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή της εταιρείας με βάση το άρθρο 327(2Α) (α) του περί Εταιρειών Νόμου ή που η διαδικασία εκκαθάρισης ξεκίνησε μετά τις 12/03/2021, δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων.

  • Περιπτώσεις εταιρειών όπου υποβλήθηκε ένσταση από αρμόδια αρχή και η εταιρεία συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένη

Εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή πριν τις 12.03.21 με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας εξαιρούνται. Στην περίπτωση που υποβλήθηκε ένσταση από αρμόδια αρχή και η εταιρεία συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένη, οι εταιρείες θα εξαιρούνται.

  • Περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή άλλα έλαβαν επιστολή από τον Έφορο Εταιρειών πριν τις 12/03/21 ότι η εταιρεία θα διαγραφεί λόγω μη συμμόρφωσης χωρίς ακόμη να έχουν διαγραφεί  (ως επί το πλείστων είναι αδρανείς)

Οι εταιρείες οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτηση για διαγραφή αλλά έλαβαν επιστολή από τον Έφορο Εταιρειών πριν τις 12/03/21 ότι η εταιρεία θα διαγραφεί λόγω μη συμμόρφωσης, χωρίς ακόμη να έχουν διαγραφεί, δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης.

Πηγή:Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 

Clarifications regarding the Register of Beneficial Owners

The Department of the Registrar of Companies regarding the Registry of Beneficial Owners clarifies the following:

  • Cases of companies that have submitted an application for deregistration or liquidation after 12/03/2021 in accordance with directive Κ.Δ.Π. 112/2021

Regarding the cases of companies that have submitted an application for the deregistration of the company under article 327(2A) (a) of the Companies Law or where the liquidation process began after 12/03/2021, they are not exempt from the obligation to submit the data of beneficial owners.

  • Cases of companies where an objection has been lodged by a competent authority and the company continues to be registered

Companies that submitted an application for deletion before 12.03.21 based on the provisions of the Directive are excluded. In the event that an objection has been lodged by a competent authority and the company continues to be registered, the companies will be excluded.

  • Cases of companies that did not apply for deletion but received a letter from the Registrar of Companies before 12/03/21 that the company will be deleted due to non-compliance without having yet been deleted (for the most part they are dormant).

Companies that did not apply for deletion but received a letter from the Registrar of Companies before 12/03/21 that the company will be deleted due to non-compliance, without having yet been deleted, are not exempt from the obligation.

Source:Department of Registar of Companies and Intellectual Properties

Υπογραφή Συμφωνίας με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για σύσταση Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Cyprus Equity Fund)

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, η Συμφωνία Χρηματοδότησης για την ανάθεση της Διαχείρισης του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ). Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί την επιτυχή κατάληξη πολύμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΤΕ καθώς και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής Διαχειριστή Ταμείου (Fund Manager) από την αγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Το ΕΤΕ κατέχει ηγετική θέση ως επενδυτής στην ευρωπαϊκή αγορά επιχειρηματικών κεφαλαίων και εστιάζει στη δημιουργία και υποστήριξη ενός βιώσιμού οικοσυστήματος επιχειρηματικών συμμετοχών που υποστηρίζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναλάβει τη διαχείριση αντίστοιχων επενδυτικών ταμείων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει να επιδείξει σημαντική τεχνογνωσία σε αναδυόμενες αγορές όπως αυτή της Κύπρου. 

Το Κυπριακό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Cyprus Equity Fund) θα επενδύει κυρίως σε νεοφυείς και καινοτόμες κυπριακές εταιρείες, αντιμετωπίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα χρηματοδοτικά κενά που εντοπίζονται στην κυπριακή αγορά χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης προβλέπει κρατική συνεισφορά στο Ταμείο ύψους €30εκ., ποσό που θα συμπληρωθεί από ιδιωτικά κεφάλαια. 

Η ανάθεση της διαχείρισης της διαδικασίας επιλογής Διαχειριστή Ταμείου και της παρακολούθησης της λειτουργίας του Ταμείου από το ΕΤΕ, διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία του Ταμείου προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν καθοριστεί στην διαμορφωθείσα από την κυβέρνηση επενδυτική στρατηγική του Ταμείου. 

Το έργο χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου (Κύπρος – Το Αύριο) με συμπληρωματική χρηματοδότηση από τις επανεισροές της Πρωτοβουλίας Jeremie. 

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο στις 4 Μαΐου, για την παρουσίαση του εν λόγω Ταμείου.

Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών

 

Financial Agreement with the European Investment Fund for the establishment of a Cyprus Equity Fund

The Financing Agreement for the assignment of the management of the Cyprus Equity Fund to the European Investment Fund (EIF) was signed by the Minister of Finance, Mr. Constantinos Petrides. Today's signing marks the successful conclusion of several months of negotiations between the Ministry of Finance and the EIF as well as the start of the process of selecting a Fund Manager from the market, which is expected to be completed by the end of the year.

The EIF is a leading investor in the European venture capital market and focuses on creating and supporting a sustainable entrepreneurial participation ecosystem that supports innovation and entrepreneurship across Europe. To achieve this goal, it designs and implements actions and financial instruments. In this context, it has undertaken the management of similar investment funds in many European countries and has to demonstrate significant know-how in emerging markets such as that of Cyprus.

The Cyprus Equity Fund will invest mainly in start-ups and innovative Cypriot companies, thus addressing the funding gaps identified in the Cyprus high-risk finance market. The Financing Agreement provides for a state contribution to the Fund of €30m, an amount to be complemented by private funds.

The assignment of the management of the procedure for the selection of a Fund Manager and the monitoring of the operation of the Fund by the EIF, ensures to the maximum extent possible the successful development and operation of the Fund towards the objectives set out in the fund's investment strategy developed by the government.

The project is funded for the most part by the Cyprus Recovery and Resilience Plan (Cyprus – The Future) with additional funding from Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).

Source:Ministry of Finance

Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών: Μάρτιος 2022

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάρτιο 2022 ανήλθε στις 125,65 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,22% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 19,08%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (31,60%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (20,87%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (14,79%), στα ορυκτά (7,38%) και στα προϊόντα ορυκτών (6,68%).

Πηγή:Cystat

 

Price Index of construction materials: March 2022

The Price Index of Construction Materials for March 2022 reached 125,65 units (base year 2015=100), recording an increase of 2,22% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 19,08%. By main commodity category, increases were recorded in metallic products (31,60%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (20,87%), electromechanical products (14,79%), minerals (7,38%) and mineral products (6,68%).

Source:Cystat

Σχεδόν €1,3 δισ. οι πωλήσεις ακινήτων

Σχεδόν σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το Κτηματολόγιο, αναφέρει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών σε ανακοίνωσή του. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δυναμική του τομέα ακινήτων, σημειώνει το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, παγκύπρια καταγράφηκαν συνολικά 5.258 πωλήσεις αξίας €1.272.553.880. "Όπως ήταν αναμενόμενο, Λεμεσός και Λευκωσία συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος ενώ αρκετά θετικά κινούνται και οι υπόλοιπες επαρχίες", παρατηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

"Τα στοιχεία καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για απόκτηση γης, αφού χωράφια, οικόπεδα κι άλλα τεμάχια βρίσκονται ιδιαίτερα ψηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών, ενδεχομένως ως μία εναλλακτική πηγή επένδυσης. Παράλληλα, τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σημαντικά αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για διαμερίσματα. Με εξαίρεση την επαρχία Πάφου, σε όλες τις άλλες επαρχίες τα διαμερίσματα που πωλήθηκαν ήταν περισσότερα από τις οικίες", σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναλύοντας τα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Η εικόνα ανά επαρχία

Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνολικά 1.574 πράξεις, συνολικής αξίας €313.076.363. Ο μεγαλύτερος όγκος πράξεων αφορούσε διαμερίσματα (536) και χωράφια (472). Στην επαρχία Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις (1.581) αλλά κυρίως η αξία τους, που ανήλθε στα €573.192.094, ήταν μεγαλύτερα από κάθε άλλη επαρχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για χωράφια (688) αλλά και για οικόπεδα (439).

Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τις 887 και η συνολική τους αξία τα €186.819.085. "Αξιοσημείωτο το γεγονός πως στην Πάφο καταγράφηκαν οι περισσότερες πωλήσεις σπιτιών (247), περισσότερες από κάθε άλλη επαρχία", σημειώνει το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών. Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 958 και η συνολική τους αξία στα €145.264.178.

Τέλος, στην επαρχία Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 258 πράξεις συνολικής αξίας €54.202.160 με το ενδιαφέρον να είναι έντονο για χωράφια (162).

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σημείωσε πως τα στοιχεία καταδεικνύουν πως η αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει ανοδική τάση, παρά τις έντονες προκλήσεις που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες. «Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά η ανθεκτικότητα της αγοράς, αλλά και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στον τομέα Κύπριοι και ξένοι αγοραστές ακινήτων», σχολίασε.

Το Συμβούλιο εξασφάλισε για πρώτη φορά πρόσβαση στις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε όλους τους αδειούχους κτηματομεσίτες "στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του για αύξηση της διαφάνειας και της πληροφόρησης τόσο των επαγγελματιών όσο και του κοινού". Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο θα παρουσιάζει τα δεδομένα του τομέα όπως προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία, ανά τρίμηνο, ώστε να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία της Κτηματαγοράς στην Κύπρο.

Πηγή:Stockwatch

 

Almost €1.3 billion in property sales

Almost 1.3 billion euros in real estate sales nationwide in the first quarter of 2022, according to data published by the Department of Land and Surveys, according to the Register of Real Estate Agents. The data reflect the dynamics of the real estate sector, they note notes.

According to the data, a total of 5,258 sales worth €1,272,553,880 were recorded nationwide. "As expected, Limassol and Nicosia gather the lion's share while the rest of the provinces move quite positively," observes the Register of Real Estate Agents.

"The data show the great interest in acquiring land, since fields, plots and others are particularly high in the preferences of buyers, possibly as an alternative source of investment. At the same time, the data reflect the significantly increased demand for apartments. With the exception of the Paphos district, in all other districts the apartments sold were more than the houses," the statement noted, analyzing the data from the Department of Land and Surveys.

The picture by province

In Nicosia district, a total of 1,574 transactions were recorded, with a total value of €313,076,363. The largest volume of operations concerned apartments (536) and fields (472). In the Limassol district, both the total sales (1,581) and mainly their value, which amounted to €573,192,094, were greater than any other district. Particular interest was recorded for fields (688) but also for plots (439).

In the Paphos district, sales in the first quarter reached 887 and their total value reached €186,819,085. "It is noteworthy that Paphos recorded the most sales of houses (247), more than any other province", notes the Register of Real Estate Agents. In Larnaca, sales amounted to 958 and their total value to €145,264,178.

Finally, in the Famagusta district, 258 operations of a total value of €54,202,160 were implemented with the interest being strong for fields (162).

The president of the Register of Real Estate Agents, Marinos Kynaigirou, noted that the data show that the market continues to show an upward trend, despite the intense challenges recorded in recent months. "It proves once again the resilience of the market, but also the confidence shown in the sector by Cypriot and foreign property buyers," he commented.

The Register of Real Estate Agents secured for the first time access to the comparative property sales of the Department of Lands and Surveys to all licensed real estate agents "in the context of its continuous effort to increase transparency and information for both professionals and the public". According to the announcement, the Register of Real Estate Agents will present the data of the sector as they emerge through the data, every three months, so that there is a continuous briefing of the interested parties on the progress of the Real Estate Market in Cyprus.

Source:Stockwatch

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today