Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - Ετήσια Μεταβολή 5,8%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2022 αυξήθηκε κατά 5,8% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,9%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο και Μεταφορές παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσοστά 13,4% και 11,2% αντίστοιχα.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (4,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (13,8%) και Μεταφορές (11,0%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2021 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (26,2%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 3,7%.

Πηγή:Cystat

Ανακοινωθέν αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας

Λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στη Ουκρανία και που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σειρά περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

1. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα επιλαμβάνεται το συντονισμό και τις διαδικασίες για εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές σε οικονομικούς φορείς που χρειάζονται καθοδήγηση.

2. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

3. Η ομάδα αυτή θα επιλαμβάνεται ερωτημάτων που χρήζουν διευκρίνησης, καθοδήγησης και γενικά θα αντιμετωπίζει και θα διαχειρίζεται την έκτακτη κατάσταση με την ανταλλαγή απόψεων, διάχυση της σχετικής πληροφόρησης και όπου είναι δυνατόν αποσαφήνιση ερωτημάτων που προκύπτουν από οικονομικούς φορείς για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε μεσολαβώντας, μεταξύ άλλων και ως προς την παροχή διευκρινήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Τονίζεται ότι η ομάδας εργασίας δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή νομικής γνωμάτευσης προς οργανισμούς και ιδιώτες ούτε και να αντικαθιστά τη λειτουργία των επιτροπών που λειτουργούν υπό την προεδρία του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα κυρώσεων Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) και Μονάδα Επιβολής Κυρώσεων (ΜΕΚ) .

5. Οι υφιστάμενες διαδικασίες και οι μηχανισμοί για την εξέταση αιτημάτων από τη ΣΕΟΚ και τη ΜΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν και αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

(α) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) εξετάζει αιτήματα από πιστωτικά ιδρύματα (για πελάτες τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου καθώς και των πρόσφατων Κανονισμών που τον τροποποιούν, για εξαίρεση και αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων πόρων ή κεφαλαίων, υπό όρους, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για λόγους που κυρίως αφορούν τα ακόλουθα:

      i. είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

     ii. προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών

    iii. προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων

                                                                   ή

   iv. είναι απαραίτητα για έκτακτα έξοδα, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Τα αιτήματα προς την ΣΕΟΚ προωθούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρούνται οι δεσμευμένοι λογαριασμοί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: seok@mof.gov.cy.

Στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΣΕΟΚ, 

(β) H Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ) εξετάζει αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από ενδιαφερόμενα πρόσωπα (π.χ. Κύπριους πολίτες, κυπριακές εταιρείες, δικηγορικά/ελεγκτικά γραφεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) αναφορικά με εξουσιοδοτήσεις/εγκρίσεις που προβλέπονται από τα σχετικά Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ και τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και που άπτονται χρηματοπιστωτικών θεμάτων.

Τα αιτήματα προς τη ΜΕΚ, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sanctionsunit@mof.gov.cy σε ειδικό έντυπο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία είναι συχνά πολυσέλιδα, προς εξέταση της αίτησης.

Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για έγκριση ή απόρριψή των αιτημάτων με την τελική απόφαση να λαμβάνεται συλλογικά ή κατά πλειοψηφία από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπους τους.

Άλλες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τη ΜΕΚ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα

Πηγή:ΥΠΟΙΚ

Σε λειτουργία από σήμερα η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι από σήμερα, 15 Μαρτίου 2022, έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πύλη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία βρίσκεται στον σύνδεσμο Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (dmsw.gov.cy)

Η νέα πύλη θα καταστήσει πιο διαδραστική και άμεση την επικοινωνία με την κοινωνία των πολίτων, απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας διευκρινίσεις αναφορικά με όλα τα επιδόματα που χειρίζεται η Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχουν περιληφθεί απαντήσεις για τις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τις πρόνοιες της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το Επίδομα Τέκνου και Μονογονιού, το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων, το Επίδομα Μάνας, Φροντίδας, κλπ. Περαιτέρω, μέσω της ιστοσελίδας υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος, για έκδοση βεβαίωσης λήψης επιδόματος. Το έντυπο είναι διαθέσιμο κάτω από το Ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ».

Η ιστοσελίδα στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, περιορίζοντας κατά το δυνατό τον χρόνο των διαδικασιών. Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμιση της ιστοσελίδας, εμπλουτίζοντάς την σταδιακά με νέες υπηρεσίες και ενότητες, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Πηγή:Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2021 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιανουάριο 2022.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €703,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με €713,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σημειώνοντας μείωση 1,4%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €100,1 εκ. σε σύγκριση με €107,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, καταγράφοντας μείωση 6,8%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε σε €91,3 εκ. σε σύγκριση με €98,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2021 ανήλθε στα €6,9 εκ. έναντι €6,2 εκ. τον Δεκέμβριο 2020.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Δεκέμβριο 2021 ήταν €232,3 εκ. σε σύγκριση με €83,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 179,5%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €724,0 εκ. σε σύγκριση με €590,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 22,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2022 ήταν €498,8 εκ. και από τρίτες χώρες €225,1 εκ. σε σύγκριση με €368,9 εκ. και €221,7 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2021. Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €73,7 εκ. έναντι €118,1 εκ. τον Ιανουάριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιανουάριο 2022 ήταν €205,2 εκ. σε σύγκριση με €156,3 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 31,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο 2022 ήταν €70,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €134,6 εκ., σε σύγκριση με €64,6 εκ. και €91,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο 2021. Οι εξαγωγές τον Ιανουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €45,2 εκ. έναντι €35,7 εκ. τον Ιανουάριο 2021.

Πηγή:Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα - Σύνολο Εργαζομένων 71.563

Tο σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 71.563. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 65.920 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Kυβέρνηση στα 5.643.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 53.027, 8.476 και 4.417 άτομα αντίστοιχα

 

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.606 άτομα (2,3%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.693 άτομα (2,8%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 399 άτομα (9,9%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση υπήρξε μείωση κατά 486 άτομα (-7,9%).

Συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο του 2021, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.806 άτομα (2,6%). Αύξηση παρατηρήθηκε και στις τρεις κατηγορίες, στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 1.643 άτομα (2,7%), στις Τοπικές Αρχές κατά 136 άτομα (3,2%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 27 άτομα (0,5%).

Πηγή:Cystat

Κενές Θέσεις Εργασίας - Ποσοστό Κενών Θέσεων 2,4%

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 4ο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 9.643. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας αυξήθηκε κατά 4.679 (94,3%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 4.964. Σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε αύξηση 3.285 θέσεων (51,7%). 

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,4%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,4% και 1,3% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους Τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (4,2%), των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (3,3%), του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών (3,1%) και της Μεταποίησης (3,0%).

Πηγή:Cystat

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο νόμος για επέκταση της άδειας πατρότητας

Ομόφωνα ψηφίστηκε την Πέμπτη, από την Ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση για επέκταση του διαστήματος κατά το οποίο δικαιούνται οι πατέρες να αιτηθούν άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων.

Η πρόταση που ψηφίστηκε από το σώμα της Ολομέλειας, προβλέπει ότι η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα λήψης άδειας πατρότητας, επεκτείνεται από 16 εβδομάδες σε 52, και για αντίστοιχο διάστημα παρατείνεται και το δικαίωμα λήψης επιδόματος πατρότητας. Κατ’ επέκταση, ένας νέος πατέρας θα μπορεί να λάβει άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων, έως και δύο εβδομάδες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας του νεογέννητου παιδιού του.

Σκοπός της πρότασης ήταν να ενισχυθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του δικαιώματος λήψης της άδειας πατρότητας, καθώς, όπως αναφέρθηκε και κατά τη συζήτηση του θέματος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, το 2020 σε σύνολο 9.500 γεννήσεων υποβλήθηκαν περίπου 6.500 αιτήσεις για άδεια μητρότητας, ενώ οι αιτήσεις για άδεια πατρότητας ανήλθαν γύρω στις 3.500.

Πηγή:Philenews

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today