Έξοδος της Κύπρου στις αγορές

Η Κυπριακή Δημοκρατία, εξέδωσε στις 13 Ιανουαρίου 2022, νέο ομόλογο αναφοράς σταθερού επιτοκίου, ήτοι ένα νέο 10-ετές ομόλογο ύψους 1.0δισ. (λήξεως Ιανουαρίου 2032). Το σπρέντ επαναγοράς του 10-ετούς ομολόγου καθορίστηκε στις +65 μονάδες βάσεως πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps, που ισοδυναμεί με απόδοση επαναγοράς στο 0.994% και σπρέντ +107.5 μονάδες βάσεως έναντι του DBR 0% Feb-32. Tο εν λόγω ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο με τη χρήση του προγράμματος ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – 12/3/2022

Βάσει του περί της Παρεμπόδισης και της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(Ι)/2007) και της 1ης Οδηγία (ΚΔΠ 112/2021) για τη λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που εκδόθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, κάθε εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα περιλαμβανομένου των συνεταιρισμών που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 12 Μαρτίου 2021 και κάθε αξιωματούχος της, έχει υποχρέωση το αργότερο μέχρι 12/03/22, να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους πραγματικούς δικαιούχους.

Επιπλέον, εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα (Συνεταιρισμός) που συστάθηκε ή ενεγράφη μετά τις 12 Μαρτίου 2021 και κάθε αξιωματούχος της, οφείλει το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύστασης ή εγγραφής της, να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους πραγματικούς δικαιούχους. Η υποχρέωση καλύπτει εξίσου εταιρείες κυπριακών αλλά και ξένων συμφερόντων.

 

Όταν υπάρξει παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αφορούν το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(Πηγή: Έφορος Εταιρειών Συνήθεις Ερωτήσεις)

Υπενθύμιση για εγγραφή υποστατικών στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – 7/2/2022

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή υποστατικών (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων [Self-Service (Sharing Economy) Establishments] μέχρι τις 7/2/2022.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής/η αιτήτρια θα πρέπει να έχει, πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του καταλύματος στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού:

  1. Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας και
  2. Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ – Τουλάχιστο κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη.

Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy

O αιτητής/η αιτήτρια μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία.

Υπενθυμίζεται ότι, τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Θα υπόκεινται, επίσης, σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τοπικές Αρχές – κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).

Από τις 7/2/2022, ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού Νόμου, το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για την εξακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής του στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, καθώς και της τήρησης των όρων της εγγραφής του ως αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στην εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy

Moneyval: Μερική πρόοδος στην καταπολέμηση ξεπλύματος

Μερική πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της διεθνούς Ομάδας  Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της MONEYVAL, της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου της MONEYVAL, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι κυπριακές αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά δεν το έκαναν εγκαίρως ώστε αυτά να αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση. Επίσης, εκκρεμεί ακόμα η αντιμετώπιση σειράς άλλων ελλείψεων. (Πηγή: Stockwatch)

Έσοδα από τον τουρισμό

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2021 έφθασαν τα €310,2 εκ. σε σύγκριση με €77,4 εκ. που καταγράφηκαν κατά τον Οκτώβριο 2020, σημειώνοντας αύξηση 300,8%. Σε σύγκριση με τα έσοδα από τον τουρισμό για τον Οκτώβριο 2019 (€299,4 εκ.), παρατηρήθηκε αύξηση 3,6%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.355,4 εκ. σε σύγκριση με €376,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 260,2% και μείωση 46,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 (€2.533,4 εκ.). (Πηγή: CYSTAT)

Αύξηση στο Εμβαδόν (3,1%) και μείωση στην Αξία (-8,2%)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Οκτώβριο 2021 ανήλθε στις 663. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €186,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 173,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 801 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, εκδόθηκαν 6.671 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.689 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 17,3%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών μειώθηκε κατά -8,2% και το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 3,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,9%. Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα. (Πηγή: CYSTAT)

Κυβέρνηση - Συνολική Απασχόληση

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2021 αυξήθηκε κατά 359 άτομα (0,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 53.054 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 655 άτομα (-2,4%), από 26.881 σε 26.226 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.088 άτομα (6,2%), φθάνοντας τις 18.644 σε σχέση με 17.556 άτομα το Δεκέμβριο του 2020. (Πηγή: CYSTAT)

Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 191,43 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας μείωση 3,3% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2020. Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,6% στα κτίρια και 1,2% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. (Πηγή: CYSTAT)

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων

Κατά τον Δεκέμβριο 2021, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 2.018, σημειώνοντας μείωση 38,6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν επίσης κατά 38,6% στις 1.567. Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 11,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 και έφτασε τις 34.716, σε σύγκριση με 39.367 κατά την ίδια περίοδο του 2020.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 12,8% και έφτασαν τις 26.634, σε σύγκριση με 30.554 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 10.611 ή 39,8% ήταν καινούρια και 16.023 ή 60,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 51 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, από 305 την ίδια περίοδο του 2020.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου μειώθηκαν στις 4.035 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με 4.833 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μείωση 16,5%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά μειώθηκαν κατά 19,5% στα 3.070, τα βαριά φορτηγά κατά 18,4% στα 461 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 0,5% στους 181, ενώ τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 17,9% στα 323.

(ε) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε παρέμειναν στις 246 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, όσες και την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 11,2% στις 3.324 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με 2.989 την ίδια περίοδο του 2020.

(ζ) Οι κύριοι προμηθευτές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο το 2021 ήταν η Ιαπωνία (33,3%), η Γερμανία (17,1%), η Γαλλία (7,8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6,6%). (Πηγή: CYSTAT)

Ετήσιο Τέλος Εταιρειών 2021

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 έχει εκδώσει διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 391(5)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2021 παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2022 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Οι πληρωμές των ετήσιων τελών για τα έτη 2018 και εντεύθεν θα πραγματοποιούνται είτε μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART είτε στο Ταμείο του Τμήματος.

Όσον αφορά τις προηγούμενες χρονιές 2012 – 2017, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται είτε στο Ταμείο του Τμήματος, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών αφού πραγματοποιηθεί πρώτα σύνδεση με την Κυβερνητική Πύλη «Αριάδνη».

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2022

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το έτος 2022:

1. Οι άδειες κυκλοφορίας για το έτος 2022 ανανεώνονται από την Παρασκευή 7.1.2022.

2. Η τελευταία ημέρα ανανέωσης είναι η Παρασκευή 11.3.2022.

3. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννιά και δώδεκα μηνών.

4. Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται μέχρι την Παρασκευή 11.3.2022 χωρίς επιβάρυνση. Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Παρασκευή 11.3.2022, επιβάλλεται, ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

5. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει:

     · Πιστοποιητικό καταλληλότητας

     · Ασφάλεια

6. Το ΤΟΜ συμβουλεύει όλους, να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

7. Υπενθυμίζεται ότι, όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το έτος 2021 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2022 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος. Η ακινητοποίηση γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ (Road Transport Department (mcw.gov.cy)). Σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται.

8. Οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2021 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2021 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2022 μέχρι την Παρασκευή 11.3.2022.

Σε εφαρμογή το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου από τις 17 Ιανουαρίου 2022

Υλοποιώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για μετάβαση στις πράσινες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – Κατηγορία Χορηγίας Η14 (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, στις 10 το πρωί. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την α’ φάση του Σχεδίου ανέρχεται στις €240,000.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι τα €1,000 και η μέγιστη τιμή αγοράς του ηλεκτρικού ποδηλάτου, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €6,000. Υπογραμμίζεται ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που πωλούνται σε τιμή μεγαλύτερη των €6,000, δεν θα τυγχάνουν επιχορήγησης. Οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητα υποβολής (first-come, first-served).

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ev.gov.cy στον Οδηγό του Σχεδίου (Κατηγορία Η14). Διευκρινίζεται ότι η ενσωματωμένη μπαταρία στον σκελετό του ποδηλάτου, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.10(γ)(ii) του Οδηγού του Σχεδίου, μπορεί να είναι τύπου “Built in” ή “Fit in”.

(Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)

Connect with us

Connect with us

Stay up to date with what matters to you

Gain access to personalized content based on your interests by signing up today