Asset deal

De overname van een activiteit neemt in de praktijk vaak de vorm aan van een zogenaamde asset deal. De overname heeft dan geen betrekking op de aandelen van een vennootschap, maar op haar activa- en passivabestanddelen. Daarbij kan het gaan om losstaande elementen, zoals klantenportefeuille en machines, maar bijvoorbeeld ook om een volledige bedrijfstak, inclusief het personeel.  

Naast de schulden die worden overgenomen en beschreven staan in het overnamecontract, dient de overnemer bij een asset deal extra waakzaam te zijn voor schulden van de overlater die niet deel uitmaken van de overname. Voor bepaalde schulden geldt immers een tijdelijke niet-tegenstelbaarheid van de overdracht en een hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer.

Niet-tegenstelbaarheid van de overdracht

De niet-tegenstelbaarheid geldt voor de overdracht van een geheel van goederen die het behoud van clientèle mogelijk maken. De overdracht van deze goederen is pas tegenstelbaar aan de fiscus en een aantal andere instanties na het einde van de maand die volgt op het moment waarop de overdracht aan ieder van de betrokken instanties formeel ter kennis werd gebracht. De instanties behouden zo het recht om de activa die het voorwerp van de overdracht uitmaken ten gelde te maken, bijvoorbeeld via uitvoerend beslag, zodat de schulden van de overlater hiermee kunnen worden voldaan.

De volgende instanties kunnen vandaag de dag die niet-tegenstelbaarheid inroepen:

  • de ontvanger van de dienst van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën voor wat betreft de federale schulden van de overlater (voornamelijk inkomstenbelastingen en BTW);
  • de Vlaamse belastingdienst voor de Vlaamse Belastingschulden van de overlater (onroerende voorheffing, registratiebelastingen, leegstandsbelasting, BIV);
  • de RSZ voor schulden inzake RSZ van de overlater (werkgevers -en nemersbijdragen);
  • de RSVZ voor schulden inzake sociaal statuut van zelfstandigen (bv. schulden van de bestuurders van de overlater);
  • sinds kort ook Brussels Fiscaliteit, voor de schulden van onroerende voorheffing van de overlater m.b.t. goederen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Met ingang van 1 januari 2020 is de niet-tegenstelbaarheid voor federale schulden aanzienlijk uitgebreid. Zo omvat zij nu bijvoorbeeld de verschuldigde taksen op financiële en verzekeringsproducten. Er wordt ook rekening gehouden met niet-fiscale schulden, waaronder sommen verschuldigd aan de Dienst voor Alimentatievorderingen of aan de Staat in Strafzaken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid overnemer

Naast de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht riskeert de overnemer ook hoofdelijk aansprakelijk gehouden te worden voor het voldoen van voornoemde schulden. Die aansprakelijkheid is echter wel beperkt tot hetgeen door de overnemer reeds betaald of verstrekt is aan de overlater gedurende de periode van niet-tegenstelbaarheid, of ten belope van de nominale waarde van de aandelen die eventueel in ruil werden toegekend binnen deze periode. Vanaf 1 januari 2020 gebruikt men bovendien voor federale schulden de werkelijke waarde van de aandelen in plaats van de nominale waarde.

Bijzondere aandacht voor aanvraag certificaten

De negatieve gevolgen van de niet-tegenstelbaarheid en hoofdelijke aansprakelijkheid kan u in de praktijk echter temperen. De mogelijkheid bestaat om aan elk van voornoemde instanties een certificaat te vragen waarin wordt bevestigd dat de overlater geen openstaande schulden heeft. De instanties hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag te behandelen. Een afgeleverd certificaat blijft wel maar 30 dagen geldig. De afgeleverde certificaten worden bij het ondertekenen van de overnameovereenkomst aan de overnemer overhandigd.

Verder wacht men in de praktijk vaak met de betaling van de overdrachtsprijs tot de periode van niet-tegenstelbaarheid verlopen is. Daarnaast staan er soms  bijzondere clausules in de overnameovereenkomst om de overnemer te vrijwaren voor de negatieve gevolgen van de niet-tegenstelbaarheid.

Besluit

De overname van een activiteit via een asset deal brengt een aantal bijkomende risico’s met zich mee. Die risico’s kunnen uitgebreider zijn dan alleen de schulden die verbonden zijn aan de overgenomen activa en passiva. Wij raden dan ook aan om de  overnamedeal goed te structureren en extra aandacht te besteden aan de mogelijke (fiscale) valkuilen.

Onze professionals begeleiden u graag bij uw een asset deal en kunnen ervoor zorgen dat een overnameovereenkomst uw rechten als overnemer waarborgt.

Neem contact met ons op