Tax incentives voor start-ups

Tax incentives voor start-ups

Om beloftevolle starters een duwtje in de rug te geven, ontwikkelde de regering een aantal maatregelen die de belastingdruk aanzienlijk kunnen verlagen. Deze maatregelen spitsen zich specifiek toe op de moeilijkheden die startende ondernemingen hebben om de zware loonlasten te trotseren en om aan voldoende middelen te geraken.

1000

Om hun financiering rond te krijgen, zijn start-ups vaak genoodzaakt zich te beroepen op particuliere investeerders. De tax shelter voor startende ondernemingen werd in het leven geroepen om deze informele manier van kapitaalverschaffing te stimuleren in hoofde van de investeerder. Verder zijn ook de hoge loonkosten vaak een heikel punt voor start-ups. Om de aanwerving van personeel te bevorderen voerde de regering twee regimes in die zorgen voor een verlaging van de lasten van werkgevers. Hieronder vindt u een handig overzicht van de inhoud en de voorwaarden van deze maatregelen.

 

Wanneer komt een vennootschap in aanmerking?

Opdat een vennootschap van deze maatregelen kan genieten, moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkel kleine vennootschappen zoals beschreven in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen komen in aanmerking. Concreet wil dit voor boekjaren vanaf 1 januari 2016 zeggen dat de vennootschap niet meer dan één van volgende criteria mag overschrijden:

  • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximum 50 werknemers
  • Een jaaromzet exclusief btw van maximum 9.000.000 EUR 
  • Een balanstotaal van maximum 4.500.000 EUR

 

Om te kwalificeren als startende onderneming moet aan nog extra voorwaarden worden voldaan. Enkel kleine vennootschappen die niet langer dan 48 maanden ingeschreven staan in de KBO en onder de CAO-wet vallen, komen immers in aanmerking.

De belastingvoordelen kunnen in vier groepen worden onderverdeeld:

  • De vermindering van de werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen
  • De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
  • De belastingvermindering voor de verwerving van aandelen in startende ondernemingen (tax shelter)
  • De belastingvrijstelling van interest op leningen aan startende ondernemingen

 

Vermindering van de werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen

Een eerste maatregel ter verlaging van de loonlast kan gevonden worden in de vermindering van de werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen. Deze maatregel is niet alleen toepasbaar voor startende ondernemingen, maar kan genoten worden door alle vennootschappen die hun eerste werknemer aannemen.

De maatregel voorziet in een forfaitaire vermindering van RSZ-bijdragen die wordt toegekend voor de aanwerving van de eerste zes werknemers. Voor de eerste werknemer, aangenomen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, kan de onderneming genieten van een vrijstelling van de basisbijdrage van de RSZ voor de volledige periode van tewerkstelling van deze werknemer. Dit wil zeggen dat het saldo van de verschuldigde basisbijdrage na de aftrek van de sociale maribel en de toepassing van de structurele vermindering zal worden gereduceerd tot nul.

De aanwerving van de tweede tot de zesde werknemer opent telkens voor een periode van 20 kwartalen (4 jaar) het recht van de werkgever op de doelgroepvermindering. Deze doelgroepvermindering kan enkel geopend worden door werknemers waarvan de prestaties minstens 27,5% bedragen van voltijdse prestaties tijdens het hele kwartaal. Verder moet het steeds gaan om een meertewerkstelling en niet om een vervanging van een bestaande werknemer.

De doelgroepvermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus ieder kwartaal opnieuw aangeven voor welke werknemer hij de vermindering toepast. De werknemer die het recht op de doelgroepvermindering opende, hoeft dus niet meer tewerkgesteld te zijn in de onderneming om toch nog van het voordeel te kunnen genieten.

 

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Als tweede maatregel is er de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze regeling voorziet in een vrijstelling van de doorstorting van 10% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van de werknemers van start-ups. Er kan van deze maatregel worden genoten vanaf de inschrijving in de KBO tot op het ogenblik dat de onderneming 48 maanden ingeschreven staat. Voor micro-vennootschappen bedraagt de vrijstelling van doorstorting zelfs 20%. Micro-vennootschappen zijn ondernemingen die niet meer dan twee van de volgende criteria overschrijden:

  • Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van maximum 10 werknemers
  • Een jaaromzet exclusief btw van maximum 700.000 EUR
  • Een balanstotaal van maximum 350.000 EUR

 

Deze vrijstelling kan gecumuleerd worden met alle andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

 

Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen in startende ondernemingen (tax shelter)

Een derde maatregel kan gevonden worden in de tax shelter. Deze regeling verleent een belastingvoordeel aan natuurlijke personen die investeren in nieuwe aandelen op naam van een startende vennootschap bij oprichting of bij een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting. Dit voordeel bedraagt 30% voor kleine vennootschappen en 45% voor micro-vennootschappen, beide voor een aandelenparticipatie van maximaal 100.000 EUR per particuliere investeerder. De startende vennootschap moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen opdat de natuurlijk persoon investeerder van de belastingvermindering kan genieten. Zo moet het gaan om een Belgische vennootschap of inrichting die niet beursgenoteerd is, nog geen dividenden heeft uitgekeerd of nog geen kapitaalvermindering heeft doorgevoerd en niet werd opgericht ten gevolge van een fusie of splitsing.

 

Belastingvrijstelling van interest op leningen aan startende ondernemingen

De laatste mogelijkheid zit vervat in het verschaffen van leningen aan startende ondernemingen. Deze leningen moeten via een erkend crowdfunding platform aan een Belgische vennootschap of inrichting worden toegekend voor een minimale looptijd van 48 maanden. De natuurlijke persoon investeerder kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing voor een maximaal bedrag van 15.000 EUR per jaar.

Contact

Sophie Schellens
Senior Manager
KPMG Tax and Legal Advisers

E: sschellens@kpmg.com

T: +32 (0)11286603

© 2023 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband ("ESV/GIE") en lid van de KPMG wereldwijde organisatie van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een "private English company limited by guarantee". Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.