Geplande wijzigingen in onze boekhoudwetgeving

Geplande wijzigingen in onze boekhoudwetgeving

Het ontwerp van Koninklijk Besluit tot omzetting van de Accountingrichtlijn 2013/34/EU in het Belgische boekhoudrecht brengt enkele in het oog springende wijzigingen met zich mee.

1000

Deze wijzigingen worden ingeschreven in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en zullen van toepassing worden op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015.

 

Compensatieverbod

Indien de boekhoudwet compensatie tussen activa en passiva, kosten en opbrengsten, rechten en verplichtingen voorziet, dan worden voortaan de te verrekenen bedragen als brutobedragen in de toelichting bij de jaarrekening vermeld.

 

Voorzieningen voor risico’s en kosten

Het algemeen rekeningstelsel voorziet expliciet in nieuwe rekeningen voor voorzieningen voor milieuverplichtingen:

 • Balansrekening 163 voorzieningen voor milieuverplichtingen.
 • Resultatenrekening 637 voorzieningen voor milieuverplichtingen.

 

Herwaarderingsmeerwaarden

De wettelijke bepalingen omtrent herwaarderingsmeerwaarden worden uitgebreid met de volgende bepalingen:

 • Herwaarderingsmeerwaarden mogen nooit rechtstreeks of onrechtstreeks aangewend worden om overgedragen verliezen aan te zuiveren voor het nog niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde.
 • De omzetting van herwaarderingsmeerwaarden in kapitaal kan uitsluitend voor het gedeelte van de geherwaardeerde waarde verminderd met de geraamde belastingen hierop.
 • Herwaarderingsmeerwaarden kunnen enkel uitgekeerd worden indien het een gerealiseerde meerwaarde betreft of ten belope van het deel dat naar een ‘beschikbare reserve’ werd overgeboekt.

 

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek kunnen niet langer geactiveerd worden. De kosten van ontwikkeling en goodwill worden, indien hun gebruiksduur niet met zekerheid kan worden geraamd, afgeschreven over een periode van ten hoogste 10 jaar en de periode waarover de goodwill wordt afgeschreven moet worden verantwoord in de toelichting.

 

Bestellingen in uitvoering

De bestellingen in uitvoering mogen voortaan rechtstreeks worden gecompenseerd met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst. Deze saldering wordt echter tegengeboekt in de beginbalans van het volgende boekjaar en de (bruto)bedragen vòòr compensatie worden opgenomen in de toelichting.


Schema van de jaarrekening

De rubriek ‘oprichtingskosten’ wordt voortaan boven de rubriek ‘vaste activa’ geplaatst en de uitzonderlijke resultaten verdwijnen uit de resultatenrekening. In de plaats voorziet de wetgever de rekeningen ‘Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en –kosten’ en ‘Niet-recurrente financiële opbrengsten en –kosten’.

 

Microschema van de jaarrekening

De mogelijkheid bestaat dat er een 3de schema van jaarrekening wordt voorzien voor de microvennootschappen. De balans, resultatenrekening en resultaatverwerking zijn identiek aan het verkort schema van jaarrekening, doch de toelichting telt slecht 5 verplichte informaties:

 1. Samenvatting van de waarderingsregels.
 2. Staat van de vaste activa.
 3. Gegevens met betrekking tot niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
 4. Het bedrag van de aan de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen verleende voorschotten en kredieten.
 5. Het aantal eigen aandelen dat respectievelijk door de vennootschap zelf of door haar dochterondernemingen wordt aangehouden, evenals het kapitaalbedrag vertegenwoordigd door deze aandelen.

Een microvennootschap is een kleine vennootschap die gedurende het boekjaar op geen enkel ogenblik een dochter- of moedervennootschap geweest is

EN

die op datum van de jaarafsluiting niet meer dan 1 van de volgende drempels overschrijdt

 • Balanstotaal € 350.000,00
 • Netto-jaaromzet € 700.000,00
 • Gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10 VTE

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.