Aankoop onroerend goed bestemd voor verkoop

Aankoop onroerend goed bestemd voor verkoop

De bestemming die door het bestuursorgaan van de vennootschap bij de verwerving wordt gegeven aan een aangekocht onroerend goed is bepalend voor de boekhoudkundige verwerking.

1000
 • Onder de rubriek ‘materiële vaste activa’: wanneer het onroerend goed bestemd is om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt.
 • Onder de rubriek ‘voorraden en bestellingen in uitvoering’: indien het onroerend goed bij de verwerving bestemd is voor verkoop.

Voor deze laatste voorziet het algemeen rekeningstelsel de rekening ’35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop’ waarop dus de onroerende goederen bestemd voor de verkoop worden geboekt met inbegrip van de terreinen, gebouwen en zakelijke rechten op deze onroerende goederen.

De rubriek ’35 Onroerende goederen bestemd voor verkoop’ omvat de aankoop van onroerende goederen die zonder verdere wijzigingen verkocht zullen worden, evenals de onroerende goederen die voor ze worden verkocht een aantal bewerkingen ondergaan zoals het bouwrijp maken van een bouwgrond, het slopen van een gebouw op een bebouwd terrein, de aankoop van een bouwgrond om vervolgens een gebouw op te trekken op dit terrein, de verkaveling van een aangekocht terrein, …
Hoe worden de onroerende goederen bestemd voor verkoop gewaardeerd?

De voor verkoop bestemde onroerende goederen, inclusief kijkwoningen, worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of, indien die lager is, tegen de marktwaarde op de balansdatum.

Kosten gemaakt voor het bouwrijp of het verkoopbaar maken van een onroerend goed dat werd aangekocht met het oog op verkoop, maken effectief deel uit van de aanschaffingswaarde van het onroerend goed. Onder deze kosten zijn onder meer vervat:

 • Studie- en ontwerpkosten: het betreft hier uitsluitend de studie- en ontwerpkosten vanaf de concrete aankoop van het actief en niet de voorafgaande kosten van bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie. Deze laatste kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat gelegd.
 • Erelonen van de notaris, architect, landmeter, en dergelijke.
 • Registratierechten.
 • Verzekeringskosten.
 • Slopingskosten.
 • Bodemsaneringskosten.
 • Kosten voor het aanleggen van rioleringen, wegen.
 • Bouw- en verbouwkosten.
 • Eventueel de intercalaire interesten (facultatief), voor zover het de normale bouwperiode betreft.

Louter algemene kosten (bijvoorbeeld de kosten van de algemene directie) en kosten die verband houden met de verkoop zoals promotiemateriaal, receptiekosten, en dergelijke behoren NIET tot de aanschaffingswaarde.

De Belgische boekhoudwetgeving voorziet geen definitie van het begrip ‘marktwaarde’.

De marktwaarde is de verkoopprijs bij vertrek uit de onderneming op balansdatum die wordt verkregen onder normale en gebruikelijke verkoopvoorwaarden, rekening houdend met de kortingen, ristorno’s en rabatten die gewoonlijk door de onderneming worden gegeven, na aftrek van een bedrag dat overeenstemt met de normale rechtstreekse verkoopkosten.
De waardering tegen lagere marktwaarde mag niet worden gehandhaafd in de boekhouding indien achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

Tot slot, onroerende goederen bestemd voor verkoop, worden gewaardeerd tegen de methode van de individualisering van de prijs van ieder afzonderlijk bestanddeel en niet volgens de methoden van LIFO, FIFO of gewogen gemiddelde prijzen, aangezien dergelijke onroerende goederen nooit identieke technische of juridische kenmerken hebben.
 

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.