De Belgische ‘taxshift’

De Belgische ‘taxshift’

Al maanden is de Belgische federale regering aan het debatteren over een grote fiscale hervorming, ook wel de ‘taxshift’ genaamd. Op 18 augustus 2015 werd uiteindelijk duidelijk waaruit de hervorming zou bestaan… Een kort overzicht.

1000

Taxshift?

De taxshift houdt een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere inkomstenbronnen in. Het doel van deze verschuiving bestaat enerzijds in de verlaging van de belastingdruk van de Belgische ondernemingen, om zo hun competitiviteit te verhogen. Anderzijds wil men de koopkracht van mensen met lage en middelgrote inkomens doen stijgen.


Ter realisatie van deze verschuiving kondigt de programmawet diverse fiscale en sociale maatregelen aan.

 

Sociale en fiscale maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale maatregelen aangenomen in het kader van de taxshift.

  • Graduele daling van de werkgeversbijdrage in de sociale zekerheid van de huidige 33% naar 25%.
  • Daling van de personenbelasting voor lage en middelgrote lonen, o.a. door schrapping van de belastingschijf van 35% (waardoor meer inkomsten belast worden in de lagere schijf van 25%)
  • Extra incentives voor investeringen door KMO’s en voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling:

Uitvoering van diverse fiscale maatregelen ter ondersteuning van startende ondernemingen, zoals de tax shelter voor startende ondernemingen, de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en de vrijstelling van interest van leningen.

Een gedetailleerde bespreking van deze diverse maatregelen.

Uitbreiding van het systeem van de liquidatiereserve voor KMO-vennootschappen naar de aanslagjaren 2013 en 2014. Een gedetailleerde bespreking van dit systeem.

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen voor KMO vennootschappen. Deze maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2016 (inkomstenjaar 2015).

  • Vanaf 2017 komt een permanente fiscale en sociale regularisatie in voege. De laatste éénmalige regularisatieronde deed zich voor in de tweede helft van 2013. Er is nog geen beslissing genomen over de voorwaarden en boetetarieven.

Ter financiering van de taxshift werden onderstaande belastingverhogingen aangenomen.

  • Stijging van de accijnzen op diesel (behalve professionele diesel), tabak en alcoholhoudende dranken. De datum van inwerkingtreding is nog niet gekend.
  • Stijging van het btw-tarief op het elektriciteitsverbruik voor particulieren van 6% naar 21% vanaf 1 september 2015.
  • Invoering van een speculatiebelasting voor opbrengsten uit de snelle (verkoop binnen 6 maand) realisatie van aandelen. De datum van inwerkingtreding is vermoedelijk 1 januari 2016.
  • Stijging van de belasting/roerende voorheffing op roerende inkomsten (interesten, dividenden) van 25% naar 27%. De interesten op gewone spaarboekjes blijven evenwel buiten schot en blijven vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximaal bedrag van 1.880 EUR. Deze maatregel zal in werking treden vanaf 1 januari 2017.
  • Invoering van een kaaimantax of doorkijkbelasting op de inkomsten van zogenaamde 'juridische constructies' transparant belast in hoofde van de oprichter of de uiteindelijk gerechtigde. Een gedetailleerde bespreking van het toepassingsgebied alsook de gevolgen van de kaaimantax.
  • De kaaimantax treedt in werking vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten vanaf 1 januari 2015, tenzij 1 september 2015 voor roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing).

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.