Fiscale maatregelen voor startende ondernemingen

Fiscale maatregelen voor startende ondernemingen

Een ontwerp van programmawet dat fiscale maatregelen invoert ter ondersteuning van startende ondernemingen is ingediend bij het parlement.

1000

Een ontwerp van programmawet dat fiscale maatregelen invoert ter ondersteuning van startende ondernemingen is ingediend bij het parlement.

Drie nieuwe maatregelen worden voorzien:

• Een belastingvermindering voor natuurlijke personen voor de verwerving van nieuwe aandelen in startende vennootschappen

• Een vrijstelling van interest van leningen aan startende ondernemingen

• Een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

 

Belastingvermindering voor verwerving van aandelen in startende vennootschappen

Een belastingvermindering zal worden toegekend aan natuurlijke personen voor betalingen in cash ter verwerving van

1. Nieuwe aandelen op naam (zelfs via crowdfunding) bij de oprichting van de vennootschap of bij een kapitaalvermindering binnen 4 jaar na oprichting, of

2. Rechten van deelneming in een startersfonds bij de uitgifte van deze rechten. Een startersfonds is een fonds met een vast aantal aandelen op naam dat beheerd wordt door een vennootschap die tenminste 80% van haar fondsen zal investeren in startende vennootschappen.
Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is 100.000 EUR.

De startende vennootschap moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De vennootschap is een binnenlandse vennootschap of is gevestigd in de EER met een Belgische inrichting en is ten vroegste opgericht op 1 januari 2013

• De vennootschap is niet opgericht ten gevolge van een fusie of splitsing

• De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn (in de zin van art. 15 W.Venn.) in het belastbaar tijdperk van de investering

• De vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap

• De vennootschap is geen vastgoed- of managementvennootschap

• Er is geen kapitaalvermindering of dividenduitkering gebeurd

• De vennootschap Is niet beursgenoteerd

• De ontvangen bedragen worden niet gebruikt om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen toe te kennen.

• Het ontvangen bedrag mag niet hoger zijn dan 250.000 EUR

De belastingvermindering is niet van toepassing op de verwerving van aandelen in een vennootschap waarmee de belastingplichtige een band heeft (bv. als hij een bestuurder van de vennootschap is) of wanneer de belastingplichtige meer dan 30% van de vennootschap verwerft.

De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dat percentage wordt verhoogd naar 45% als de vennootschap tenminste aan twee van de volgende voorwaarden voldoet:

• Balanstotaal </= 350.000€

• Omzet (exclusief btw) </= 700.000€

• Gemiddeld aantal personeelsleden </= 10

De belastingplichtige moet de aandelen minstens 48 maanden behouden, anders wordt de belastingvermindering teruggenomen voor elke volledige maand dat de aandelen niet zijn behouden.

De belastingvermindering is van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen of rechten van deelneming die zijn uitgegeven vanaf 1 juli 2015.

 

Vrijstelling van interest op leningen aan startende ondernemingen

De interest van nieuwe leningen toegekend via een erkend crowdfunding platform (en buiten de beroepswerkzaamheid van de kredietgever), met een maximum van 9.965 EUR (niet-geïndexeerd), door een belastingplichtige aan een kleine onderneming zal worden vrijgesteld.

Bepaalde voorwaarden moeten worden vervuld:

• De ontlener is een kleine onderneming – art. 15 W.Venn. (zowel vennootschap als natuurlijk persoon)

• De kleine onderneming is ingeschreven in de KBO voor maximum 48 maanden

• De leningen zijn toegekend voor een minimum van 48 maanden

• Geen herfinancieringsleningen

De bepaling is van toepassing op leningen toegekend vanaf 1 juli 2015.Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Kleine ondernemingen (natuurlijke personen of vennootschappen die beantwoorden aan de criteria van art. 15 W.Venn.) zijn vrijgesteld van de doorstorting van 10% van de bedrijfsvoorheffing of zelfs van 20% als de onderneming beantwoordt aan dezelfde criteria als voor de hierboven vermelde belastingvermindering van 45%.

De onderneming moet voor maximum 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO.

De vrijstelling zal van toepassing zijn op bezoldigingen betaald vanaf 1 juli 2015.

© 2023 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.