Nieuwe omzendbrief betreffende antimisbruikbepaling aangaande schenk- en erfbelasting

Nieuwe omzendbrief betreffende antimisbruikbepaling

De overname door de Vlaamse Belastingadministratie van de dienst registratie-en successierechten (per 1 januari 2015) impliceert dat het Vlaams gewest zich voortaan buigt over de toepasselijkheid van de antimisbruikbepaling betreffende de schenk- en erfbelasting.

1000

In het kader daarvan heeft Vlaams Minister van Financiën op 23 december 2014 een omzendbrief gepubliceerd betreffende de antimisbruikbepaling opgenomen in de nieuwe Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Voor het Vlaamse Gewest vervangt deze omzendbrief de circulaire van de federale administratie van 10 april 2013.


De omzendbrief voert enkele substantiële wijzigingen door ten opzichte van de oude circulaire:

  • Ten eerste werd de zogenaamde “witte lijst” niet overgenomen. Hierin waren bepaalde handelingen opgenomen die op zich niet als fiscaal misbruik beschouwd werden. Zo werden bijvoorbeeld de schenking voor een buitenlandse notaris of het tontine- en aanwasbeding niet aanzien als fiscaal misbruik.
  • Een tweede belangrijke wijziging is het wegvallen van de erkenning dat testamentaire bepalingen uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling.

Toch heeft dit niet tot gevolg dat de Vlaamse Belastingdienst deze “verrichtingen” vanaf heden zal aanvallen. Minister Turtelboom (financiën) heeft ondertussen bevestigd dat het niet haar intentie was om deze verrichtingen als fiscaal misbruik te herkwalificeren. Zij zullen zoals voorheen onder de federale circulaire als veilig worden beschouwd. Om verdere verwarring te voorkomen zal er binnenkort een aangepaste omzendbrief gepubliceerd worden.

In de omzendbrief wordt de “zwarte lijst” uit de oude circulaire wel overgenomen. Ook nu zullen sterfhuisconstructies, erfpachtconstructies, de inbreng van een goed in gemeenschap gevolgd door een schenking door beide echtgenoten, de uitbreng uit de huwelijksgemeenschap gevolgd door een wederzijdse schenking en de verzaking aan vruchtgebruik gevolgd door een schenking steeds als fiscaal misbruik gekwalificeerd worden. De belastingplichtige kan wel nog steeds bewijzen dat er andere dan fiscale motieven aan de oorsprong van deze constructies liggen.

Toch heeft de minister ook hier kleine wijzigingen doorgevoerd, waardoor bijvoorbeeld het toepassingsgebied wordt uitgebreid. Zo wordt een erfpachtconstructie vanaf nu ook als fiscaal misbruik beschouwd wanneer deze plaatsvindt tussen een verbonden onderneming en een aan de vennootschap gelieerd natuurlijk persoon (waar dit voorheen enkel gold tussen verbonden ondernemingen). Vervolgens is er ook niet meer uitdrukkelijk bepaald dat de registratierechten die betaald werden bij de registratie van de erfpacht, mogen afgetrokken worden van de te betalen verkooprechten.
 

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.