Verplichte btw-identificatie voor de bestuurder-rechtspersoon vanaf 1 januari 2016

Verplichte btw-identificatie

De btw-administratie heeft op 20 november 2014 beslist dat rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap of vereniging optreden vanaf 1 januari 2016 niet langer kunnen kiezen om hun handelingen buiten de btw te houden.

1000

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursmandaat (bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) uitoefenen in een vennootschap of vereniging. Natuurlijke personen die een mandaat als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van een vennootschap of vereniging opnemen, zijn in beginsel niet btw-plichtig vermits zij optreden als (een niet-zelfstandig handelend) orgaan van de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen.

Voor de rechtspersonen die een dergelijk mandaat opnemen, ligt de zaak gecompliceerder aangezien zij in principe wel degelijk handelen als een zelfstandig handelend persoon en dus wel degelijk een btw-plichtige zijn. Tot op heden heeft de btw-administratie evenwel de keuze gelaten aan de bestuurder-rechtspersonen om hun prestaties als bestuurder of zaakvoerder al dan niet te onderwerpen aan de btw.

Vooral wanneer de rechtspersoon waarin het bestuursmandaat wordt opgenomen de inkomende btw niet of slechts beperkt kan recupereren, werd tot op heden vaak geopteerd om deze prestaties niet aan de btw te onderwerpen.

Dit keuzestelsel wordt vanaf 1 januari 2016 afgeschaft (en niet vanaf 1 januari 2015 zoals eerst gecommuniceerd). Elke Belgische bestuurder-rechtspersoon die na 1 januari 2016 bestuurdershandelingen stelt, zal zich dus voor btw moeten registreren. Alle vergoedingen (salaris, tantième) die de bestuurder-rechtspersoon ontvangt als tegenprestatie voor de diensten die hij verricht in uitoefening van zijn opdracht, zullen vanaf 2016 onderworpen zijn aan btw.
De opheffing van het keuzestelsel zal enerzijds de bestuurder-rechtspersoon toelaten om zijn (vaak relatief beperkt) input btw af te trekken. Anderzijds zal het ook een belangrijke kost met zich meebrengen voor de bestuurde rechtspersoon die geen (of beperkt) btw kan recupereren (zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, ziekenhuizen, financiële instellingen, verzekeringsondernemingen en rechtspersonen actief in de publieke sector).

Voor de natuurlijke persoon die optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap verandert er niets en blijven diens handelingen in die hoedanigheid buiten de toepassing van de btw.

© 2023 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.